Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2019. године

15.1.2020.
Нове неопорезиве износе који важе за исплате од 1.2.2020. године погледајте овде:
Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2020. године

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана за исплате од 1. фебруара 2019. до 31. јануара 2020. године („Службени гласник РС“, број 4 од 25.1.2019. године):

 • Неопорезиви износ зараде (члан 15а) – 15.300 динара
 • Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају (члан 18. став 1. тачка 1) –  3.914 динара
 • Дневница за службено путовање у земљи (члан 18. став 1. тачка 2) – 2.349 динара
 • Накнада превоза на службеном путовању (члан 18. став 1. тачка 5) – 6.850 динара
 • Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (члан 18. став 1. тачка 7) – 39.137 динара
 • Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. став 1. тачка 8) – 9.784 динара
 • Јубиларна награда запосленима (члан 18. став 1. тачка 9) – 19.567 динара
 • Солидарна помоћ за случај рођења детета (члан 18. став 1. тачка 12) – до висине просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
 • Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд (члан 21а став 2) – 5.872 динара
 • Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника (члан 9. став 1. тачка 9) – 68.488 динар
 • Стипендије и кредити ученика и студената (члан 9. став 1. тачка 12) – 11.741 динара
 • Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови (члан 9. став 1. тачка 13) – 9.784 динара
 • Накнада за рад чланова бирачих комисија (осим чланова РИК), бирачких и гласачких одбора, као и накнада за рад на попису становништва (члан 9. став 1. тачка 29) – 5.253 динара
 • Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља еквивалент за неки њихов рад (члан 9. став 1. тачка 30) – 13.001 динара
 • Појединачно остварен добитак од игара на срећу (члан 83. став 4. тачка 1) – 100.000 динара
 • Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а произлазе из рада или друге врсте доприноса (члан 85. став 1. тачка 11) – 13.001 динара

Табеларни преглед нових и старих неопорезивих износа погледајте овде.

Поделите: