Измењен Правилник о пореском билансу за предузетнике – нови образац ПБ 2

У „Службеном гласнику РС“, број 52 од 7. априла 2020. године објављене су измене и допуне Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности.

Најважнија измена се тиче новог обрасца ПБ 2.

Измене и допуне ступају на снагу 8. априла 2020. године, али се примењују на обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 2019. годину, односно за порески период који почиње у 2019. години.

За највећи број предузетника измене нису значајне, јер су извршене због усклађивања са изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица (због пореских подстицаја који се сходно примењују на предузетнике).

Мишљења смо да предузетници који су предали порески биланс на старом обрасцу ПБ 2 не треба да врше измену предате пореске пријаве због новог обрасца ПБ 2.

Подсећамо да је рок за предају пореске пријаве и пореског биланса за предузетнике 15. април 2020. године.

Нови образац ПБ 2 има исти број поља као до сада – 61 поље.

Разлике у односу на претходни образац ПБ 2 се односе на следеће:

1) у пољима 35, 38 и 43 је извршено проширење описа (у вези са новим пореским подстицајима)

  • у поље 35 су додати Трошкови истраживања и развоја који се признају у двоструком износу у складу са чланом 22г Закона о порезу на добит правних лица;
  • у поље 38 су додата два износа: Износ који се, по основу смањења процента коришћења сталних средстава за сврхе истраживања и развоја, укључује у пореску основицу и Износ који се укључује у пореску основицу у пореском периоду у којем је пријава у вези са проналаском одбачена од стране надлежног органа;
  • у поље 43 је додат Износ квалификованог прихода који се, у складу са чланом 25б Закона о порезу на добит правних лица, не укључује у пореску основицу.

2) брисано је поље 26Расходи за рекламу и пропаганду, јер је изменама и допунама ЗПДПЛ из 2018. године предвиђено да се издаци за рекламу и пропаганду признају као расход у пореском билансу у укупном износу.

Како би број поља у ПБ 2 остао исти, а због брисања Расхода за рекламу и пропаганду, издаци из поља 23 у претходном пореском билансу су подељени на два поља у новом пореском билансу: поља 23 и 24.

У поље 23 се уписују Издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске и спортске намене, заштиту животне средине, давања учињена установама, односно пружаоцима услуга социјалне заштите.

У поље 24 се уписују Издаци за хуманитарну помоћ за отклањање последица насталих у случају ванредне ситуације, који су учињени Републици, аутономној покрајини, јединици локалне самоуправе.

Услед претходне измене дошло је до померања Издатака за улагања у области културе са поља 24 на поље 25 и Чланарина коморама, савезима и удружењима са поља 25 на поље 26.

Нови образац ПБ 2:

Порески биланс на старом обрасцу ПБ 2 користи се и даље у случају подношења измењене пореске пријаве за пореску пријаву поднету за 2018. годину, односно у случају подношења пореске пријаве коју је обвезник пропустио да поднесе за 2018. годину.

Обрасци ПК 2 (Порески кредит за предузетнике за улагања у основна средства) и СУ 1 (Сразмерни износ улагања код предузетника) су такође замењени, али само у делу наслова та два обрасца, у којима је код периода трајања година била означена са 201__ а сада је означена са 20___ (како би могло да се упише 2020. година).

Поделите: