Објављен „Службени гласник РС“ број 80 од 30.9.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 80 од 30.9.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању бруто масе контејнера
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја луке у Новом Саду
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја на међународном путничком пристаништу у Доњем Милановцу, општина Мајданпек
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја луке у Прахову
 • УРЕДБА о утврђивању Програма иновационе делатности за 2016. годину
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање
 • УРЕДБА o изменама и допунама Уредбе о врстама производа који утичу на потрошњу енергије за које је неопходно означавање потрошње енергије и других ресурса
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-8824/2016
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-8821/2016
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-8827/2016
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-8825/2016
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-8822/2016
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије”, Београд са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за давање предлога Влади за избор и спровођење модела стратешког развоја Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за спровођење Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању представника друштвеног капитала у Управном одбору РТБ Бор — Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. Бор
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за економски развој
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика комесара Комесаријата за избеглице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Републичке агенције за становање
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Републичке агенције за становање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члановима Високог службеничког савета
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Високог службеничког савета
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8949/2016
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8950/2016
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8595/2016
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8596/2016
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9096/2016
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о расподели нераспоређеног вишка прихода над расходима Агенције за лиценцирање стечајних управника према Финансијском извештају за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Електромрежа Србије”, Београд за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност „Панорама” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа за склоништа оствареног у 2015. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о обустави јавног превоза путника и робе на делу железничке инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Изјаве о мрежи за ред вожње за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Центра за промоцију науке
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у пливању перајима и брзинском роњењу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства за клубове
 • РЕШЕЊЕ o давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства света у самбоу за јуниоре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства слепих и слабовидих у куглању
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7679/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8751/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8755/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8598/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8599/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9124/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9123/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9214/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8994/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8585/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-8947/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-8948/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања и садржини обавештења Пореске управе о отпочињању, односно окончању пореске контроле
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања података Пореској управи од стране јединице локалне самоуправе
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о сталним судским тумачима
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о броју, саставу и начину рада етичког одбора у здравственој установи
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре — Градимо заједно — ЕИБ 8
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-516/2014
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-627/2014
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-19/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-20/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-481/2014
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-131/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број VIIIУ-51/2015
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први пут бира
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца, A број 487/16
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца, A број 489/16
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о промени дозволе за рад
 • РЕШЕЊЕ о одузимању дозволе за пружање платних услуга
 • РЕШЕЊЕ о допуни дозволе за пружање платних услуга
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету бугарске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету македонске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности, број 119-01-21/2016-04
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности, број 119-01-22/2016-04
 • РЕШЕЊЕ о брисању из Именика миритеља и арбитара
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у августу 2016. године
Друге организације
 • ОДЛУКА o изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Ђердап
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Други октобар”, Вршац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Срем-гас”, Сремска Митровица
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Петровац на Млави
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Завод за изградњу града” у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора КСП „Стан” ј.п. Деспотовац
ОГЛАСИ

Поделите: