Одлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада
(важи до 23.08.2020.)

„Службени гласник РС“, број 56/2018

 

1. Овом одлуком прописује се Јединствени кодекс шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада (у даљем тексту: Јединствени кодекс шифара).

2. Јединствени кодекс шифара садржи шифре за следећа обележја:

1) занимање;

2) врсту и ниво квалификације;

3) држава;

4) општина;

5) насеље (место).

3. Јединствени кодекс шифара садржи следеће шифарнике:

1) шифарник занимања;

2) шифарник нивоа квалификација;

3) шифарник држава;

4) шифарник општина у Републици Србији;

5) шифарник насеља у Републици Србији.

4. Шифре утврђене у Јединственом кодексу шифара уписују се у прописане обрасце пријава и извештаја за вођење евиденција у области рада.

5. Шифарници из тачке 3. ове одлуке (Прилог) одштампани су уз ову одлуку и чине њен саставни део.

6. Иницијативу за измену и допуну шифарника из тачке 3. подтачка 1) ове одлуке подноси Национална служба за запошљавање на основу анализе тржишта рада, а највише једанпут годишње, министарству надлежном за послове запошљавања.

7. Иницијативу за измену и допуну шифарника из тачке 3. подтачка 2) ове одлуке подноси орган државне управе надлежан за послове образовања министарству надлежном за послове запошљавања.

8. Иницијативу за измену и допуну шифарника из тачке 3. подтач. 3)–5) ове одлуке подноси орган надлежан за послове статистике, а највише једанпут годишње, министарству надлежном за послове запошљавања.

9. Изрази који се користе у овој одлуци, а имају родно значење, односе се једнако на мушки и женски род.

10. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени лист СРЈ”, бр. 97/98 и 25/00 и „Службени гласник РС”, број 15/10 – др. правилник), осим у делу који се односи на шифарник занимања и стручне спреме и шифарник школа, који ће се примењивати до утврђивања система према коме се квалификације разврставају и шифрирају у Националном оквиру квалификација Србије, за вођење евиденција о занимању стеченом школовањем.

11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2019. године.

Прилог

1. Шифарник занимања

2. Шифарник нивоа квалификација

3. Шифарник држава

4. Шифарник општина у Републици Србији

5. Шифарник насеља у Републици Србији

Поделите: