Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2021. године

12.1.2022.
Нове неопорезиве износе који важе за исплате од 1.2.2022. године погледајте овде:
Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2022. године

Усклађени динарски неопорезиви износи из Закона о порезу на доходак грађана за исплате од 1. фебруара 2021. до 31. јануара 2022. године („Службени гласник РС“, број 6 од 29.1.2021. године):

 • Неопорезиви износ зараде (члан 15а) – 18.300 динара*
  * овај износ се не мења у односу на постојећи јер је промењен од 1. јануара 2021. године
 • Накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (члан 18. став 1. тачка 1) –  4.040 динара
 • Дневница за службено путовање у земљи (члан 18. став 1. тачка 2) – 2.425 динара
 • Накнада превоза на службеном путовању (члан 18. став 1. тачка 5) – 7.071 динара
 • Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (члан 18. став 1. тачка 7) – 40.399 динар
 • Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. став 1. тачка 8) – 10.100 динара
 • Јубиларна награда запосленима (члан 18. став 1. тачка 9) – 20.198 динара
 • Пoмoћ у случajу смрти члaнa пoрoдицe зaпoслeнoг (члан 18. став 1. тачка 9а) – 70.696 динара
 • Солидарна помоћ за случај рођења детета (члан 18. став 1. тачка 12) – до висине просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
 • Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд (члан 21а став 2) – 6.062 динара
 • Помоћ у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог (члан 9. став 1. тачка 9) – 70.696 динара
 • Стипендије и кредити ученика и студената (члан 9. став 1. тачка 12) – 30.967 динара
 • Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови (члан 9. став 1. тачка 13) – 10.100 динара
 • Накнада за рад чланова бирачих комисија (осим чланова РИК), бирачких и гласачких одбора, као и накнада за рад на попису становништва (члан 9. став 1. тачка 29) – 5.423 динара
 • Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља еквивалент за неки њихов рад (члан 9. став 1. тачка 30) – 13.420 динара
 • Накнада трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација (члан 9. став 1. тачка 31) – 103.225 динара
 • Појединачно остварен добитак од игара на срећу (члан 83. став 4. тачка 1) – 103.225 динара
 • Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а произлазе из рада или друге врсте доприноса (члан 85. став 1. тачка 11) – 13.420 динара

Табеларни преглед нових и старих неопорезивих износа погледајте овде.

Поделите: