Објављен „Службени гласник РС“ број 52 од 7.4.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-3041/2020
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за спровођење Програма економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 52 од 7.4.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 •  УРЕДБА о додатном задуживању за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 узимањем кредита, емитовањем државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту и давањем гаранција Републике Србије
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за спровођење Програма економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-19 и подршку привреди Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3032/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3037/2020
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-3041/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника за грађевинске конструкције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

Поделите: