Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2018. године

11.1.2019.
Нове неопорезиве износе који важе за исплате од 1.2.2019. године погледајте овде:
Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2019. године

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана за исплате од 1. фебруара 2018. до 31. јануара 2019. године (“Службени гласник РС”, број 7 од 26.1.2018. године):

 • Неопорезиви износ зараде (члан 15а) – 15.000 динара
 • Неопорезиви износ зараде за исплате зарада закључно са децембром 2017. године – 11.790 динара
 • Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају (члан 18. став 1. тачка 1) –  3.837 динара
 • Дневница за службено путовање у земљи (члан 18. став 1. тачка 2) – 2.303 динара
 • Накнада превоза на службеном путовању (члан 18. став 1. тачка 5) – 6.716 динара
 • Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (члан 18. став 1. тачка 7) – 38.370 динара
 • Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. став 1. тачка 8) – 9.592 динара
 • Јубиларна награда запосленима (члан 18. став 1. тачка 9) – 19.183 динара
 • Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд (члан 21а став 2) – 5.757 динара
 • Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника (члан 9. став 1. тачка 9) – 67.145 динара
 • Стипендије и кредити ученика и студената (члан 9. став 1. тачка 12) – 11.511 динара
 • Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови (члан 9. став 1. тачка 13) – 9.592 динара
 • Накнада за рад чланова бирачих комисија (осим чланова РИК), бирачких и гласачких одбора, као и накнада за рад на попису становништва (члан 9. став 1. тачка 29) – 5.150 динара
 • Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља еквивалент за неки њихов рад (члан 9. став 1. тачка 30) – 12.746 динара
 • Појединачно остварен добитак од игара на срећу (члан 83. став 4. тачка 1) – 11.684 динара 
  Напомена: од 16.12.2018. године неопорезиви износ је 100.000 динара (уместо 11.684) – види измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана, „Службени гласник РС“ број 95/2018
 • Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а произлазе из рада или друге врсте доприноса (члан 85. став 1. тачка 11) – 12.746 динара

Од 16.12.2018. године (измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана, „Службени гласник РС“ број 95/2018) је уведен нови неопорезиви износ:

 • Солидарна помоћ за случај рођења детета (члан 18. став 1. тачка 12) – до висине просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Табеларни преглед нових и старих неопорезивих износа погледајте овде.

Поделите: