Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
(важи до 31.12.2016.)

Службени гласник РС“, број 80/2016

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ, која обезбеђује вршење контроле правилног обрачунавања и плаћања ПДВ, као и облик и садржина прегледа обрачуна ПДВ.

1. Облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ

Члан 2.

Обвезник ПДВ је дужан да, сагласно члану 46. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 83/15 – у даљем тексту: Закон), ради правилног обрачунавања и плаћања ПДВ, води евиденцију на начин који омогућава контролу обрачунавања и плаћања ПДВ у сваком пореском периоду.

Обвезник ПДВ је дужан да у евиденцији из става 1. овог члана (у даљем тексту: евиденција) обезбеди податке о промету добара и услуга и другим активностима које врши тај обвезник ПДВ, односно који су извршени том обвезнику ПДВ, о рачунима и другој документацији, а која се односи на:

1) промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

2) промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

3) опорезиви промет добара и услуга;

4) обрачунати ПДВ за промет другог лица;

5) смањење, односно повећање накнаде, односно основице и обрачунатог ПДВ;

6) увоз добара;

7) набавку добара и услуга од пољопривредника;

8) набавку добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника;

9) смањење, односно повећање накнаде, односно основице за набављена добра и услуге у Републици, осим за набављена добра и услуге од пољопривредника, и исправку одбитка претходног пореза;

10) промет добара и услуга извршен у иностранству и другим активностима, односно примањима која не подлежу ПДВ.

Подаци о промету добара и услуга из става 2. овог члана односе се на промет добара и услуга који се врши уз накнаду, осим ако овим правилником није друкчије уређено.

Подацима из става 2. овог члана сматрају се подаци:

1) који ближе одређују добра, односно услуге (нпр. назив, врста, модел, тип, количина, обим и др.);

2) о датуму настанка пореске обавезе, односно испуњености услова за пореско ослобођење;

3) о датуму рачуна, односно другог документа;

4) о накнади, основици, односно вредности добара, односно услуга;

5) о примени пореске стопе ПДВ и обрачунатом ПДВ;

6) други подаци од значаја за утврђивање пореске обавезе.

Податке из става 4. тач. 2) и 3) овог члана обвезник ПДВ евидентира хронолошким редом.

Члан 3.

Евиденција из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника, која се односи на промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, садржи податке о:

1) промету добара која се отпремају у иностранство из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона;

2) промету добара која се отпремaју на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија;

3) промету добара која се уносе у слободну зону и промету добара у слободној зони из члана 24. став 1. тачка 5) Закона;

4) промету услуга у слободној зони из члана 24. став 1. тачка 5) Закона;

5) промету добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16) Закона;

6) промету добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона;

7) промету добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16б) Закона;

8) промету добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16в) Закона;

9) осталом промету добара и услуга из члана 24. Закона, који се врши уз накнаду;

10) промету добара и услуга за који су накнадно испуњени услови за пореско ослобођење;

11) наплаћеном авансу;

12) промету добара и услуга без накнаде.

Члан 4.

Евиденција из члана 2. став 2. тачка 2) овог правилника, која се односи на промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, садржи податке о:

1) промету добара и услуга у оквиру промета новца и капитала из члана 25. став 1. Закона;

2) промету услуга осигурања и реосигурања из члана 25. став 2. тачка 1) Закона;

3) промету земљишта из члана 25. став 2. тачка 2) Закона;

4) промету објеката, економски дељивих целина у оквиру објеката и власничким уделима на тим добрима из члана 25. став 2. тачка 3) Закона;

5) промету услуга давања у закуп станова за стамбене потребе из члана 25. став 2. тачка 4) Закона;

6) промету услуга приређивања игара на срећу из члана 25. став 2. тачка 18) Закона;

7) осталом промету добара и услуга из члана 25. Закона, који се врши уз накнаду;

8) наплаћеном авансу;

9) промету добара и услуга без накнаде.

Члан 5.

Евиденција из члана 2. став 2. тачка 3) овог правилника, која се односи на опорезиви промет добара и услуга, садржи податке о:

1) првом преносу права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничких удела на тим добрима;

2) преносу права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничких удела на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез;

3) промету услуга из члана 5. став 3. тачка 1) Закона;

4) промету секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима извршеном другом обвезнику ПДВ;

5) промету добара и услуга из области грађевинарства извршеном другом обвезнику ПДВ;

6) промету добара и услуга из области грађевинарства извршеном лицу из члана 9. став 1. Закона;

7) промету електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже извршеном другом обвезнику ПДВ који је та добра набавио ради даље продаје;

8) промету хипотековане непокретности извршеном другом обвезнику ПДВ;

9) промету предмета заложног права извршеном другом обвезнику ПДВ;

10) промету добара и услуга над којима се спроводи извршење извршеном другом обвезнику ПДВ;

11) осталом промету добара, који се врши уз накнаду;

12) осталом промету услуга, који се врши уз накнаду;

13) промету добара и услуга без накнаде;

14) наплаћеном авансу;

15) обрачунатом ПДВ по општој стопи ПДВ;

16) обрачунатом ПДВ по посебној стопи ПДВ.

Секундарним сировинама и услугама непосредно повезаним са тим добрима из става 1. тачка 4) овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се добра и услуге утврђени Правилником о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 107/12 и 74/13).

Добрима и услугама из области грађевинарства из става 1. тач. 5) и 6) овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се добра и услуге утврђени Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Службени гласник РС”, број 86/15).

Члан 6.

Евиденција из члана 2. став 2. тачка 4) овог правилника, која се односи на обрачунати ПДВ за промет другог лица, садржи податке о:

1) ПДВ за промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима извршеном од стране другог обвезника ПДВ из члана 10. став 2. тачка 1) Закона;

2) ПДВ за пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима за који је уговорено обрачунавање ПДВ извршеном од стране другог обвезника ПДВ из члана 10. став 2. тачка 2) Закона;

3) ПДВ за промет добара и услуга из области грађевинарства извршеном од стране другог обвезника ПДВ из члана 10. став 2. тачка 3) Закона;

4) ПДВ за промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, чија је набавка извршена ради даље продаје, извршеном од стране другог обвезника ПДВ из члана 10. став 2. тачка 4) Закона;

5) ПДВ за промет хипотековане непокретности извршеном од стране другог обвезника ПДВ из члана 10. став 2. тачка 5) подтачка (1) Закона;

6) ПДВ за промет предмета заложног права извршеном од стране другог обвезника ПДВ из члана 10. став 2. тачка 5) подтачка (2) Закона;

7) ПДВ за промет добара и услуга над којима се спроводи извршење извршеном од стране другог обвезника ПДВ из члана 10. став 2. тачка 5) подтачка (3) Закона;

8) ПДВ за добра и услуге који су стечени преносом имовине или дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона ако у року од три године од дана извршеног преноса имовине или дела имовине престану услови из члана 6. став 1. тачка 1) Закона који су били испуњени у моменту тог преноса, а која на дан престанка услова чине његову имовину, из члана 10. став 2. тачка 6) Закона;

9) ПДВ за промет добара и услуга који страно лице у Републици врши лицу које није обвезник ПДВ, осим лицу из члана 9. став 1. Закона, а накнаду за тај промет у име и за рачун страног лица наплаћује обезник ПДВ, из члана 10. став 3. Закона;

10) ПДВ за промет добара и услуга који у Републици врши страно лице које није обвезник ПДВ из члана 10. став 1. тачка 3) Закона, осим ПДВ из тачке 9) овог члана;

11) ПДВ за промет добара и услуга без накнаде;

12) ПДВ по основу плаћеног аванса.

Члан 7.

Евиденција из члана 2. став 2. тачка 5) овог правилника, која се односи на смањење, односно повећање накнаде, односно основице и обрачунатог ПДВ, садржи податке о:

1) смањењу накнаде за промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

2) повећању накнаде за промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

3) смањењу накнаде за промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

4) повећању накнаде за промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

5) смањењу основице и обрачунатог ПДВ по основу рефакције ПДВ страном држављанину;

6) смањењу основице и обрачунатог ПДВ због накнадног испуњавања услова за пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, осим смањења из тачке 5) овог члана;

7) смањењу основице и обрачунатог ПДВ за опорезиви промет добара и услуга, осим смањења из тач. 5) и 6) овог става;

8) повећању основице и обрачунатог ПДВ за опорезиви промет добара и услуга;

9) повећању обрачунатог ПДВ за износ за који обвезник ПДВ није могао да изврши смањење претходног пореза по основу исправке одбитка претходног пореза за опрему, објекте и улагања у објекте за вршење делатности;

10) повећању обрачунатог ПДВ за износ за који обвезник ПДВ није могао да изврши смањење претходног пореза, осим повећања из тачке 9) овог става.

Опремом за вршење делатности из става 1. тачка 9) овог члана, а у смислу овог правилника, сматра се добро из члана 2. став 1. Правилника о утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и улагања у објекте, начину спровођења исправке одбитка претходног пореза и начину утврђивања дела претходног пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак, за опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте („Службени гласник РС”, број 120/12 – у даљем тексту: Правилник о опреми и објектима).

Објектима за вршење делатности, из става 1. тачка 9) овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се добра из члана 2. став 2. Правилника о опреми и објектима.

Улагањима у објекте из става 1. тачка 9) овог члана, а у смислу овог правилника, сматрају се улагања из члана 2. став 3. Правилника о опреми и објектима.

Члан 8.

Евиденција из члана 2. став 2. тачка 6) овог правилника, која се односи на увоз добара, садржи податке о:

1) увозу добара за који је прописано пореско ослобођење, и то:

(1) вредности добара из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона за чији је увоз прописано пореско ослобођење,

(2) вредности добара из члана 24. став 1. тачка 16б) Закона за чији је увоз прописано пореско ослобођење,

(3) вредности добара из члана 24. став 1. тачка 16в) Закона за чији је увоз прописано пореско ослобођење,

(4) вредности осталих добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење;

2) увозу добара на који се плаћа ПДВ, износу плаћеног ПДВ и износу плаћеног ПДВ који се може одбити као претходни порез, и то:

(1) вредности опреме за вршење делатности,

(2) износу ПДВ плаћеног при увозу опреме за вршење делатности,

(3) износу ПДВ плаћеног при увозу опреме за вршење делатности, а који се може одбити као претходни порез,

(4) износу ПДВ за опрему за вршење делатности која је увезена у претходном периоду, а право на одбитак претходног пореза је стечено у пореском периоду за који се сачињава евиденција,

(5) вредности добара на чији се увоз плаћа ПДВ, осим опреме за вршење делатности,

(6) износу ПДВ плаћеног при увозу добара, осим при увозу опреме за вршење делатности,

(7) износу ПДВ плаћеног при увозу добара, осим по основу увоза опреме за вршење делатности, а који се може одбити као претходни порез,

(8) износу ПДВ за добра која су увезена у претходном периоду, осим за опрему за вршење делатности, а право на одбитак претходног пореза је стечено у пореском периоду за који се сачињава евиденција,

(9) износу за који је повећана вредност увезених добара, ПДВ плаћен при увозу добара, односно ПДВ плаћен при увозу добара, а који се може одбити као претходни порез,

(10) износу за који је смањена вредност увезених добара, односно ПДВ плаћен при увозу добара који је одбијен као претходни порез, а за који се врши исправка одбитка претходног пореза.

Члан 9.

Евиденција из члана 2. став 2. тачка 7) овог правилника, која се односи на набавку добара и услуга од пољопривредника из члана 34. Закона (у даљем тексту: пољопривредник), садржи податке о:

1) вредности примљених добара и услуга;

2) вредности плаћених добара и услуга;

3) износу плаћене ПДВ надокнаде;

4) износу плаћене ПДВ надокнаде који се може одбити као претходни порез.

Члан 10.

Евиденција из члана 2. став 2. тачка 8) овог правилника, која се односи на набавку добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника, садржи податке о:

1) набавци добара и услуга од обвезника ПДВ у Републици, и то:

(1) објеката за вршење делатности,

(2) опреме за вршење делатности,

(3) услуга из члана 5. став 3. тачка 1) Закона,

(4) осталих добара и услуга уз накнаду,

(5) износу ПДВ по основу авансних средстава,

(6) добара и услуга без накнаде,

(7) износу обрачунатог ПДВ, осим износа обрачунатог ПДВ по основу авансних средстава,

(8) износу обрачунатог ПДВ који се може одбити као претходни порез;

2) набавци добара и услуга у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ, и то:

(1) добара,

(2) услуга,

(3) износу обрачунатог ПДВ по основу авансних средстава,

(4) износу обрачунатог ПДВ по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона,

(5) добара и услуга без накнаде,

(6) износу обрачунатог ПДВ, осим износа обрачунатог ПДВ из подтач. (3) и (4) ове тачке,

(7) износу обрачунатог ПДВ који се може одбити као претходни порез;

3) набавци добара и услуга у Републици од лица са територије Републике која нису обвезници ПДВ, и то:

(1) добара,

(2) услуга;

4) набавци добара и услуга ван територије Републике, и то:

(1) добара која су набављена ван територије Републике, а која се не увозе у Републику,

(2) услуга.

Члан 11.

Евиденција из члана 2. став 2. тачка 9) овог правилника, која се односи на смањење, односно повећање накнаде, односно основице за набављена добра и услуге у Републици, осим за набављена добра и услуге од пољопривредника, као и смањење, односно повећање претходног пореза, садржи податке о:

1) смањењу накнаде, односно основице за промет добара и услуга извршеног од стране другог обвезника ПДВ и износа претходног пореза по том основу;

2) повећању накнаде, односно основице за промет добара и услуга извршеног од стране другог обвезника ПДВ и износа претходног пореза по том основу;

3) смањењу накнаде, односно основице за промет страног лица, које није обвезник ПДВ, и износа претходног пореза по том основу;

4) повећању накнаде, односно основице за промет страног лица, које није обвезник ПДВ, и износа претходног пореза по том основу;

5) смањењу претходног пореза на основу одлуке пореског органа у смислу члана 31а Закона;

6) повећању претходног пореза на основу одлуке пореског органа у смислу члана 31а Закона;

7) смањењу претходног пореза по основу исправке одбитка претходног пореза за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности у смислу члана 32. Закона;

8) повећању претходног пореза по основу накнадног стицања права на одбитак претходног пореза за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности у смислу члана 32а Закона;

9) повећању претходног пореза по основу стицања права на одбитак претходног пореза код евидентирања за обавезу плаћања ПДВ у смислу члана 32б Закона;

10) повећању претходног пореза за износ за који обвезник ПДВ није могао да изврши смањење обрачунатог ПДВ;

11) смањењу претходног пореза у другим случајевима;

12) повећању претходног пореза у другим случајевима.

Члан 12.

Евиденција из члана 2. став 2. тачка 10) овог правилника, која се односи на промет добара и услуга извршен у иностранству и другим активностима, односно примањима која не подлежу ПДВ, садржи податке о:

1) промету добара извршеном у иностранству;

2) промету услуга за који се место промета одређује према месту у којем се налази непокретност извршеном у иностранству;

3) промету услуга за који се место промета одређује према месту где се обавља превоз извршеном у иностранству;

4) промету услуга за који се место промета одређује према месту где су услуге стварно пружене извршеном у иностранству;

5) промету услуга у области економске пропаганде извршеном у иностранству;

6) промету услуга из члана 5. став 3. тачка 1) Закона извршеном у иностранству;

7) промету услуга саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличних услуга извршеном у иностранству;

8) промету услуга пружених електронским путем извршеном у иностранству;

9) промету услуга за који се место промета одређује према месту примаоца услуга, осим из тач. 5)–8) овог члана, извршеном у иностранству;

10) промету услуга посредовања за које се место промета одређује према месту промета добара и услуга који је предмет посредовања извршеном у иностранству;

11) преносу целокупне имовине;

12) преносу дела имовине;

13) наплаћеним авансима за промет, односно активности из тач. 1)–12) овог члана;

14) замени добара у гарантном року без накнаде;

15) бесплатном давању пословних узорака;

16) давању рекламног материјала и других поклона мање вредности;

17) износима наплаћеним у име и за рачун других лица;

18) промету добара без накнаде који се не сматра прометом добара уз накнаду;

19) промету услуга без накнаде који се не сматра прометом услуга уз накнаду;

20) примањима по основу накнаде штете;

21) примањима донација у новцу.

Члан 13.

Обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга лицима из члана 24. став 1. тачка 16) Закона, а који је за тај промет порески дужник, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ дипломатског или конзуларног представништва, односно међународне организације;

2) име и презиме лица из члана 24. став 1. тачка 16) подтач. (3) и (4) Закона;

3) број и датум примљеног налога за набавку добара и услуга без ПДВ, у складу са овим правилником;

4) врсту и количину добара, односно врсту и обим услуга;

5) износ накнаде за испоручена добра, односно пружене услуге.

Члан 14.

Обвезник ПДВ који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив, број и датум уговора о донацији;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за донације;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 15.

Обвезник ПДВ који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16б) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив, број и датум уговора о кредиту, односно зајму;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за кредит, односно зајам;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 16.

Обвезник ПДВ који је порески дужник за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16в) Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, адресу и ПИБ лица коме је извршен промет добара и услуга, односно лица које је извршило промет добара и услуга;

2) назив, број и датум међународног уговора;

3) број и датум потврде о пореском ослобођењу за међународни уговор;

4) број и датум рачуна о авансним средствима, односно извршеном промету;

5) износ авансних средстава, односно накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Члан 17.

Обвезник ПДВ који у складу са чланом 32. Закона има обавезу исправке одбитка претходног пореза за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности, дужан је да у својој евиденцији обезбеди податке о моменту прве употребе опреме, објекта, односно улагања у објекат и моменту престанка испуњености услова за остваривање права на одбитак претходног пореза.

Обвезник ПДВ који у складу са чланом 32а Закона накнадно стиче право на одбитак претходног пореза за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности, дужан је да у својој евиденцији обезбеди податке о моменту прве употребе опреме, објекта, односно улагања у објекат и моменту накнадног стицања права на одбитак претходног пореза.

Члан 18.

Обвезник ПДВ који стиче право на одбитак претходног пореза у складу са чланом 32б Закона дужан је да води посебну евиденцију о промету добара о којима је исказао податке у пописној листи, односно о промету добара произведених или састављених од тих добара и износу ПДВ који има право да одбије као претходни порез по основу промета тих добара.

Евиденција из става 1. овог члана нарочито садржи податке о:

1) називу, врсти и количини добара;

2) датуму промета добара:

3) издатим рачунима за промет добара;

4) износу пореске основице;

5) износу обрачунатог ПДВ;

6) износу ПДВ који има право да одбије као претходни порез по основу промета добара из става 1. овог члана.

Члан 19.

Обвезник ПДВ који врши промет услуга у складу са чланом 35. Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) износ укупне накнаде коју плаћа путник;

2) износ накнаде који обвезник плаћа за претходне туристичке услуге;

3) пореску основицу;

4) обрачунати ПДВ.

Ако обвезник, поред промета услуга у складу са чланом 35. Закона, врши и други промет, дужан је да у евиденцији обезбеди податке из члана 2. овог правилника одвојено од података из става 2. овог члана.

Члан 20.

Обвезник ПДВ који врши промет добара у складу са чланом 36. Закона, дужан је да води посебну евиденцију о овом промету.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) износ набавне цене добра;

2) износ продајне цене добра;

3) пореску основицу;

4) обрачунати ПДВ.

Ако обвезник, поред промета добара у складу са чланом 36. Закона, врши и други промет, дужан је да у евиденцији обезбеди податке из члана 2. овог правилника одвојено од података из става 2. овог члана.

Члан 21.

Обвезник ПДВ који примењује систем наплате у складу са чланом 36а Закона, дужан је да води евиденцију за промете код којих примењује систем наплате одвојено од евиденције за промете код којих не примењује овај систем.

Евиденција за промете код којих обвезник ПДВ примењује систем наплате из става 1. овог члана садржи нарочито податке о:

1) датуму промета за који обвезник ПДВ примењује систем наплате;

2) моменту наплаћеног потраживања;

3) износу наплаћеног потраживања;

4) промету на који се односи наплаћено потраживање;

5) промету за који није наплаћено потраживање у року од шест месеци од дана извршеног промета;

6) моменту настанка обавезе по основу ПДВ за промет из тачке 5) овог става;

7) моменту плаћања обавезе;

8) износу плаћене обавезе;

9) промету на који се односи плаћена обавеза;

10) повезаним лицима у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица.

Обвезник ПДВ који престаје да примењује систем наплате дужан је да у евиденцији обезбеди податке о:

1) промету на који се односи потраживање које није наплаћено у периоду примене система наплате;

2) обрачунатом ПДВ који се односи на потраживање које није наплаћено у периоду примене система наплате;

3) промету који му је извршен у периоду у којем је примењивао систем наплате, а за који није платио обавезу;

4) износу ПДВ који му је обрачунат за промет из тачке 3) овог става.

Члан 22.

Обвезник ПДВ коме је извршен промет секундарних сировина, односно услуга непосредно повезаних са тим добрима, у Републици, од лица које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ, дужан је да води посебну евиденцију о том лицу и промету добара и услуга који му је то лице извршило.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) назив, односно име и презиме, адресу и ПИБ испоручиоца секундарних сировина, односно пружаоца услуга непосредно повезаних са тим добрима;

2) датум промета и вредност испоручених секундарних сировина, односно услуга непосредно повезаних са тим добрима.

Члан 23.

Обвезник ПДВ коме је извршен промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, у Републици, од пољопривредника који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ, дужан је да води посебну евиденцију о том пољопривреднику и промету добара и услуга који му је тај пољопривредник извршио.

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање следеће податке:

1) име и презиме, адресу и ПИБ пољопривредника;

2) датум промета и вредност испоручених пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга;

3) датум плаћања и износ ПДВ надокнаде плаћене пољопривреднику.

2. Облик и садржина прегледа обрачуна ПДВ

Члан 24.

На основу података из евиденције, обвезник ПДВ за сваки порески период сачињава преглед обрачуна ПДВ на основу којег уноси податке у пореску пријаву.

Преглед обрачуна ПДВ обвезник ПДВ подноси уз пореску пријаву, односно измењену пореску пријаву (у даљем тексту: пореска пријава) надлежном пореском органу на Обрасцу ПОПДВ – Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __________ до _________ 20__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Преглед обрачуна ПДВ подноси се на начин на који се подноси пореска пријава у складу са Правилником о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15 и 11/16).

Члан 25.

Образац ПОПДВ садржи податке о:

1) промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

2) промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

3) опорезивом промету добара и услуга;

4) обрачунатом ПДВ за промет другог лица;

5) смањењу, односно повећању накнаде, односно основице и обрачунатог ПДВ;

6) посебним поступцима опорезивања;

7) укупној накнади, односно основици за извршени промет добара и услуга и обрачунатом ПДВ;

8) увозу добара;

9) набавци добара и услуга од пољопривредника;

10) набавци добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника;

11) смањењу, односно повећању накнаде, односно основице за набављена добра и услуге у Републици, осим за набављена добра и услуге од пољопривредника, као и смањењу, односно повећању претходног пореза;

12) укупној накнади, односно основици за набављена добра и услуге и обрачунатом ПДВ;

13) промету добара и услуга извршеном у иностранству и другим активностима, односно примањима која не подлежу ПДВ.

Члан 26.

У делу 1. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, и то:

1) у поље 1.1 – Промет добара која се отпремају у иностранство уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

2) у поље 1.2 – Промет добара која се отпремaју на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

3) у поље 1.3 – Промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара у слободној зони уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

4) у поље 1.4 – Промет услуга у слободној зони уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

5) у поље 1.5 – Промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16) Закона уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

6) у поље 1.6 – Промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

7) у поље 1.7 – Промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16б) Закона уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

8) у поље 1.8 – Промет добара и услуга из члана 24. став 1. тачка 16в) Закона уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

9) у поље 1.9 – Остали промет добара и услуга из члана 24. Закона уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

10) у поље 1.10 – Промет добара и услуга за који су накнадно испуњени услови за пореско ослобођење уноси се податак о износу накнаде за промет за који је у пореском периоду у којем је тај промет извршен постојала обавеза обрачунавања ПДВ, а за који су услови за пореско ослобођење испуњени у пореском периоду за који се сачињава преглед обрачуна ПДВ;

11) у поље 1.11 – УКУПАН ПРОМЕТ (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+ 1.9+1.10) уноси се податак о збиру износа накнада за промет из тач. 1)–10) овог члана;

12) у поље 1.12 – Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс), за који су испуњени услови за остваривање пореског ослобођења, уноси се податак о износу наплаћеног аванса за промет из тач. 1)–9) овог члана;

13) у поље 1.13 – Промет добара и услуга без накнаде уноси се ознака „√” само ако је обвезник ПДВ у пореском периоду извршио промет добара и услуга без накнаде.

Члан 27.

У делу 2. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, и то:

1) у поље 2.1 – Промет добара и услуга у оквиру промета новца и капитала уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

2) у поље 2.2 – Промет услуга осигурања и реосигурања уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

3) у поље 2.3 – Промет земљишта уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

4) у поље 2.4 – Промет објеката уноси се податак о износу накнаде за промет грађевинских објеката, економски дељивих целина у оквиру грађевинских објеката и власничких удела на тим добрима;

5) у поље 2.5 – Промет услуга давања у закуп станова за стамбене потребе уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

6) у поље 2.6 – Промет услуга приређивања игара на срећу уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

7) у поље 2.7 – Остали промет добара и услуга из члана 25. Закона уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

8) у поље 2.8 – УКУПАН ПРОМЕТ (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) уноси се податак о збиру износа накнада за промет из тач. 1)–7) овог члана;

9) у поље 2.9 – Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс) уноси се податак о износу наплаћеног аванса за промет из тач. 1)–7) овог члана;

10) у поље 2.10 – Промет добара и услуга без накнаде уноси се ознака „√” само ако је обвезник ПДВ у пореском периоду извршио промет добара и услуга без накнаде.

Члан 28.

У делу 3. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о опорезивом промету добара и услуга који врши обвезник ПДВ који сачињава преглед обрачуна ПДВ и о обрачунатом ПДВ за тај промет, и то:

1) у поље 3.1 – Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима уносе се подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, осим за први пренос права располагања на хипотекованим непокретностима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека и први пренос права располагања на предметним добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен другом обвезнику ПДВ;

2) у поље 3.2 – Пренос права располагања на грађевинским објектима за који је уговорено обрачунавање ПДВ уноси се податак о износу накнаде за пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез;

3) у поље 3.3 – Промет услуга из члана 5. став 3. тачка 1) Закона уносе се подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ за промет тих услуга;

4) у поље 3.4 – Промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима извршен другом обвезнику ПДВ уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

5) у поље 3.5 – Промет добара и услуга из области грађевинарства извршен другом обвезнику ПДВ уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

6) у поље 3.6 – Промет добара и услуга из области грађевинарства извршен лицу из члана 9. став 1. Закона уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

7) у поље 3.7 – Промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже извршен другом обвезнику ПДВ који је та добра набавио ради даље продаје уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

8) у поље 3.8 – Промет хипотековане непокретности извршен другом обвезнику ПДВ уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

9) у поље 3.9 – Промет предмета заложног права извршен другом обвезнику ПДВ уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

10) у поље 3.10 – Промет добара и услуга над којима се спроводи извршење извршен другом обвезнику ПДВ уноси се податак о износу накнаде за тај промет;

11) у поље 3.11 – Остали промет добара уносе се подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ за тај промет;

12) у поље 3.12 – Остали промет услуга уносе се подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ за тај промет;

13) у поље 3.13 – Промет добара и услуга без накнаде уносе се подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ за тај промет;

14) у поље 3.14 – УКУПАН ПРОМЕТ (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9+3.10+3.11+3.12+3.13) уносе се подаци о збиру износа накнада и основица, односно износа обрачунатог ПДВ за извршени промет добара и услуга из тач. 1)–13) овог члана;

15) у поље 3.15 – Накнада или део накнаде наплаћен пре извршеног промета (аванс) уносе се подаци о износу дела накнаде, односно основице и износу ПДВ обрачунатог по основу наплаћеног аванса за промет добара и услуга;

16) у поље 3.16 – УКУПНО (3.14+3.15) уноси се податак о збиру износа ПДВ обрачунатог за извршени промет добара и услуга и ПДВ обрачунатог по основу наплаћеног аванса.

Члан 29.

У делу 4. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о обрачунатом ПДВ за промет другог лица, и то:

1) у поље 4.1 – ПДВ за промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима извршен од стране другог обвезника ПДВ уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ за тај промет;

2) у поље 4.2 – ПДВ за пренос права располагања на грађевинским објектима за који је уговорено обрачунавање ПДВ уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ за пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез;

3) у поље 4.3 – ПДВ за промет добара и услуга из области грађевинарства извршен од стране обвезника ПДВ уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ за тај промет;

4) у поље 4.4 – ПДВ за промет електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, чија је набавка извршена ради даље продаје, извршен од стране другог обвезника ПДВ, уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ за тај промет;

5) у поље 4.5 – ПДВ за промет хипотековане непокретности извршен од стране другог обвезника ПДВ уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ за тај промет;

6) у поље 4.6 – ПДВ за промет предмета заложног права извршен од стране другог обвезника ПДВ уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ за тај промет;

7) у поље 4.7 – ПДВ за промет добара и услуга над којима се спроводи извршење извршен од стране другог обвезника ПДВ уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ за тај промет;

8) у поље 4.8 – ПДВ за добра и услуге који су стечени преносом имовине или дела имовине уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ за добра и услуге које је обвезник ПДВ стекао преносом имовине или дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона ако у року од три године од дана извршеног преноса имовине или дела имовине престану услови из члана 6. став 1. тачка 1) Закона који су били испуњени у моменту тог преноса, а која на дан престанка услова чине његову имовину;

9) у поље 4.9 – ПДВ за промет добара и услуга који страно лице у Републици врши лицу које није обвезник ПДВ, осим лицу из члана 9. став 1. Закона, а накнаду за тај промет у име и за рачун страног лица наплаћује обезник ПДВ уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ за тај промет;

10) у поље 4.10 – ПДВ за промет добара и услуга који у Републици врши страно лице које није обвезник ПДВ, осим ПДВ из тачке 9) овог става, уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ за тај промет, укључујући и износ обрачунатог ПДВ по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона;

11) у поље 4.11 – ПДВ за промет добара и услуга без накнаде уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ за тај промет;

12) у поље 4.12 – ПДВ по основу накнаде или дела накнаде плаћеног пре извршеног промета (аванс) уноси се податак о износу ПДВ обрачунатог по основу плаћеног аванса;

13) у поље 4.13 – УКУПАН ПДВ (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6 +4.7+4.8+4.9+4.10+4.11+4.12) уноси се податак о збиру износа обрачунатог ПДВ за промет другог лица.

Члан 30.

У делу 5. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о смањењу, односно повећању накнаде, односно основице и обрачунатог ПДВ, и то:

1) у поље 5.1 – Смањење накнаде за промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза уноси се податак о износу за који је смањена накнада за тај промет;

2) у поље 5.2 – Повећање накнаде за промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза уноси се податак о износу за који је повећана накнада за тај промет;

3) у поље 5.3 – Смањење накнаде за промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза уноси се податак о износу за који је смањена накнада за тај промет;

4) у поље 5.4 – Повећање накнаде за промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза уноси се податак о износу за који је повећана накнада за тај промет;

5) у поље 5.5 – Смањење основице и обрачунатог ПДВ по основу рефакције ПДВ страном држављанину уносе се подаци о износу за који је смањена основица и обрачунати ПДВ по основу рефакције ПДВ страном држављанину;

6) у поље 5.6 – Смањење основице и обрачунатог ПДВ због накнадног испуњавања услова за пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, осим смањења из тачке 5) овог члана, уносе се подаци о износу за који је смањена основица и обрачунати ПДВ због накнадног испуњавања услова за пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, осим смањења из тачке 5) овог члана;

7) у поље 5.7 – Смањење основице и обрачунатог ПДВ за опорезиви промет добара и услуга, осим смањења из тач. 5) и 6) овог става, уносе се подаци о износу за који је смањена основица и обрачунати ПДВ за опорезиви промет добара и услуга, осим смањења из тач. 5) и 6) овог става;

8) у поље 5.8 – Повећање основице и обрачунатог ПДВ за опорезиви промет добара и услуга уносе се подаци о износу за који је повећана основица за опорезиви промет добара и услуга и обрачунати ПДВ;

9) у поље 5.9 – Повећање обрачунатог ПДВ у случају када обвезник ПДВ није могао да изврши смањење претходног пореза по основу исправке одбитка претходног пореза за опрему, објекте и улагања у објекте за вршење делатности уноси се износ за који је повећан обрачунати ПДВ по том основу;

10) у поље 5.10 – Повећање обрачунатог ПДВ у случају када обвезник ПДВ није могао да изврши смањење претходног пореза, осим повећања из тачке 9) овог става, уноси се износ за који је повећан обрачунати ПДВ по том основу;

11) у поље 5.11 – УКУПНО СМАЊЕЊЕ (5.1+5.3+5.5+5.6+5.7) уносе се подаци о збиру износа за који је смањена накнада, основица, односно обрачунати ПДВ;

12) у поље 5.12 – УКУПНО ПОВЕЋАЊЕ (5.2+5.4+5.8+5.9+5.10) уносе се подаци о збиру износа за који је повећана накнада, основица, односно обрачунати ПДВ.

Члан 31.

У делу 6. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о посебним поступцима опорезивања.

У делу 6.1 – Туристичке агенције исказују се подаци, и то:

1) у поље 6.1.1 – Накнада коју плаћају путници уноси се податак о износу те накнаде;

2) у поље 6.1.2 – Стварни трошкови за претходне туристичке услуге уноси се податак о износу тих трошкова;

3) у поље 6.1.3 – Разлика (6.1.1–6.1.2) уноси се податак о разлици између износа накнаде коју плаћају путници и износа стварних трошкова за претходне туристичке услуге;

4) у поље 6.1.4 – Обрачунати ПДВ уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ по основу разлике из тачке 3) овог става.

У делу 6.2 – Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети исказују се подаци, и то:

1) у поље 6.2.1 – Продајна цена добара уноси се податак о износу продајне цене;

2) у поље 6.2.2 – Набавна цена добара уноси се податак о износу набавне цене;

3) у поље 6.2.3 – Разлика (6.2.1–6.2.2) уноси се податак о разлици између износа продајне и износа набавне цене добара;

4) у поље 6.2.4 – Обрачунати ПДВ уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ по основу разлике из тачке 3) овог става.

Члан 32.

У делу 7. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о укупној накнади, односно основици и обрачунатом ПДВ, и то:

1) у поље 7.1 – УКУПНА НАКНАДА, ОДНОСНО ОСНОВИЦА (1.11+2.8+3.14-5.11+5.12+6.1.1+6.2.1) уноси се податак о збиру износа накнаде, односно основице за извршени промет добара и услуга и износа за који је повећана накнада, односно основица, умањен за износ за који је смањена накнада, односно основица;

2) у поље 7.2 – УКУПАН ПДВ (3.16+4.13–5.11+5.12+6.1.4+6.2.4) уноси се податак о збиру износа обрачунатог ПДВ и износа за који је повећан обрачунати ПДВ, умањен за износ за који је смањен обрачунати ПДВ.

Члан 33.

У делу 8. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о увозу добара.

У делу 8.1 – Увоз добара за који је прописано пореско ослобођење исказују се подаци, и то:

1) у поље 8.1.1 – Вредност добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона уноси се податак о вредности тих добара утврђеној у складу са царинским прописима;

2) у поље 8.1.2 – Вредност добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 16б) Закона уноси се податак о вредности тих добара утврђеној у складу са царинским прописима;

3) у поље 8.1.3 – Вредност добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 16в) Закона уноси се податак о вредности тих добара утврђеној у складу са царинским прописима;

4) у поље 8.1.4 – Вредности осталих добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење уноси се податак о вредности тих добара утврђеној у складу са царинским прописима;

5) у поље 8.1.5 – Укупна вредност добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење (8.1.1+8.1.2+8.1.3+8.1.4) уноси се податак о збиру вредности добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење.

У делу 8.2 – Увоз добара на који се плаћа ПДВ исказују се подаци, и то:

1) у поље 8.2.1 – Вредност опреме за вршење делатности на чији се увоз плаћа ПДВ уноси се податак о вредности увезене опреме за вршење делатности утврђеној у складу са царинским прописима;

2) у поље 8.2.2 – ПДВ плаћен при увозу опреме за вршење делатности уноси се податак о том износу ПДВ;

3) у поље 8.2.3 – ПДВ плаћен при увозу опреме за вршење делатности, а који се може одбити као претходни порез, уноси се податак о том износу ПДВ;

4) у поље 8.2.4 – ПДВ обрачунат за увоз опреме за вршење делатности у претходном периоду, а право на одбитак претходног пореза је стечено у пореском периоду за који се сачињава преглед обрачуна ПДВ, уноси се податак о износу ПДВ обрачунатом за увоз опреме који је извршен у периоду који претходи пореском периоду у којем је стечено право на одбитак претходног пореза по том основу и за који се сачињава преглед обрачуна ПДВ;

5) у поље 8.2.5 – Вредност добара на чији се увоз плаћа ПДВ, осим опреме за вршење делатности, уноси се податак о вредности тих добара утврђеној у складу са царинским прописима;

6) у поље 8.2.6 – ПДВ плаћен при увозу добара, осим при увозу опреме за вршење делатности, уноси се податак о том износу ПДВ;

7) у поље 8.2.7 – ПДВ плаћен при увозу добара, осим по основу увоза опреме за вршење делатности, а који се може одбити као претходни порез, уноси се податак о том износу ПДВ;

8) у поље 8.2.8 – ПДВ обрачунат за увоз добара у претходном периоду, осим за увоз опреме за вршење делатности, а право на одбитак претходног пореза је стечено у пореском периоду за који се сачињава преглед обрачуна ПДВ, уноси се податак о износу ПДВ обрачунатом за увоз добара, осим за опрему за вршење делатности, који је извршен у периоду који претходи пореском периоду у којем је стечено право на одбитак претходног пореза по том основу и за који се сачињава преглед обрачуна ПДВ;

9) у поље 8.2.9 – Повећање вредности увезених добара, ПДВ плаћеног при увозу добара, односно ПДВ плаћеног при увозу добара, а који се може одбити као претходни порез, уносе се подаци о износу за који је повећана вредност увезених добара, ПДВ плаћеног при увозу добара, односно ПДВ плаћеног при увозу добара, а који се може одбити као претходни порез;

10) у поље 8.2.10 – Смањење вредности увезених добара, односно ПДВ плаћеног при увозу добара који је одбијен као претходни порез, а за који се врши исправка одбитка претходног пореза, уносе се подаци о износу за који је смањена вредност увезених добара, односно ПДВ плаћеног при увозу добара који је одбијен као претходни порез, а за који се врши исправка одбитка претходног пореза;

11) у поље 8.2.11 – Укупна вредност увезених добара на чији се увоз плаћа ПДВ (8.2.1+8.2.5+8.2.9–8.2.10) уноси се податак о збиру вредности увезених добара и износа за који је повећана вредност увезених добара, умањен за износ за који је смањена вредност увезених добара;

12) у поље 8.2.12 – Укупан ПДВ плаћен при увозу добара (8.2.2+8.2.6+8.2.9) уноси се податак о збиру износа ПДВ плаћеног при увозу добара и износа за који је повећан ПДВ плаћен при увозу добара;

13) у поље 8.2.13 – Укупан ПДВ плаћен при увозу добара, а који се може одбити као претходни порез (8.2.3+8.2.4+8.2.7+8.2.8+8.2.9–8.2.10) уноси се податак о збиру износа ПДВ плаћеног при увозу добара и износа ПДВ за који је повећан ПДВ плаћен при увозу добара, који се може одбити као претходни порез, умањен за износ за који је смањен ПДВ плаћен при увозу добара који је одбијен као претходни порез, а за који се врши исправка одбитка претходног пореза.

У делу 8.3 – Укупна вредност увезених добара (8.1.5+8.2.11) уноси се податак о збиру вредности добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење и вредности добара на чији се увоз плаћа ПДВ.

Члан 34.

У делу 9. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о набавци добара и услуга од пољопривредника, и то:

1) у поље 9.1 – Вредност примљених добара и услуга уноси се податак о вредности примљених добара и услуга од пољопривредника;

2) у поље 9.2 – Вредност плаћених добара и услуга уноси се податак о вредности плаћених добара и услуга пољопривреднику;

3) у поље 9.3 – Плаћена ПДВ надокнада уноси се податак о износу плаћене ПДВ надокнаде пољопривреднику;

4) у поље 9.4 – Плаћена ПДВ надокнада која се може одбити као претходни порез уноси се податак о износу плаћене ПДВ надокнаде пољопривреднику која се може одбити као претходни порез.

Члан 35.

У делу 10. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о набавци добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника.

У делу 10.1 – Набавка добара и услуга од обвезника ПДВ у Републици исказују се подаци, и то:

1) у поље 10.1.1 – Објекти за вршење делатности уносе се подаци о износу накнаде, односно основице и износу обрачунатог ПДВ по основу промета објеката за вршење делатности;

2) у поље 10.1.2 – Опрема за вршење делатности уносе се подаци о износу накнаде, односно основице и износу обрачунатог ПДВ по основу промета опреме за вршење делатности;

3) у поље 10.1.3 – Услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона уносе се подаци о износу накнаде, односно основице и износу обрачунатог ПДВ по основу промета тих услуга;

4) у поље 10.1.4 – Остала добра и услуге уносе се подаци о износу накнаде, односно основице и износу обрачунатог ПДВ по основу промета тих добара и услуга;

5) у поље 10.1.5 – ПДВ по основу авансних средстава уноси се податак о износу обрачунатог ПДВ по основу авансних средстава;

6) у поље 10.1.6 – Добра и услуге без накнаде уносе се подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга без накнаде;

7) у поље 10.1.7 – Укупна накнада, односно основица
(10.1.1+10.1.2+10.1.3+10.1.4+10.1.6) уноси се податак о износу укупне накнаде, односно основице за набављена добра и услуге;

8) у поље 10.1.8 – Укупно обрачунати ПДВ (10.1.1+10.1.2+10.1.3+10.1.4+10.1.5+10.1.6) уноси се податак о износу укупно обрачунатог ПДВ за набављена добра и услуге;

9) у поље 10.1.9 – Укупно обрачунати ПДВ који се може одбити као претходни порез уноси се податак о износу укупно обрачунатог ПДВ који се може одбити као претходни порез.

У делу 10.2 – Набавка добара и услуга од страних лица у Републици, која нису обвезници ПДВ, исказују се подаци, и то:

1) у поље 10.2.1 – Добра уносе се подаци о износу накнаде, односно основице за промет добара и износу обрачунатог ПДВ за тај промет;

2) у поље 10.2.2 – Услуге уносе се подаци о износу накнаде, односно основице за промет услуга и износу обрачунатог ПДВ за тај промет;

3) у поље 10.2.3 – ПДВ по основу авансних средстава уноси се податак о износу ПДВ обрачунатог по основу плаћених авансних средстава;

4) у поље 10.2.4 – ПДВ по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона уносе се подаци о износу накнаде, односно основице и износу обрачунатог ПДВ по основу издатог рачуна за те услуге ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона;

5) у поље 10.2.5 – Добра и услуге без накнаде уносе се подаци о износу основице за промет добара и услуга без накнаде и износу обрачунатог ПДВ за тај промет;

6) у поље 10.2.6 – Укупна накнада, односно основица (10.2.1+10.2.2+10.2.4+10.2.5) уноси се податак о износу укупне накнаде, односно основице по основу набавке добара и услуга;

7) у поље 10.2.7 – Укупно обрачунати ПДВ (10.2.1+10.2.2 +10.2.3+10.2.4+10.2.5) уноси се податак о износу укупно обрачунатог ПДВ по основу набавке добара и услуга;

8) у поље 10.2.8 – Укупно обрачунати ПДВ, који се може одбити као претходни порез, уноси се податак о износу укупно обрачунатог ПДВ по основу набавке добара и услуга, који се може одбити као претходни порез.

У делу 10.3 – Набавка добара и услуга у Републици од лица са територије Републике, која нису обвезници ПДВ, исказују се подаци, и то:

1) у поље 10.3.1 – Добра уноси се податак о накнади, односно вредности набављених добара;

2) у поље 10.3.2 – Услуге уноси се податак о накнади, односно вредности набављених услуга.

У делу 10.4 – Набавка добара и услуга ван територије Републике, исказују се подаци, и то:

1) у поље 10.4.1 – Добра уноси се податак о накнади, односно вредности добара набављених ван територије Републике, а која се не увозе у Републику;

2) у поље 10.4.2 – Услуге уноси се податак о накнади, односно вредности набављених услуга.

Члан 36.

У делу 11. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о смањењу, односно повећању накнаде, односно основице за набављена добра и услуге у Републици, осим за набављена добра и услуге од пољопривредника, као и смањење, односно повећање претходног пореза, и то:

1) у поље 11.1 – Смањење накнаде, односно основице за промет добара и услуга извршен од другог обвезника ПДВ и претходног пореза по том основу уносе се подаци о износу за који је смањена накнада, односно основица за промет добара и услуга извршен од другог обвезника ПДВ и износу за који је смањен претходни порез по том основу;

2) у поље 11.2 – Повећање накнаде, односно основице за промет добара и услуга извршен од другог обвезника ПДВ и претходног пореза по том основу уносе се подаци о износу за који је повећана накнада, односно основица за промет добара и услуга извршен од другог обвезника ПДВ и износу за који је повећан претходни порез по том основу;

3) у поље 11.3 – Смањење накнаде, односно основице за промет добара и услуга страног лица које није обвезник ПДВ и претходног пореза по том основу уносе се подаци о износу за који је смањена накнада, односно основица за промет добара и услуга страног лица које није обвезник ПДВ и износу за који је смањен претходни порез по том основу;

4) у поље 11.4 – Повећање накнаде, односно основице за промет добара и услуга страног лица које није обвезник ПДВ и претходног пореза по том основу уносе се подаци о износу за који је повећана накнада, односно основица за промет добара и услуга страног лица које није обвезник ПДВ и износу за који је повећан претходни порез по том основу;

5) у поље 11.5 – Смањење претходног пореза на основу одлуке пореског органа уноси се податак о износу за који је смањен претходни порез у смислу члана 31а Закона;

6) у поље 11.6 – Повећање претходног пореза на основу одлуке пореског органа уноси се податак о износу за који је повећан претходни порез у смислу члана 31а Закона;

7) у поље 11.7 – Смањење претходног пореза по основу исправке одбитка претходног пореза за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности уноси се податак о износу за који је смањен претходни порез за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности у смислу члана 32. Закона;

8) у поље 11.8 – Повећање претходног пореза по основу накнадног стицања права на одбитак претходног пореза за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности уноси се податак о износу за који је повећан претходни порез за опрему, објекте, односно улагања у објекте за вршење делатности у смислу члана 32а Закона;

9) у поље 11.9 – Повећање претходног пореза по основу стицања права на одбитак претходног пореза код евидентирања за обавезу плаћања ПДВ уноси се податак о износу за који је повећан претходни порез по основу стицања права на одбитак претходног пореза код евидентирања за обавезу плаћања ПДВ у смислу члана 32б Закона;

10) у поље 11.10 – Повећање претходног пореза за износ за који обвезник ПДВ није могао да изврши смањење обрачунатог ПДВ уноси се податак о износу ПДВ за који је повећан претходни порез у случају када обвезник ПДВ није могао да изврши смањење обрачунатог ПДВ у потпуности или делимично из разлога што је износ обрачунатог ПДВ мањи од износа за који врши смањење обрачунатог ПДВ;

11) у поље 11.11 – Смањење претходног пореза у другим случајевима уноси се податак о износу за који је смањен претходни порез у другим случајевима;

12) у поље 11.12 – Повећање претходног пореза у другим случајевима уноси се податак о износу за који је повећан претходни порез у другим случајевима;

13) у поље 11.13 – УКУПНО СМАЊЕЊЕ (11.1+11.3+11.5 + 11.7+11.11) уносе се подаци о укупном износу за који је смањена накнада, односно основица за набављена добра и услуге у Републици, осим за набављена добра и услуге од пољопривредника, односно за који је смањен претходни порез;

14) у поље 11.14 – УКУПНО ПОВЕЋАЊЕ (11.2+11.4+11.6 +11.8+11.9+11.10+11.12) уносе се подаци о укупном износу за који је повећана накнада, односно основица за набављена добра и услуге у Републици, осим за набављена добра и услуге од пољопривредника, односно за који је повећан претходни порез.

Члан 37.

У делу 12. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о укупној накнади, основици, односно вредности набављених добара и услуга, осим добара и услуга набављених од пољопривредника, обрачунатом ПДВ за та добра и услуге и ПДВ који се може одбити као претходни порез по том основу, и то:

1) у поље 12.1 – Укупна накнада, основица, односно вредност (10.1.7+10.2.6+10.3.1+10.3.2+10.4.1+10.4.2–11.13+11.14) уноси се податак о збиру износа накнаде, основице, односно вредности набављених добара и услуга, осим добара и услуга набављених од пољопривредника, и износа за који је повећана та накнада, односно основица, умањен за износ за који је смањена накнада, односно основица;

2) у поље 12.2 – Укупно обрачунати ПДВ (10.1.8+10.2.7 –11.13+11.14) уноси се податак о збиру износа обрачунатог ПДВ и износа за који је повећан обрачунати ПДВ, умањен за износ за који је смањен обрачунати ПДВ;

3) у поље 12.3 – Укупно обрачунати ПДВ који се може одбити као претходни порез уноси се податак о збиру износа обрачунатог ПДВ и износа за који је повећан обрачунати ПДВ, умањен за износ за који је смањен обрачунати ПДВ, а који се може одбити као претходни порез.

Члан 38.

У делу 13. Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о промету добара и услуга извршеном у иностранству и другим активностима, односно примањима која не подлежу ПДВ, и то:

1) у поље 13.1 – Промет добара уноси се податак о износу накнаде за промет добара извршен у иностранству;

2) у поље 13.2 – Промет услуга за који се место промета одређује према месту у којем се налази непокретност уноси се податак о износу накнаде за тај промет извршен у иностранству;

3) у поље 13.3 – Промет услуга за који се место промета одређује према месту где се обавља превоз уноси се податак о износу накнаде за промет услуга превоза извршен у иностранству;

4) у поље 13.4 – Промет услуга за који се место промета одређује према месту где су услуге стварно пружене уноси се податак о износу накнаде за тај промет извршен у иностранству;

5) у поље 13.5 – Промет услуга у области економске пропаганде уноси се податак о износу накнаде за тај промет извршен у иностранству;

6) у поље 13.6 – Промет услуга из члана 5. став 3) тачка 1) Закона уноси се податак о износу накнаде за тај промет извршен у иностранству;

7) у поље 13.7 – Промет услуга саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличних услуга уноси се податак о износу накнаде за тај промет извршен у иностранству;

8) у поље 13.8 – Промет услуга пружених електронским путем уноси се податак о износу накнаде за тај промет извршен у иностранству;

9) у поље 13.9 – Промет услуга за који се место промета одређује према месту примаоца услуга, осим услуга из тач. 5), 6), 7) и 8) овог члана, уноси се податак о износу накнаде за тај промет извршен у иностранству;

10) у поље 13.10 – Промет услуга посредовања за који се место промета одређује према месту промета добара и услуга који је предмет посредовања уноси се податак о износу накнаде за тај промет извршен у иностранству;

11) у поље 13.11 – Пренос целокупне имовине уноси се податак о износу накнаде за пренос целокупне имовине, односно о вредности целокупне имовине ако се пренос врши без накнаде;

12) у поље 13.12 – Пренос дела имовине уноси се податак о износу накнаде за пренос дела имовине, односно о вредности дела имовине ако се пренос врши без накнаде;

13) у поље 13.13 – Замена добара у гарантном року без накнаде уноси се податак о вредности добара замењених у гарантном року без накнаде;

14) у поље 13.14 – Бесплатно давање пословних узорака уноси се податак о вредности бесплатно датих пословних узорака;

15) у поље 13.15 – Давање рекламног материјала и других поклона мање вредности уноси се податак о вредности датог рекламног материјала и других поклона мање вредности;

16) у поље 13.16 – Износи наплаћени у име и за рачун других лица уноси се податак о износима наплаћеним у име и за рачун других лица;

17) у поље 13.17 – Промет добара без накнаде који се не сматра прометом добара уз накнаду уноси се податак о вредности промета добара без накнаде који се не сматра прометом добара уз накнаду;

18) у поље 13.18 – Промет услуга без накнаде који се не сматра прометом услуга уз накнаду уноси се податак о вредности употребе добара, односно другом пружању услуга без накнаде које се не сматра прометом услуга уз накнаду;

19) у поље 13.19 – Примање по основу накнаде штете уноси се податак о износу примљене накнаде штете;

20) у поље 13.20 – Примање донација у новцу уноси се податак износу новчаних средстава примљених као донација.

Члан 39.

Обвезник ПДВ који примењује систем наплате у складу са чланом 36а Закона уноси податке у Образац ПОПДВ примењујући правила о настанку пореске обавезе и права на одбитак претходног пореза у складу са тим чланом.

Члан 40.

У Образац ПОПДВ подаци се уносе у одговарајућа поља уписивањем износа у динарима, без децимала.

Члан 41.

Образац ПОПДВ подноси се уз пореску пријаву, у електронској форми, почев од подношења пореске пријаве за први порески период 2017. године.

Члан 42.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ („Службени гласник РС”, број 120/12).

Члан 43.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

Образац ПОПДВ – Преглед обрачуна ПДВ за порески период од _______ до _______ 20__. године

Поделите: