Објављен „Службени гласник РС“ број 4 од 25.1.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2018. године
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2. и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
 • ПРАВИЛНИК о форми и начину објављивања Јавне листе квалификованих услуга од поверења
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 4 од 25.1.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о одређивању компетенција за рад државних службеника
 • УРЕДБА о измени Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2019. години
 • ОДЛУКА о утврђивању насеља Церак — Виногради (Церак 1 и Церак 2) у Београду за просторну културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о утврђивању Дома Радничке коморе у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије
 • ОДЛУКА о образовању Заједничке групе за унапређење позиције Републике Србије на листи Светске банке „Doing Business”
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за анализу и давање предлога и мишљења у вези са применом прописа у области такси превоза
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за имплементацију пројекта „Јадар”
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Историјског музеја Србије — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Историјског музеја Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Националног савета за научни и технолошки развој
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Фонда солидарности за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о изузимању из мреже „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д. деонице пруге државна граница — Бијељина
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у спортском риболову, у Новом Саду 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског школског првенства у фудбалу, у Београду 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у прецизном слетању параглајдером, у Вршцу 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Београду 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства Европе за млађе сениоре U23 у рвању у олимпијским дисциплинама, у Новом Саду 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у снукеру, у Београду 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског кендо првенства, у Београду 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-334/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-347/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-529/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-333/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-336/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-338/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-342/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-346/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-349/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-463/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-468/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-525/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-332/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-337/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-341/2019
 • РЕШЕЊЕ Владе 05 број 465-462/2019
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2. и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима у погледу објеката и опреме које морају испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају испуњавати организације са посебним овлашћењима
 • ПРАВИЛНИК о форми и начину објављивања Јавне листе квалификованих услуга од поверења
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте
 • ПРАВИЛНИК о изради медицинског средства у здравственој установи
 • ПРАВИЛНИК о обележавању и садржају упутства за употребу медицинског средства
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-795/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-796/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-800/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 31-1/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 31-2/19
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-138/2017
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6666/2016 и издвојено мишљење судија
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету албанске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету бошњачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету русинске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету руске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету украјинске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРОГРАМ Фонда за развој Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса
 • ОДЛУКА о измени Методологије за одређивање цене приступа складишту природног гаса
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0232/16-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0350/17-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2018. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора КЈП „Златибор” из Чајетине
ОГЛАСИ

Поделите: