Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 73 od 31.8.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 73 od 31.8.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Paragvaj, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Buenos Airesu
 • UKAZ o postavljanju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Paragvaj, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Buenos Airesu
 • UKAZ o postavljanju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Sultanatu Brunej, na nerzidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Džakarti
Vlada
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7377/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7378/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7379/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7380/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7381/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7382/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7383/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7384/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7385/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7386/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7450/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7452/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7453/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7454/2016
 • REŠENJE o utvđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7455/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7456/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7457/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7458/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7459/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7460/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7461/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7462/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7510/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7511/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7513/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7524/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7525/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7526/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7527/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7528/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7529/2016
 • ISPRAVKA Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti predsednika, vršioca dužnosti zamenika predsednika i vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sprovođenju internog konkursa među zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o evidenciji u srednjoj školi
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja
 • PRAVILNIK o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja
 • PRAVILNIK o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju
 • PRAVILNIK o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • ODLUKA o svrstavanju robe i Dopuna liste odluka o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na 57. zasedanju
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 436-2/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-2/16
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
 • ODLUKA o izboru člana Izborne komisije Visokog saveta sudstva
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržini javnih registara, potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0316/14-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-970/15-11
 • REŠENJE o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja
 • REŠENJE o dopuni Rešenja o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u julu 2016. godine
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-598/2016-1
Druge organizacije
 • UPUTSTVO o načinu izdavanja potvrde da se određena oprema, odnosno roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji
 • UPUTSTVO o postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki
 • UPUTSTVO o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu
 • UPUTSTVO o načinu i postupku izdavanja saglasnosti zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima
 • ODLUKA o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje
 • ODLUKA da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Osnove gazdovanja šumama u državnom vlasništvu za GJ Stražilovo — Paragovo na području Nacionalnog parka Fruška gora za period 2017–2026. godina
 • ODLUKA da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Osnove gazdovanja šumama u državnom vlasništvu za GJ Andrevlje–Testera–Hajdučki Breg na području Nacionalnog parka Fruška gora za period 2017–2026. godina
 • ODLUKA da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Osnove gazdovanja šumama u državnom vlasništvu za GJ Janok na području Nacionalnog parka Fruška gora za period 2017–2026. godina
 • ODLUKA da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Osnove gazdovanja šumama u državnom vlasništvu za GJ Šuljamačka Glavica–Kraljevac na području Nacionalnog parka Fruška gora za period 2017–2026. godina
 • ODLUKA da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Osnove gazdovanja šumama u državnom vlasništvu za GJ Ravne na području Nacionalnog parka Fruška gora za period 2017–2026. godina
 • ODLUKA da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Osnove gazdovanja šumama u državnom vlasništvu za GJ Vorovo–Lipovača–Šidsko cerjena području Nacionalnog parka Fruška gora za period 2017–2026. godina
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Blace”, Blace
 • REŠENJE o razrešavanju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju „Kladovo”, Kladovo
OGLASI

Podelite: