Обрачун доприноса и уручење решења за пољопривреднике за 2024. годину

Пореска управа је извршила обрачун доприноса за пољопривреднике за 2024. годину за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа. У току је уручење решења.

Годишња основица доприноса износи 481.716 динара. Стопа доприноса ПИО износи 24% а стопа доприноса за здравство 10,3%.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08, и 15.11.2024. године).

Привремене тромесечне аконтације у 2025. години, почев од прве која доспева 15.02.2025. године, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури БОП опредељен за уплату обавеза за 2025. годину и који је приказан у самом решењу.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Пореска управа је извршила обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2024. годину, којима се обавеза утврђује решењем пореског органа.

Наведена решења, Пореска управа је данас 12. априла текуће године, предала пошти.

Уручење решења вршиће се сходно одредби члана 36. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02 … 138/22) по којој се решење сматра достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје решења пошти на достављање, при чему ће датум предаје пошти бити назначен на решењу.

На основу члана 27. став 3. и члана 38. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/04 … 92/23) и износа најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике пољоприврeдникe за 2024. годину, у износу од 40.143,00 динара (за једног осигураника) објављеног у „Сл.гласник РС“, број 115/23, утврђена је месечна основица доприноса у износу од 40.143,00 динара и годишња основица доприноса у износу од 481.716,00 динара.

Стопе доприноса за обавезно социјално осигурање прописане су чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање у износу:

– за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 24%

– за обавезно здравствено осигурање 10,3%.

Утврђен годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08, и 15.11.2024. године), на прописане рачуне који су назначени у решењу, са позивом на број у чијој је структури БОП (број одобрења за плаћање).

Привремене тромесечне аконтације у 2025. години, почев од прве која доспева 17.02.2025. године (15.02. је нерадни дан), уплаћују се са позивом на број у чијој је структури БОП, опредељен за уплату обавеза за 2025. годину, који је приказан у самом решењу.

Како би уплате биле исправно прокњижене, потребно је да порески обвезници приликом уплата пореских обавеза за 2024. годину, односно за 2025. годину, поступају у складу са наведеним.

Уз решења о утврђеним пореским обавезама штампани су и попуњени налози за уплату са свим неопходним подацима, који служе као пример на који начин треба исправно попунити налог за уплату. Износ за уплату опредељује обвезник у складу са износом тромесечних аконтација, а омогућен је и QR код, чијим скенирањем се путем апликације за електронско банкарство добијају подаци неопходни за уплату.“

Поделите: