Обрачун доприноса и уручење решења за пољопривреднике за 2022. годину

Пореска управа је извршила обрачун доприноса за пољопривреднике за 2022. годину за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа. У току је уручење решења.

Годишња основица доприноса износи 370.560 динара. Стопа доприноса ПИО износи 25% а стопа доприноса за здравство 10,3%.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2022. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08, и 15.11.2022. године).

Привремене тромесечне аконтације у 2023. години, почев од прве која доспева 15.02.2023. године, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури БОП опредељен за уплату обавеза за 2023. годину и који је приказан у самом решењу.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Пореска управа је извршила обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2022. годину, за осигуранике којима се обавеза доприноса утврђује решењем пореског органаи у току је масовна штампа и достављање решења.

На основу члана 27. став 3. и члана 38. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање   („Сл.гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и118/21) и износа најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике пољоприврeдникe за 2022. годину у износу од 30.880,00 динарa(за једног осигураника) објављеног у „Сл. гласник РС“, број 127/21, утврђена је месечна основица доприноса у износу од 30.880,00 динарaи годишња основица доприноса у износу од 370.560,00 динара.

Стопе доприноса за обавезно социјално осигурање прописане су одредбама члана 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, и исте износе:

– за обавезно пензијско и инвалидско осигурање – 25%.

– за обавезно здравствено осигурање – 10,3%.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2022. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08, и 15.11.2022. године), на прописане рачуне који су назначени у решењу, са позивом на број у чијој је структури БОП (број одобрења за плаћање).

Привремене тромесечне аконтације у 2023. години, почев од прве која доспева 15.02.2023. године, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури БОП, опредељен за уплату обавеза за 2023. годину, који је наведен у решењу. Потребно је да порески обвезници приликом уплата пореских обавеза за 2022. годину, односно за 2023. годину, поступају у складу са наведеним, како би уплате биле исправно прокњижене.“

Поделите: