Обрачун доприноса и уручење решења за пољопривреднике за 2023. годину

Пореска управа је извршила обрачун доприноса за пољопривреднике за 2023. годину за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа. У току је уручење решења.

Годишња основица доприноса износи 420.300 динара. Стопа доприноса ПИО износи 24% а стопа доприноса за здравство 10,3%.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08, и 15.11.2023. године).

Привремене тромесечне аконтације у 2024. години, почев од прве која доспева 15.02.2024. године, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури БОП опредељен за уплату обавеза за 2024. годину и који је приказан у самом решењу.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Пореска управа је извршила обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2023. годину, за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа и у току је масовна штампа и достављање решења.

Уручење решења врши се сходно члану 36. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02 … 138/22) и решење се сматра достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје решења пошти на достављање, а датум предаје пошти назначен је на решењу.

На основу члана 27. став 3. и члана 38. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/04 … 138/22) и износа најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике пољоприврeдникe за 2023. годину, у износу од 35.025,00 динара (за једног осигураника) објављеног у „Сл.гласник РС“, број 143/22, утврђена је месечна основица доприноса у износу од 35.025,00 динара и годишња основица доприноса у износу од 420.300,00 динара.

Стопе доприноса за обавезно социјално осигурање прописане су чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и исте износе:

– за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 24%

– за обавезно здравствено осигурање 10,3%.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08, и 15.11.2023. године), на прописане рачуне који су назначени у решењу, са позивом на број у чијој је структури БОП (број одобрења за плаћање).

Привремене тромесечне аконтације у 2024. години, почев од прве која доспева 15.02.2024. године, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури БОП, опредељен за уплату обавеза за 2024. годину, који је приказан у самом решењу.

Потребно је да порески обвезници приликом уплата пореских обавеза за 2023. годину, односно за 2024. годину, поступају у складу са наведеним како би уплате биле исправно прокњижене.

У циљу унапређења услуга које Пореска управа пружа пореским обвезницима, уз решења о утврђеним пореским обавезама штампани су и попуњени налози за уплату са свим неопходним подацима, које служе као пример на који начин треба исправно попунити налог за уплату, при чему износ за уплату опредељује обвезник у складу са износом тромесечних аконтација, а омогућен је и QR код, чијим скенирањем се путем апликације за електронско банкарство добијају подаци неопходни за уплату.“

Поделите: