Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења Пореске управе о отпочињању, односно окончању пореске контроле

Службени гласник РС“, број 80/2016

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују начин и поступак достављања и садржина обавештења Пореске управе да ће се код пореског обвезника вршити пореска контрола и обавештења о окончању пореске контроле (у даљем тексту: обавештење).

Члан 2.

Централа Пореске управе у електронском облику Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), једном дневно, доставља обавештење о отпочињању, односно окончању пореске контроле.

Датум пријема обавештења о отпочињању пореске контроле представља датум од кога теку обавезе Агенције да не може извршити брисање привредног субјекта из прописаног регистра, регистровати статусне промене и вршити промене података које се односе на осниваче, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовања, до датума пријема обавештења о окончању пореске контроле.

Члан 3.

Технички аспект достављања обавештења из члана 2. овог правилника, ближе је одређен техничким протоколом.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: