Обрачун доприноса и уручење решења за пољопривреднике за 2017. годину

Пореска управа је извршила обрачун доприноса за пољопривреднике за 2017. годину за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа. У току је штампа и уручење решења.

Годишња основица доприноса износи 278.748 динара. Стопа доприноса ПИО износи 26% а стопа доприноса за здравство 10,3%.

Приликом плаћања доприноса у 2017. години се користи позив на број у чијој је структури ЈМБГ, а почев од прве аконтације за 2018. годину (доспева 15.2.2018) ће се користити позив на број у чијој је структури БОП (који је приказан у решењу).

У наставку у целости преносимо обавештење Пореске управе:

„Пореска управа је у току месеца јуна 2017. године, извршила обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2017. годину, за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа, и  у току је масовна штампа и уручење решења.

Уручење решења врши се сходно члану 36. Закона о пореском поступку и пореској администрацији и решење се сматра достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје решења пошти на достављање, а датум предаје пошти назначен је на решењу.

На основу члана 27. став 3. и члана 38. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање («Сл.гласник РС», бр. 84/04, 61/05,  62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон и 112/15), и износа најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике пољоприврeдникe за 2017. годину, у износу од 23.229,00 динара (за једног осигураника) објављеног у «Сл.гласник РС», број 7/17, утврђена је месечна основица доприноса у износу од 23.229,00 динара и годишња основица доприноса у износу од 278.748,00.

Стопа доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање прописана је чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износи 26%.

Стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање прописана је чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износи 10.3%.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08, и 15.11.2017. године), на прописане рачуне који су назначени у решењу, са позивом на број у чијој је структури ЈМБГ.

Разлику између обавезе утврђене решењем за текућу годину и плаћених аконтација  утврђених  решењем за претходну годину, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења.

Почев од 2018. године, од прве привремене тромесечне аконтације која доспева 15.02.2018. године, доприноси за обавезно социјално осигурање по основу пољопривредне делатности уплаћују се са позивом на број одобрења, у чијој је структури БОП и који је приказан у самом решењу.

Потребно је да порески обвезници приликом уплата пореских обавеза, за 2017. годину, односно 2018. годину, поступају у складу са наведеним, како би уплате биле исправно прокњижене.“

Поделите: