Obračun članarine PKS za 2021. godinu

U „Službenom glasniku RS“ broj 153 od 21.12.2020. godine objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2021. godini.

Iznos članarine za 2021. godinu se određuje u skladu sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

U odnosu na prošlu godinu, Odluka o članarini PKS za 2021. godinu se razlikuje u sledećem:

  • kod poziva na broj prilikom uplate članarine za 2021. godinu, posle broja 651 i PIB-a uplatioca dodaje se crtica i broj 2021 (651 – PIB uplatioca – 2021);
  • više ne postoji mogućnost ostvarivanja popusta na članarinu u slučaju proglašene vanredne situacije na teritoriji na kojoj član ima sedište. Umesto toga, popust je sada moguće ostvariti u slučaju elementarne nepogode ili tehničko-tehnološke nesreće koje su onemogućile ili otežale poslovanje člana Komore.

Podsećamo da je na sajtu Privredne komore Srbije omogućen obračun iznosa članarine PKS na osnovu unetog PIB-a ili matičnog broja. Trenutno još uvek nije omogućen obračun članarine za 2021. godinu.

Podelite: