Објављен „Службени гласник РС“ број 18 од 9.3.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку
 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
 • УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 18 од 9.3.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 1
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 2
 • ОДЛУКА о разрешењу генералног секретара Народне скупштине
Влада
 • УРЕДБА о условима и начину привлачења директних инвестиција
 • УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
 • УРЕДБА о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2016. годину
 • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Грузије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за давање предлога за унапређење и побољшање организационих, оперативних и финансијских резултата привредног друштва „Институт за путеве” а.д. Београд
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за унапређење развоја дигиталних платформи за подршку пољопривреди Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Транснафта”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Транснафта”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства — Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства — Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности декана Пољопривредног факултета у Крушевцу Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности декана Пољопривредног факултета у Крушевцу Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Одбора за надзор
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије са Румунијом
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Тел Авиву, Држава Израел
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2065/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2067/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2059/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2060/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2058/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2064/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2066/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2069/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2068/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2061/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2062/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања за 2018. годину Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП ПЕУ Ресавица за период 2017–2027. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Транснафта”, Панчево за период 2017–2025. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Транснафта”, Панчево за период 2017–2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Филипини у Републици Србији, са седиштем у Београду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Суботице, Република Србија и општине Беране, Црна Гора
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик за организовање Европског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Новом Саду 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Рагби 13 федерације Србије за организовање Првенства Европе у рагбију 9 за сениоресениоре, у Београду 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Параолимпијског комитета Србије за организовање Европског првенства у пара стрељаштву, у Београду 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2093/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2163/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2165/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2190/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2191/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1999/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2000/2018
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку
 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе
 • ПРАВИЛНИК о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте
 • ПРАВИЛНИК о националним еталонима
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења и изгледу евиденције депонија и сметлишта на подручју јединице локалне самоуправе
 • ПРАВИЛНИК о условима и поступку за издавање одобрења за рад домаћих произвођача опреме бродова унутрашње пловидбе, услужних привредних друштава и испитних институција, односно садржину и образац одобрења за рад произвођача, услужних привредних друштава и испитних институција
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о испиту за стицање сведочанства о оспособљености за обављање делатности возара унутрашње пловидбе и одобрења за обављање делатности возара унутрашње пловидбе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије
 • НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2018. години
 • ОДЛУКА о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре — Градимо заједно
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Пензионерској картици
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0632/16-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0797/16-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о утврђивању стандарда буњевачког језика
 • ОДЛУКА o утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од великог значаја
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке функције
ОГЛАСИ

Поделите: