Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 18 od 9.3.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku
 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
 • UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 18 od 9.3.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 1
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 2
 • ODLUKA o razrešenju generalnog sekretara Narodne skupštine
Vlada
 • UREDBA o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija
 • UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2016. godinu
 • ODLUKA o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Gruzije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za davanje predloga za unapređenje i poboljšanje organizacionih, operativnih i finansijskih rezultata privrednog društva „Institut za puteve” a.d. Beograd
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za unapređenje razvoja digitalnih platformi za podršku poljoprivredi Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Transnafta”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Transnafta”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja vazduhoplovstva — Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja vazduhoplovstva — Beograd
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti dekana Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti dekana Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Odbora za nadzor
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić”
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Stručne grupe za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Stručne grupe za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o razrešenju sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za obrazovanje i kulturu Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za obrazovanje i kulturu Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije o nacionalnim manjinama
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije o nacionalnim manjinama
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije sa Rumunijom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Tel Avivu, Država Izrael
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2065/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2067/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2059/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2060/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2058/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2064/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2066/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2069/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2068/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2061/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2062/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2018. godinu Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na pokriće gubitka Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP PEU Resavica za period 2017–2027. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Transnafta”, Pančevo za period 2017–2025. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Transnafta”, Pančevo za period 2017–2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda solidarnosti za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Filipini u Republici Srbiji, sa sedištem u Beogradu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Subotice, Republika Srbija i opštine Berane, Crna Gora
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu Saveza Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik za organizovanje Evropskog prvenstva u fitnesu za mlađe kategorije, u Novom Sadu 2018. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu Ragbi 13 federacije Srbije za organizovanje Prvenstva Evrope u ragbiju 9 za senioreseniore, u Beogradu 2018. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu Paraolimpijskog komiteta Srbije za organizovanje Evropskog prvenstva u para streljaštvu, u Beogradu 2018. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2093/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2163/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2165/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2190/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2191/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1999/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2000/2018
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku
 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
 • PRAVILNIK o sadržini, rokovima i postupku dostavljanja investicione dokumentacije za kapitalne projekte
 • PRAVILNIK o nacionalnim etalonima
 • PRAVILNIK o načinu vođenja i izgledu evidencije deponija i smetlišta na području jedinice lokalne samouprave
 • PRAVILNIK o uslovima i postupku za izdavanje odobrenja za rad domaćih proizvođača opreme brodova unutrašnje plovidbe, uslužnih privrednih društava i ispitnih institucija, odnosno sadržinu i obrazac odobrenja za rad proizvođača, uslužnih privrednih društava i ispitnih institucija
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o ispitu za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe i odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije
 • NAREDBA o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2018. godini
 • ODLUKA o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture — Gradimo zajedno
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu hrvatske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o Penzionerskoj kartici
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0632/16-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0797/16-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju standarda bunjevačkog jezika
 • ODLUKA o utvrđivanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od velikog značaja
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke funkcije
OGLASI

Podelite: