Obračun doprinosa i uručenje rešenja za poljoprivrednike za 2017. godinu

Poreska uprava je izvršila obračun doprinosa za poljoprivrednike za 2017. godinu za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa. U toku je štampa i uručenje rešenja.

Godišnja osnovica doprinosa iznosi 278.748 dinara. Stopa doprinosa PIO iznosi 26% a stopa doprinosa za zdravstvo 10,3%.

Prilikom plaćanja doprinosa u 2017. godini se koristi poziv na broj u čijoj je strukturi JMBG, a počev od prve akontacije za 2018. godinu (dospeva 15.2.2018) će se koristiti poziv na broj u čijoj je strukturi BOP (koji je prikazan u rešenju).

U nastavku u celosti prenosimo obaveštenje Poreske uprave:

„Poreska uprava je u toku meseca juna 2017. godine, izvršila obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2017. godinu, za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa, i  u toku je masovna štampa i uručenje rešenja.

Uručenje rešenja vrši se shodno članu 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti na dostavljanje, a datum predaje pošti naznačen je na rešenju.

Na osnovu člana 27. stav 3. i člana 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje («Sl.glasnik RS», br. 84/04, 61/05,  62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zakon i 112/15), i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike za 2017. godinu, u iznosu od 23.229,00 dinara (za jednog osiguranika) objavljenog u «Sl.glasnik RS», broj 7/17, utvrđena je mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 23.229,00 dinara i godišnja osnovica doprinosa u iznosu od 278.748,00.

Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje propisana je članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosi 26%.

Stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje propisana je članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosi 10.3%.

Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2017. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi JMBG.

Razliku između obaveze utvrđene rešenjem za tekuću godinu i plaćenih akontacija  utvrđenih  rešenjem za prethodnu godinu, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Počev od 2018. godine, od prve privremene tromesečne akontacije koja dospeva 15.02.2018. godine, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu poljoprivredne delatnosti uplaćuju se sa pozivom na broj odobrenja, u čijoj je strukturi BOP i koji je prikazan u samom rešenju.

Potrebno je da poreski obveznici prilikom uplata poreskih obaveza, za 2017. godinu, odnosno 2018. godinu, postupaju u skladu sa navedenim, kako bi uplate bile ispravno proknjižene.“

Podelite: