Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2020. године

12.1.2021.
Нове неопорезиве износе који важе за исплате од 1.2.2021. године погледајте овде:
Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2021. године

Усклађени динарски неопорезиви износи из Закона о порезу на доходак грађана за исплате од 1. фебруара 2020. до 31. јануара 2021. године („Службени гласник РС“, број 5 од 22.1.2020. године):

 • Неопорезиви износ зараде (члан 15а) – 16.300 динара*
  * овај износ се не мења у односу на постојећи јер је промењен од 1. јануара 2020. године
Допуна 22.12.2020.
Нови неопорезиви износ зараде од 18.300 динара се примењује од 1. јануара 2021. године („Службени гласник РС“, број 153/2020).
 • Накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (члан 18. став 1. тачка 1) –  3.988 динара
 • Дневница за службено путовање у земљи (члан 18. став 1. тачка 2) – 2.394 динара
 • Накнада превоза на службеном путовању (члан 18. став 1. тачка 5) – 6.980 динара
 • Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (члан 18. став 1. тачка 7) – 39.881 динар
 • Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. став 1. тачка 8) – 9.970 динара
 • Јубиларна награда запосленима (члан 18. став 1. тачка 9) – 19.939 динара
 • Пoмoћ у случajу смрти члaнa пoрoдицe зaпoслeнoг (члан 18. став 1. тачка 9а) – 69.789 динара
 • Солидарна помоћ за случај рођења детета (члан 18. став 1. тачка 12) – до висине просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
 • Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд (члан 21а став 2) – 5.984 динара
 • Помоћ у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог (члан 9. став 1. тачка 9) – 69.789 динара
 • Стипендије и кредити ученика и студената (члан 9. став 1. тачка 12) – 30.570 динара
 • Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови (члан 9. став 1. тачка 13) – 9.970 динара
 • Накнада за рад чланова бирачих комисија (осим чланова РИК), бирачких и гласачких одбора, као и накнада за рад на попису становништва (члан 9. став 1. тачка 29) – 5.353 динара
 • Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља еквивалент за неки њихов рад (члан 9. став 1. тачка 30) – 13.248 динара
 • Накнада трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација (члан 9. став 1. тачка 31) – 101.900 динара
 • Појединачно остварен добитак од игара на срећу (члан 83. став 4. тачка 1) – 101.900 динара
 • Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а произлазе из рада или друге врсте доприноса (члан 85. став 1. тачка 11) – 13.248 динара

Табеларни преглед нових и старих неопорезивих износа погледајте овде.

Поделите: