Објављен „Службени гласник РС“ број 7 од 26.1.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 7 од 26.1.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о оснивању Метролошког савета
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о именовању Радне група за припрему и организовање наградне игре у роби услугама под називом „Узми рачун и победи 2018.”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Установе студентско одмаралиште Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Установе студентско одмаралиште Београд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-597/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-595/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-589/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-593/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-588/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-590/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-584/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-586/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-587/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-582/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-594/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-592/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-598/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-596/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-585/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-583/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-581/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-580/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности да пословно име првредног друштва садржи садржи назив Србија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали у току 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и пословања и Финансијски план за 2018. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац за период од 2017. до 2026. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „ЈАТ-Tehnika” друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, са стањем на дан 31. децембар 2016. године
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за 2018. годину за спровођење Стратегије развоја индустрије информационих технологија за период од 2017. до 2020. године
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
 • ИСПРАВКА Износа највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2018. години
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура
 • ПРАВИЛНИК о садржини елабората о условима експлоатације подземних вода или хидрогеотермалних ресурса, односно петрогеотермалних ресурса и условима и начину вршења техничке контроле елабората
 • ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима, садржају и начину разврставања петрогеотермалних ресурса и начину приказивања у елаборату
 • ПРАВИЛНИК о начину и условима оверавања мерила
 • ПРАВИЛНИК о стручном спортском испиту
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча–Зрењанин са елементима детаљне регулације на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 89-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 94-1/18
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1671/2014, са издвојеним сагласним мишљењем судије
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета судства
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 8647/16, Хрустић и други против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПОДАЦИ о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза и доприноса у Републици Србији у 2017. години
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2017. до 31. децембра 2017. године.
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у децембру 2017. године
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2017. години
Друге организације
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Статута Стоматолошке коморе Србије
 • ОДЛУКА о именовању директора
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о.
 • ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, Imperial Tobacco SCG д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Стандард”, Јагодина
 • РЕШЕЊЕ о именуовању директора Јавног комуналног предузећа „Ивањица”, Ивањица
ОГЛАСИ

Поделите: