Greške u novoj Uredbi o paušalnom oporezivanju

Dopuna 31.12.2019.
Nadležne službe Vlade Srbije i Ministarstva finansija su reagovale na dopis koji smo im poslali 28. decembra.
U „Službenom glasniku RS“, broj 96 od 31.12.2019. godine izvršene su ispravke grešaka na koje smo ukazali u ovom tekstu.

U „Službenom glasniku RS“, broj 94 od 27.12.2019. godine objavljena je nova Uredba o paušalnom oporezivanju (Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti).

Uočili smo dve greške u novoj Uredbi, jednu u tekstu propisa i drugu u Prilogu 1 koji sadrži šifre, nazive i koeficijente delatnosti.

Prva greška se nalazi u jednom od samo nekoliko naslova u tekstu Uredbe:

Naslov glasi: Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog priloga. Očigledno je da treba da piše prihoda a ne priloga. 

Druga greška je formalne prirode, ali je ozbiljnija od prve, naročito ako se ima u vidu kako je došlo do takve greške.

Naime, u Prilogu 1 koji sadrži šifre, nazive i koeficijente delatnosti upisane su šifre koje ne postoje u Uredbi o klasifikaciji delatnosti:

Ovakvih, trocifrenih šifara, u tabeli ima 35. 

U Uredbi o klasifikaciji delatnosti ne postoje trocifrene šifre. Svih 35 trocifrenih šifara koje se nalaze u Prilogu 1 treba u stvari da budu četvorocifrene šifre koje kao prvu cifru imaju nulu. Primer radi, ne postoji šifra 111 nego 0111.

Kako se ovo desilo? Najverovatnije tako što je tabela pripremana u programu MS Office Excel ili Open Office Calc, a polje šifra je formatirano kao broj (u tom slučaju ovi programi brišu vodeće nule).

Podelite: