Одлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада

„Службени гласник РС“, број 56/2018, 101/2020 и 74/2021

Пречишћен текст прописа

 

1. Овом одлуком прописује се Јединствени кодекс шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада (у даљем тексту: Јединствени кодекс шифара).

2. Јединствени кодекс шифара садржи шифре за следећа обележја:

1) занимање;

2) ниво и врста квалификација;

3) држава и територија;

4) општина;

5) насељено место.

3. Јединствени кодекс шифара садржи следеће шифарнике:

1) шифарник занимања;

2) шифарник нивоа и врста квалификација;

3) шифарник држава и територија;

4) шифарник општина у Републици Србији;

5) шифарник насељених места у Републици Србији.

3а За вођење евиденције о квалификацијама користе се шифре утврђене у складу са правилником којим се квалификације разврставају и шифрирају у Националном оквиру квалификација Републике Србије (у даљем тексту: НОКС), а које се објављују у изводу из подрегистра Националних квалификација Регистра НОКС (у даљем тексту: Листа квалификација), у складу са правилником којим се утврђује садржина и начин вођења Регистра НОКС-а.

4. Шифре утврђене у Јединственом кодексу шифара и шифре квалификација из Листе квалификација уписују се у прописане обрасце пријава и извештаја за вођење евиденција у области рада.

5. Шифарници из тачке 3. ове одлуке (Прилог) одштампани су уз ову одлуку и чине њен саставни део.

6. Иницијативу за измену и допуну шифарника из тачке 3. подтачка 1) ове одлуке подноси Национална служба за запошљавање на основу анализе тржишта рада, а највише једанпут годишње, министарству надлежном за послове запошљавања.

7. Иницијативу за измену и допуну шифарника из тачке 3. подтачка 2) ове одлуке подноси орган државне управе надлежан за послове образовања министарству надлежном за послове запошљавања.

8. Иницијативу за измену и допуну шифарника из тачке 3. подтачка 3) ове одлуке подноси организација надлежна за послове статистике, док иницијативу за измену и допуну шифарника из тачке 3. подтач. 4) и 5) ове одлуке подноси орган државне управе који обавља послове вођења и одржавања Регистра просторних јединица и државног премера и катастра.

Иницијативе из става 1. ове тачке подносе се министарству надлежном за послове запошљавања.

9. Изрази који се користе у овој одлуци, а имају родно значење, односе се једнако на мушки и женски род.

10. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени лист СРЈ”, бр. 97/98 и 25/00 и „Службени гласник РС”, број 15/10 – др. правилник), осим у делу који се односи на шифарник занимања и стручне спреме и шифарник школа, који ће се примењивати до утврђивања система према коме се квалификације разврставају и шифрирају у Националном оквиру квалификација Србије, за вођење евиденција о занимању стеченом школовањем.

11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2019. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада: „Службени гласник РС“, бр. 101/2020

4. Прилог Одлуке замењује се новим Прилогом (Шифарник занимања, Шифарник нивоа и врста квалификација, Шифарник држава и територија, Шифарник општина у Републици Србији и Шифарник насељених места у Републици Србији), који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку 30 дана од дана ступања на снагу.

Одлука о допунама Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада: „Службени гласник РС“, бр. 74/2021

3. Даном почетка примене ове одлуке, за вођење евиденције о квалификацијама примењује се Листа квалификација, а престаје да се примењује Одлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени лист СРЈˮ, бр. 9/98 и 25/00 и „Службени гласник РСˮ, бр. 15/10 – др. пропис и 56/18 – др. пропис), у делу који се односи на шифарник занимања и стручне спреме и шифарник школа.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.

Прилог

1. Шифарник занимања

2. Шифарник нивоа и врста квалификација

3. Шифарник држава и територија

4. Шифарник општина у Републици Србији

5. Шифарник насељених места у Републици Србији

Поделите: