Zakon o akcizama
(važi do 14.02.2021.)

„Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005-dr.zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012-uskl.din.izn., 43/2012-odluka, 76/2012-odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013-uskl.din.izn., 47/2013, 4/2014-uskl.din.izn., 68/2014-dr.zakon, 142/2014, 4/2015-uskl.din.izn., 5/2015-uskl.din.izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016-uskl.din.izn., 108/2016, 7/2017-uskl.din.izn., 18/2018-uskl.din.izn., 30/2018, 4/2019-uskl.din.izn., 5/2020-uskl.din.izn., 7/2020-izmena uskl.din.izn. i 78/2020-izmena uskl.din.izn. i 153/2020

Prečišćen tekst propisa

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se oporezivanje akcizama.

Akcizama se oporezuju proizvodi utvrđeni ovim zakonom.

Značenje pojedinih izraza

Član 1a.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) „proizvođač akciznih proizvoda“ je lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje, dorađuje i sl. proizvode na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona, uključujući i lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe;

2) „uvoznik akciznih proizvoda“ je lice koje u svoje ime i za svoj račun uvozi, odnosno lice za čiji račun se uvoze iz inostranstva proizvodi na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona;

3) „obveznik akcize“ je lice koje je dužno da plati akcizu propisanu ovim zakonom;

4) „akcizna dozvola“ je dokument kojim se odobrava otpremanje i smeštanje akciznih proizvoda bez obračunavanja i plaćanja akcize;

5) „akcizno skladište“ je jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju celinu, u kome ovlašćeni držalac akciznog skladišta proizvodi, skladišti, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koje mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od drugih prostora;

6) „ovlašćeni držalac akciznog skladišta“ je proizvođač koji je dobio dozvolu da skladišti akcizne proizvode bez obračunate i plaćene akcize;

7) „režim odloženog obračunavanja i plaćanja akcize“ je vremenski period u kojem ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize;

8) „cigaretama proizvedenim u zemlji“ smatraju se cigarete koje proizvodi u Republici Srbiji lice upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan (u daljem tekstu: Uprava) i koje su upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda u korist proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno većinskog vlasnika proizvođača duvanskih proizvoda.

II PREDMET OPOREZIVANJA

Član 2.

Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi:

1) derivati nafte;

2) biogoriva i biotečnosti;

3) duvanske prerađevine, uključujući i duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju;

4) alkoholna pića;

5) kafa;

6) tečnosti za punjenje elektronskih cigareta;

7) električna energija za krajnju potrošnju.

III NASTANAK OBAVEZE AKCIZE

Proizvodnja i uvoz

Član 3.

Obaveza po osnovu akcize nastaje kada su proizvodi iz člana 2. ovog zakona (u daljem tekstu: akcizni proizvodi):

1) proizvedeni u Republici Srbiji;

2) uvezeni u Republiku Srbiju.

Uvezenim akciznim proizvodima u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana smatraju se akcizni proizvodi koji su uvezeni u skladu sa carinskim, odnosno spoljnotrgovinskim propisima.

Član 4.

(Brisano)

Član 5.

(Brisano)

IV OBVEZNIK AKCIZE

Član 6.

Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

Obveznik akcize je i:

tač. 1) do 3) (brisane)

4) pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda;

5) kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ;

5a) svako lice koje prodaje akcizne proizvode koji su stečeni u skladu sa zakonom i koji se vode u poslovnim knjigama tog lica;

5b) svako lice koje stavi u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.

6) (brisana)

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda iz stava 2. tačka 5b) ovog člana smatra se, u smislu ovog člana, proizvodnja, uvoz, skladištenje, transport, prodaja i druge radnje u vezi sa prometom akciznih proizvoda iz člana 2. ovog zakona, koji podležu oporezivanju akcizom, a koji ispunjavaju uslove za stavljanje u promet u skladu sa zakonom.

Akcizni proizvodi iz stava 3. ovog člana koji ne ispunjavaju uslove za stavljanje u promet u skladu sa zakonom, oduzeće se u skladu sa propisom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 7.

(Brisano)

V OSNOVICA AKCIZE

Član 8.

Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere.

VI IZNOSI I STOPE AKCIZE

Derivati nafte, biogoriva i biotečnosti

Član 9.

Na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00)   60,71 din./lit.

2) bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)

– do 31. decembra 2013. godine   49,60 din/lit;

– od 1. januara 2014. godine   50,00 din/lit;

– od 1. januara 2016. godine   52,50 din./lit;

– od 1. februara 2017. godine   53,34 din./lit;

– od 17. marta 2018. godine   54,94 din./lit;

– od 1. febuara 2019. godine   56,04 din./lit;

– od 1. jula 2020. godine   57,10 din./lit; 

3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00)

– do 31. decembra 2013. godine   42,00 din/lit;

– u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine   46,00 din/lit;

– od 1. januara 2015. godine   50,00 din/lit;

– od 1. januara 2016. godine   54,00 din./lit;

– od 1. februara 2017. godine   54,86 din./lit;

– od 17. marta 2018. godine   56,50 din./lit;

– od 1. febuara 2019. godine   57,63 din./lit;

– od 1. jula 2020. godine   58,72 din./lit;

4) kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00)   68,45 din./kg;

5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00)

– do 31. decembra 2013. godine   30,00 din/kg;

– u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine   35,00 din/kg;

– od 1. januara 2015. godine   40,00 din/kg;

– od 1. januara 2016. godine   41,00 din./kg;

– od 1. februara 2017. godine   41,65 din./lit;

– od 17. marta 2018. godine   42,90 din./lit;

– od 1. febuara 2019. godine   43,76 din./lit;

– od 1. jula 2020. godine   44,59 din./lit;

6) ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99)   68,45 din./kg;

7) biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake nomenklature CT: 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00)

– do 31. decembra 2013. godine   42,00 din/lit;

– do 31. decembra 2014. godine   47,01 din/lit;

– do 18. januara 2015. godine   51,10 din/lit;

– do 24. januara 2016. godine   51,97 din/lit;

– od 25. januara 2016. godine   52,75 din/lit;

– od 1. februara 2017. godine   53,59 din./lit;

– od 17. marta 2018. godine   55,20 din./lit;

– od 1. febuara 2019. godine   56,30 din./lit;

– od 1. jula 2020. godine   57,37 din./lit;

Derivatima nafte, u smislu ovog zakona, smatraju se i:

1) svaki proizvod koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo;

2) aditivi, odnosno ekstenderi koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva.

Kupac – krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana, kojim se u smislu ovog zakona smatra pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte, biogoriva i biotečnosti snosi trošak punog iznosa akcize koji je propisan stavom 1. ovog člana ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa čl. 39a i 39b ovog zakona u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste.

Kupac – krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog u stavu 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana i iznosa akcize iz stava 5. ovog člana.

Kupcu – krajnjem korisniku derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana iznos do kojeg se umanjuje plaćena akciza prema nameni je:

1) za gasna ulja iz stava 1. tačka 3) ovog člana koja se koriste:

(1) kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, i to:

– do 31. decembra 2012. godine   37,00 din/lit;

– do 19.1.2014. godine   39,50 din/lit;

– do 18. januara 2015. godine   40,37 din/lit;

– od 19. januara 2015. godine   41,06 din/lit;

– od 1. januara 2016. godine   45,50 din./lit;

– od 1. februara 2017. godine   46,22 din./lit;

– od 17. marta 2018. godine   47,61 din./lit;

– od 1. febuara 2019. godine   48,56 din./lit;

– od 1. jula 2020. godine   49,48 din./lit;

(2) (brisana)

(4) za grejanje   2,59 din/lit;

– od 1. januara 2016. godine   7,00 din/lit;

– od 1. februara 2017. godine   7,11 din./lit;

– od 17. marta 2018. godine   7,32 din./lit;

– od 1. febuara 2019. godine   7,47 din./lit;

– od 1. juna 2020. godine   7,61 din./lit;

(5) kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije   0 din/lit;

(6) u industrijske svrhe   0 din/lit.

2) za kerozin iz stava 1. tačka 4) ovog člana koji se koristi u industrijske svrhe   0 din/lit.

3) za tečni naftni gas iz stava 1. tačka 5) ovog člana koji se koristi:

(1) kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, i to:

– do 31. decembra 2012. godine   19,21 din/kg;

– do 19.1.2014. godine   20,50 din/kg;

– do 18. januara 2015. godine   20,95 din/kg;

– od 19. januara 2015. godine   21,31 din/kg;

– od 1. januara 2016. godine   23,00 din/kg;

– od 1. februara 2017. godine   23,36 din./lit;

– od 17. marta 2018. godine   24,06 din./lit;

– od 1. febuara 2019. godine   24,54 din./lit;

– od 1. jula 2020. godine   25,01 din./lit;

(2) za grejanje   4,58 din/kg;

– od 1. januara 2016. godine   6,00 din/kg;

– od 1. februara 2017. godine   6,09 din./lit;

– od 17. marta 2018. godine   6,27 din./lit;

– od 1. febuara 2019. godine   6,40 din./lit;

– od 1. jula 2020. godine   6,52 din./lit;

(3) u industrijske svrhe   0 din/kg;

4) za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C a koji se koriste u industrijske svrhe   0 din/kg

5) za biogoriva iz stava 1. tačka 7) ovog člana koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari   45,33 din./lit.

6) za biotečnosti iz stava 1. tačka 7) ovog člana koje se koriste:

(1) za grejanje   2,86 din./lit;

(2) kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije   0 din/lit.

Biogoriva, definisana su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao tečna ili gasovita goriva za saobraćaj, proizvedena iz biomase.

Biotečnosti, definisane su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao tečna goriva za proizvodnju električne i toplotne energije i energije za grejanje i hlađenje, proizvedene iz biomase, osim za saobraćaj.

Član 9a.

Na svaki proizvod iz člana 9. stav 2. tačka 1) ovog zakona, koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo, plaća se akciza u zavisnosti od klasifikacije istog, saglasno članu 9. stav 1. ovog zakona.

Akciza za aditive i ekstendere koji su dodati derivatima nafte jednaka je akcizi propisanoj za derivate nafte kojem su dodati.

Na svaki proizvod koji se stavlja u promet kao aditiv ili ekstender derivatima nafte plaća se akciza kao da se radi o derivatima nafte.

Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove energetike objavljuju listu aditiva, odnosno ekstendera iz člana 9. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

Član 9b.

(Brisan)

Duvanske prerađevine

Član 10.

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, a na duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju (u daljem tekstu: nesagorevajući duvan) akciza se plaća u skladu sa stavom 11. ovog člana, osim na duvanske prerađevine koje služe za testiranje kontrole kvaliteta proizvoda.

Cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju se duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina.

Nesagorevajući duvan je posebna duvanska prerađevina svrstana u tarifnu oznaku nomenklature CT 2403 99 90 00 koja je sačinjena tako da se prilikom upotrebe zagreva ali ne sagoreva.

Ako je obračunata akciza na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

Minimalna akciza iz stava 4. ovog člana iznosi, i to na:

1) cigarete – 100% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta;

2) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) – 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, ali ne manje od:

– 55% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine;

– 60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine;

– 65% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine;

– 70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to od 1. januara 2016. godine.

Izuzetno, ukoliko se radi o proizvodima koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju tim proizvodima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina, osnovica za utvrđivanje minimalne akcize na te proizvode je minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine iz stava 5. tačka 2) ovog člana, a srazmerno sadržini duvana u tim proizvodima.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 5. tačka 1) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 5. tačka 2) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo) utvrđuje jednom godišnje, i to do 15. februara tekuće godine, iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 5. ovog člana u prethodnoj kalendarskoj godini, a iznose minimalne akcize utvrđuje polugodišnje, i to do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine.

Predlog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 9. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini.

Na nesagorevajući duvan plaća se akciza po kilogramu duvanske smese, u iznosu od:

1) 60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine;

2) 70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine;

3) 80% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine;

4) 90% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine;

5) 100% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, od 1. januara 2025. godine.

Vlada će urediti način i postupak utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u smislu st. 7. do 10. ovog člana.

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznos minimalne akcize iz st. 5. i 9. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Etil-alkohol (etanol)

Član 11.

(Brisan)

Alkoholna pića

Član 12.

Alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića.

U smislu ovog zakona, alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se sva jaka alkoholna pića, koja su uređena propisima kojima se uređuje oblast jakih alkoholnih pića.

U smislu ovog zakona, alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se i niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2% vol alkohola, a najviše 15% vol alkohola, koja se proizvode od voćnih sokova ili osvežavajućih bezalkoholnih pića uz dodatak rafinisanog etil alkohola ili alkoholnih pića ili biljnih ekstrakata ili alkoholnih pića dobijenih putem fermentacije (vina, vina od jabuke – cider, vina od kruške – perry i dr.), a kvalitet voćnih sokova, osvežavajućih bezalkoholnih pića, rafinisanog etil alkohola, alkoholnih pića, vina i alkoholnih pića dobijenih putem fermentacije mora da bude u skladu sa propisima kojima se reguliše njihov kvalitet.

U smislu ovog zakona, alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se i sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, bez obzira na način pakovanja.

Akcize na alkoholna pića

Član 12a.

Akciza na alkoholna pića iz člana 12. ovog zakona plaća se po litri alkoholnog pića u sledećim iznosima, i to na:

1) rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda
134,87 din./lit;

2) rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina
343,70 din./lit;

3) ostala jaka alkoholna pića
220,80 din./lit;

4) niskoalkoholna pića
22,84 din./lit;

5) pivo
26,10 din./lit.

Na alkoholna pića iz stava 1. ovog člana koja su u pakovanju različitom od jednog litra, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Član 13.

(Brisano)

Kafa

Član 14.

Kafom u smislu ovog zakona smatra se:

1) nepržena kafa iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00;

2) pržena kafa iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00;

3) ljuspice i opne od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 10 00;

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 2101 11 00 00;

5) zamene kafe koje sadrže kafu iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 90 00;

6) mešavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00;

7) preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00 i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 1806 90 70 00;

8) napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnog broja CT 2202.

Čokolada i proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi, bombonski proizvodi, pekarski proizvodi, praškovi za pudinge i kreme sa dodatkom kafe ne smatraju se kafom u smislu stava 1. ovoga člana.

Pod proizvodnjom kafe, u smislu ovog zakona, smatra se prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.

Akciza na kafu iz stava 1. ovog člana plaća se na jedan kilogram neto mase u iznosu, i to na:

1) neprženu kafu od   91,80 din./kg;

2) prženu kafu od   114,74 din./kg;

3) ljuspice i opne od kafe od   126,21 din./kg;

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe od   172,12 din./kg;

Akciza na kafu iz stava 1. tač. 5) do 8) ovog člana plaća se u iznosu od 344,24 din./kg za jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu.

Način obračunavanja i plaćanja akcize na kafu, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 14a.

Tečnostima za punjenje elektronskih cigareta, u smislu ovog zakona, smatraju se proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama nomenklature CT 3824 99 56 00 i 3824 99 57 00, koji prilikom korišćenja elektronske cigarete na predviđeni način stvaraju paru za udisanje, kao i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sadržane u elektronskoj cigareti iz tarifne oznake nomenklature CT 8543 70 70 00 ili u delovima elektronske cigarete iz tarifne oznake nomenklature CT 8543 90 00 00.

Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta plaća se po mililitru, i to:

1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 6,00 din./ml;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 7,00 din./ml;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 8,00 din./ml;

4) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 9,00 din./ml;

5) od 1. januara 2025. godine u iznosu od 10,00 din./ml.

So za ishranu

Član 15.

(Brisan)

Luksuzni proizvodi

Član 16.

(Brisan)

Indeksacija

Član 17.

Dinarski iznosi akciza iz člana 9. st. 1. i 5, čl. 12a, 14. i 14a ovog zakona usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U slučaju rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koji negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada može privremeno smanjiti iznose akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

U slučaju pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona, utvrđeni u skladu sa stavom 2. ovog člana uvećavaju se za iznose za koje su smanjene cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni, odnosno umanjeni ili uvećani iznosi akciza na pomenute derivate nafte, saglasno stavu 1. odnosno st. 2. i 3. ovog člana.

Ovlašćuje se Vlada da objavi iznose akciza iz st. 1-3. ovog člana.

Iznosi akciza iz st. 1, 2. i 3. ovog člana primenjivaće se od dana određenog u aktu Vlade, kojim se vrši usklađivanje, privremeno smanjenje, odnosno povećanje iznosa akciza.

Kontrolne akcizne markice
Član 18.

Obveznik akcize dužan je da pri proizvodnji, pre uvoza, odnosno pre stavljanja u promet cigareta, alkoholnih pića i kafe namenjene za krajnju potrošnju, osim piva, niskoalkoholnih pića koja sadrže manje od 5% vol alkohola i cigareta koje se koriste za testiranje kvaliteta proizvoda, obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, cigarete, kafa namenjena za krajnju potrošnju i alkoholna pića koja se uvoze radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima, shodno odredbi člana 19. stav 1. tačka 2) podtač. (1) i (3) ovog zakona, ne moraju biti obeleženi kontrolnom akciznom markicom u skladu sa propisom koji uređuje obeležavanje navedenih proizvoda kontrolnom akciznom markicom.

Ministarstvo odobrava izdavanje kontrolnih akciznih markica i vodi evidenciju o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca štampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidencije o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Vlada Republike Srbije propisaće izgled kontrolne akcizne markice, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda iz stava 1 ovog člana, kao i vrstu pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju koje će se obeležavati kontrolnom akciznom markicom.

VII OLAKŠICE KOD PLAĆANJA AKCIZE

Oslobođenja

Član 19.

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

1) koje izvozi proizvođač, odnosno koje proizvođač radi izvoza otprema u carinsko skladište, otvoreno u skladu sa carinskim propisima;

2) koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje za:

(1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

(2) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima;

(3) lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;

(4) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima;

3) derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koje prodaje proizvođač, odnosno uvoznik, a čiji se promet vrši na osnovu međunarodnog ugovora, ako je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize;

4) koje proizvođač otprema, odnosno uvoznik smešta, u carinsko skladište otvoreno u skladu sa carinskim propisima, radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima;

5) (brisana)

6) gorivo za mlazne motore – kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe;

6a) cigarete, kafu, odnosno alkoholna pića koje je proizvođač po odobrenju ili na osnovu naloga nadležnog organa uništio, a obeležene su kontrolnim akciznim markicama.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 1) u delu koji se odnosi na izvoz i tačka 4) ovog člana ostvaruje se na osnovu carinskih isprava kojim se dokazuje da su proizvodi napustili teritoriju Republike Srbije, odnosno otpremljeni radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 2. podtač. (1) i (3) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Bliže uslove, način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar).

Član 19a

Akciza se ne plaća na derivate nafte, i to na:

1) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 °C (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);

2) tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

Umanjenje obračunate akcize

Član 20.

Obveznik ima pravo na umanjenje obračunate akcize u visini iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda na koje se plaća akciza, uključujući i na akcizne proizvode koji su shodno članu 19. Zakona oslobođeni plaćanja akcize, a u čijem procesu proizvodnje je upotrebljen drugi akcizni proizvod kao reprodukcioni materijal.

Reprodukcionim materijalom u smislu stava 1. ovog člana smatraju se proizvodi koji u procesu dalje proizvodnje ulaze u supstancu drugog proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Pri obračunu iznosa akcize na kafu obveznik ima pravo na srazmerno umanjenje obračunate, odnosno iskazane akcize od strane prethodnog učesnika od koga je nabavio kafu, odnosno ima pravo na srazmerno umanjenje plaćene akcize koju je sam uvezao, a koja se koristi u fazi proizvodnje, odnosno prerade.

VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE

Član 20a.

Obračunavanje i plaćanje akcize odlaže se ako se akcizni proizvodi otpremaju iz:

1) proizvodnog pogona proizvođača u njegovo akcizno skladište;

2) akciznog skladišta proizvođača u njegovo drugo akcizno skladište.

Član 20b.

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta može biti proizvođač akciznih proizvoda koji je dobio akciznu dozvolu.

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta za duvanske proizvode, odnosno alkoholna pića može biti proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno alkoholnih pića koji je upisan u odgovarajući registar kod Uprave, odnosno Poreske uprave – Centrale.

Akcizna dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na dve godine i može se obnoviti.

Akciznu dozvolu iz stava 1. ovog člana daje ministar donošenjem rešenja, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Kontrolu otpremanja, odnosno dopremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište vrši poreski inspektor terenske kontrole.

Uslove i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrolu otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencija u akciznom skladištu propisaće ministar.

VIII OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE

Obračun akcize

Član 21.

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

1) svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu, osim otpremanja akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona u carinsko skladište, otvoreno u skladu sa carinskim propisima;

2) svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište, odnosno u carinsko skladište, otvoreno u skladu sa carinskim propisima;

3) manjak proizvoda u akciznom skladištu, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

4) rashod (kalo, rastur, kvar i lom) u akciznom skladištu, iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se i svako otpremanje akciznih proizvoda iz carinskog skladišta za koje je, u skladu sa članom 19. stav 1. tač. 1) i 4) ovog zakona propisano oslobođenje od plaćanja akcize, ako se ne otpreme van teritorije Republike Srbije, osim otpremanja akciznih proizvoda od strane proizvođača akciznih proizvoda u sopstveni proizvodni pogon radi oplemenjivanja, obrade, dorade ili prerade u skladu sa carinskim propisima.

Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda

Član 21a.

Obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.

Akcizu obračunava nadležni carinski organ.

Član 21b.

(Brisano)

Član 22.

(Brisan)

Posebni slučajevi obračunavanja akcize

Član 22a.

Obaveza obračunavanja akcize nastaje i:

1) prodajom zaplenjenih akciznih proizvoda preko pravnog lica, ovlašćenog od strane državnog organa za prodaju tih proizvoda;

2) prodajom preko carinskog, odnosno poreskog organa akciznih proizvoda koji su oduzeti u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate;

3) prodajom akciznih proizvoda u Republici Srbiji od strane lica iz člana 6. stav 2. tačka 5a) ovog zakona;

4) kada se u postupku kontrole utvrdi da je lice iz člana 6. stav 2. tačka 5b) ovog zakona stavilo u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.

Plaćanje akcize

Član 23.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati:

1) najkasnije poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;

2) najkasnije 15. dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 1) ovog člana, u slučaju ako je poslednji dan u mesecu neradni dan, obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu uplati poslednjeg radnog dana u tom mesecu.

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predviđen za plaćanje uvoznih dažbina.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik akcize iz člana 6. stav 2. tačka 5b) ovog zakona, dužan je da obračunatu akcizu plati u propisanom roku koji je naložen rešenjem nadležnog organa u skladu sa zakonom.

Podnošenje poreske prijave

Član 24.

Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec.

Član 25.

Ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima.

Ponovno dostavljanje poreske prijave sa otklonjenim nedostacima iz stava 1. ovog člana, ne smatra se podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave.

Član 26.

Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda dužan je da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine.

Kamata

Čl. 27. i 28.

(Prestali da važe)

Mesto plaćanja akcize

Član 29.

Akciza se plaća prema sedištu, odnosno prebivalištu obveznika.

IX ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE AKCIZE I DOSTAVLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Prijava mesta obavljanja delatnosti

Član 30.

Lice koje je registrovano za proizvodnju duvanskih prerađevina, uključujući i nesagorevajući duvan, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, kafe, odnosno alkoholnih pića dužno je da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda.

Poreska uprava – Centrala vodi registar proizvođača alkoholnih pića i kafe.

Sadržinu, vrstu podataka i način vođenja registra iz stava 2. ovog člana propisaće ministar.

Evidencija

Član 31.

Obveznik je dužan da na osnovu verodostojne dokumentacije uredno i ažurno vodi poresku evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrđivanje i kontrolu obaveze akcize u svakom obračunskom periodu.

Član 31a.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete (u daljem tekstu: promena akcize) na dan primene novog iznosa akcize, izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, osim u akciznom skladištu.

Popisna lista iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o količini zatečenih zaliha cigareta u skladištu, osim u akciznom skladištu, kao i podatke o maloprodajnim cenama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Izuzetno od odredaba čl. 3, 21. i 21a ovog zakona, proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da nakon dostavljanja obaveštenja Uprave za duvan o izvršenom popisu cigareta kod trgovca na veliko, obračuna akcizu na količinu cigareta koja odgovara razlici količine cigareta koje su popisane u skladu sa stavom 1. ovog člana, uključujući i količinu cigareta koje su popisane na zalihama trgovca na veliko duvanskim proizvodima u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja i promet duvanskih proizvoda i količine cigareta koja predstavlja devedesetodnevnu prosečnu prodaju cigareta trgovaca na veliko trgovini na malo u polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

Devedesetodnevna prosečna prodaja cigareta iz stava 3. ovog člana obračunava se tako što se ukupna količina cigareta koja je prodata od strane trgovaca na veliko trgovini na malo, iskazana u izveštajima koji se dostavljaju Upravi za duvan shodno propisu koji uređuje proizvodnju i promet duvanskim proizvodima, podeli sa brojem dana u datom polugodištu, a zatim pomnoži sa brojem 90. U slučaju robnih marki cigareta koje se nalaze u prometu kraće od 183 dana, devedesetodnevna prosečna prodaja utvrđuje se stavljanjem u odnos ukupne količine cigareta koja je prodata trgovini na malo i broja dana od datuma objavljivanja rešenja o upisu u registar robnih marki u „Službenom glasniku Republike Srbije“ do kraja perioda koji prethodi danu primene novog iznosa akcize i tako dobijen iznos množi se sa 90.

Obveznik akcize plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu u stavu 3. ovog člana, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona koja je važila u momentu obračuna akcize i novog iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona.

Obveznik akcize plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu u stavu 3. ovog člana, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40b ovog zakona na prosečnu maloprodajnu cenu cigareta u prethodnom polugodištu po svakoj robnoj marki cigareta, a koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i važećeg, novog iznosa akcize iz člana 40b ovog zakona koja se primenjuje na osnovicu koju čini najviša objavljena maloprodajna cena cigareta u „Službenom glasniku Republike Srbije“ od dana nakon promene iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

U slučaju promene minimalne akcize na cigarete, kada ne dolazi istovremeno i do promene iznosa, odnosno stope akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, obaveza plaćanja razlike akcize na količinu utvrđenu u stavu 3. ovog člana, odnosi se isključivo na robne marke cigareta kod kojih je obračunata akciza primenom važećih iznosa, odnosno stopa akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, manja od iznosa novoutvrđene minimalne akcize.

Izuzetno od člana 23. ovog zakona, obveznik akcize obračunatu akcizu iz stava 3. ovog člana uplaćuje najkasnije u roku od 45 dana od dana primene novog iznosa akcize na uplatne račune za akcizu na cigarete proizvedene u zemlji.

Član 32.

(Brisan)

Popis zaliha

Član 33.

(Brisan)

Član 34.

Način obračunavanja i plaćanja akcize, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave, kao i način i postupak odobravanja količina duvanskih prerađevina na koje se ne obračunava i ne plaća akciza, a koje služe za testiranje kvaliteta proizvoda, propisaće ministar.

Čl. 35. i 36.

(Prestalo da važi)

XII POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE

Povraćaj akcize

Član 37.

Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda ima pravo na povraćaj iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a za koje je saglasno članu 20. ovog zakona izvršeno umanjenje akcize, a upotrebljeni su u proizvodnji akciznih proizvoda na koje se ne plaća akciza saglasno članu 19. ovog zakona.

Član 38.

(Prestao da važi)

Refakcija akcize

Član 39.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima lice koje je izvezlo akcizni proizvod nabavljen u zemlji neposredno od proizvođača, odnosno uvoznika akciznog proizvoda.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima i lice – uvoznik akciznog proizvoda koji je taj proizvod izvezao.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima kupac zaplenjenih akciznih proizvoda koje je izvezao akcizni proizvod nabavljen u zemlji od pravnog lica iz člana 6. stav 2. tačka 4) ovog zakona koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate iz člana 6. stav 2. tačka 5) ovog zakona, koje je izvezao akcizni proizvod nabavljen u zemlji od strane državnog organa koji prodaje te akcizne proizvode.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima kupac akciznih proizvoda, koje je izvezao akcizni proizvod nabavljen u zemlji od lica iz člana 6. stav 2. tačka 5a) ovog zakona koje prodaje akcizne proizvode koji su stečeni u skladu sa zakonom i koji se vode u poslovnim knjigama tog lica, a koji nije proizvođač, odnosno uvoznik tih akciznih proizvoda.

Član 39a.

Kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koristi za transportne svrhe, odnosno za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize, da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte, biogoriva i biotečnosti prodaju kupcu – krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, kupac – krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti.

Pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruje se u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koji se koriste za grejanje, ostvaruje lice radi zagrevanja poslovnog, odnosno stambenog prostora.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona ima i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe.

Ovlašćeni distributer, u smislu ovog zakona, jeste lice koje je registrovano kod Agencije za energetiku Republike Srbije i bavi se prodajom na veliko, odnosno na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte i biogoriva.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 39b.

Kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog zakona, koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili kada se navedeni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) ovog zakona, koji se koriste kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije, ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona, koji se koriste kao energetska goriva ili kao reprodukcioni materijal za industrijske svrhe, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana i utvrđuje listu gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe u smislu stava 1. ovog člana.

Član 39v.

Ako obveznik ostvari refakciju plaćene akcize iz člana 39b ovog zakona u industrijske svrhe, nema pravo na umanjenje obračunate akcize iz člana 20. ovog zakona.

Član 40.

Refakciju akcize lice iz člana 39. ovog zakona ostvaruje na osnovu pismenog zahteva, uz dokaz da je platio račun proizvođača akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom, račun uvoznika akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom koja je plaćena pri uvozu, odnosno jedinstvenu carinsku ispravu kojom se dokazuje da je akciza plaćena pri uvozu, kao i dokaz da su proizvodi izvezeni.

Zahtev za refakciju akcize podnosi se nadležnom poreskom organu.

XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE

Član 40a.

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji (tarifne oznake nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00) plaća se akciza, i to:

1) u periodu od 1. januara do 30. juna 2021. godine u iznosu od 76,75 din./pak;

2) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 78,25 din./pak;

3) u periodu od 1. januara do 30. juna 2022. godine u iznosu od 79,75 din./pak;

4) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 81,25 din./pak;

5) u periodu od 1. januara do 30. juna 2023. godine u iznosu od 82,75 din./pak;

6) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 84,25 din./pak;

7) u periodu od 1. januara do 30. juna 2024. godine u iznosu od 85,75 din./pak;

8) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 87,25 din./pak;

9) u periodu od 1. januara do 30. juna 2025. godine u iznosu od 88,75 din./pak;

10) od 1. jula 2025. godine u iznosu od 90,25 din./pak.

Akciza na cigarete iz stava 1. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Član 40b.

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji, pored akcize iz člana 40a ovog zakona, plaća se i akciza po stopi od 33%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena cigareta, koju utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta.

Član 40v.

Dinarski iznosi akcize iz čl. 40a i 40g ovog zakona usklađuju se sa godišnjim indeksom potrošačkih cena.

Usklađeni iznosi akciza iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od dana određenog u aktu Vlade.

Usklađivanje dinarskih iznosa akcize vrši se u skladu sa članom 17. ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana dinarski iznosi akciza iz člana 40a ovog zakona neće se usklađivati sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, ukoliko u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike taj indeks ne prelazi 2%.

Ukoliko godišnji indeks potrošačkih cena iz stava 1. ovog člana prelazi 2%, dinarski iznosi akciza iz člana 40a ovog zakona usklađivaće se za razliku koju čini indeks potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši umanjen za 2%, s tim da ako je iznos te razlike iskazan sa decimalnim zapisom tako da je prvi i drugi decimalni zapis manji od 24, zaokruživanje decimalnog zapisa celog broja se vrši na nulu, ako je iznos te razlike od 24 do 74, zaokruživanje se vrši na decimalni zapis 50, a ako je iznos te razlike veći od 75, zaokruživanje se vrši na prvi naredni celi broj.

Član 40g.

Na cigare i cigarilose (tarifne oznake nomenklature CT 2402 10 00 00) plaća se akciza u iznosu od 24,18 din/kom.

Akciza na cigare i cigarilose iz stava 1. ovog člana plaća se po komadu.

Član 40d.

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (tarifni broj nomenklature CT 2403) plaća se akciza po stopi od, i to:

1) do 31. decembra 2012. godine   35%;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine   37%;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine   39%;

4) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine   41%;

5) od 1. januara 2016. godine   43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po kilogramu.

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Izuzetno od stava 2. ovog člana na proizvode iz stava 1. ovog člana, koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju tim proizvodima, akciza se obračunava na osnovicu koju čini maloprodajna cena po kilogramu duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, srazmerno procentu sadržine duvana u ovom proizvodu.

Član 40đ.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina iz člana 10. stav 1. ovog zakona određuju proizvođači, odnosno uvoznici tih duvanskih prerađevina.

Maloprodajne cene po jedinici mere cigareta proizvođači, odnosno uvoznici određuju pre podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica.

Maloprodajne cene po jedinici mere duvanskih prerađevina iz čl. 40g i 40d ovog zakona proizvođači, odnosno uvoznici određuju pre stavljanja u promet tih proizvoda.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina iz st. 2. i 3. ovog člana proizvođači, odnosno uvoznici prijavljuju Upravi i objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srbije“, uz pismenu saglasnost Uprave.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da prijave Upravi svaku promenu maloprodajnih cena iz st. 2. i 3. ovog člana, i da ih objave uz pismenu saglasnost Uprave u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Troškove objavljivanja maloprodajnih cena iz st. 4. i 5. ovog člana u „Službenom glasniku Republike Srbije“ snose proizvođači, odnosno uvoznici, uplatom novčanih sredstava na račun JP „Službeni glasnik“, Beograd.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da u prijavi maloprodajnih cena iz st. 4. i 5. ovog člana, odnosno u aktu o određivanju, odnosno promeni maloprodajnih cena iz st. 4. i 5. ovog člana naznače dan od kada se te maloprodajne cene primenjuju.

Prodaja duvanskih prerađevina po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

Maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo, tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih prerađevina.

XIIb PROMET AKCIZNIH PROIZVODA SA AP KOSOVO I METOHIJA

Član 40e.

Vlada će urediti izvršavanje ovog zakona na teritoriji AP Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

XIIv TARIFNE OZNAKE

Član 40ž.

Na tarifne oznake navedene u ovom zakonu primenjuju se propisi o usklađivanju nomenklature carinske tarife.

XIIg ELEKTRIČNA ENERGIJA

Član 40z.

Izuzetno od odredaba čl. 3, 6, 8, 19, 21, 23, 24, 25, 26. i 30. ovog zakona, oporezivanje akcizom električne energije uređuje se odredbama čl. 40i do 40n ovog zakona.

Član 40i.

Na električnu energiju za krajnju potrošnju (tarifne oznake nomenklature CT 2716 00 00 00) plaća se akciza po stopi od 7,5%.

Krajnjom potrošnjom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se isporuka električne energije krajnjim kupcima u Republici Srbiji, uključujući i potrošnju električne energije od strane snabdevača za sopstvene potrebe, obračunata na osnovu očitavanja potrošnje preko mernih uređaja na mestima primopredaje električne energije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Član 40j.

Obveznik akcize na električnu energiju je lice koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike, smatra snabdevačem električnom energijom.

Član 40k.

Osnovicu za obračun akcize na električnu energiju iz člana 40i stav 1. ovog zakona čini cena električne energije u koju se uračunavaju svi troškovi koji su direktno vezani za isporučenu električnu energiju, uključujući i troškove koji ne zavise od potrošnje električne energije, kao i naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Član 40l.

Snabdevač električnom energijom obračunava akcizu na električnu energiju na osnovu izdatih računa, odnosno na osnovu obračuna potrošnje električne energije za sopstvene potrebe, u obračunskom periodu.

Obračunski period za akcizu je kalendarski mesec u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

Obaveza obračunavanja akcize nastaje najranijim od sledećih dana, i to danom:

1) očitavanja potrošnje električne energije, na osnovu podataka o merenju isporučene električne energije;

2) utvrđivanja procenjene potrošnje električne energije.

Merenje isporučene električne energije iz stava 3. tačka 1) ovog člana vrši operator prenosnog sistema, odnosno operator distributivnog sistema.

Utvrđivanje procenjene potrošnje električne energije iz stava 3. tačka 2) ovog člana vrši snabdevač električnom energijom na osnovu podataka operatora distributivnog sistema o procenjenim isporučenim mesečnim količinama električne energije krajnjem kupcu prema prosečnoj mesečnoj potrošnji električne energije tog kupca iz odgovarajućeg obračunskog perioda prethodne godine, odnosno prema sporazumno utvrđenoj mesečnoj potrošnji električne energije sa novim krajnjim kupcem.

Snabdevač električnom energijom iz stava 5. ovog člana obavezan je da najmanje jednom šestomesečno sačini konačan obračun akcize za mesece za koje je akciza utvrđena prema procenjenim, odnosno sporazumno utvrđenim mesečnim količinama električne energije.

Snabdevač električnom energijom dužan je da za isporučenu, odnosno procenjenu isporuku električne energije izda račun, odnosno da sačini obračun iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana nastanka obaveze po osnovu akcize.

Račun, odnosno obračun iz stava 7. ovog člana obavezno sadrži podatak o datumu nastanka obaveze po osnovu akcize, osnovici za obračun akcize, stopi akcize i iznosu obračunate akcize.

Član 40lj.

Akciza se ne plaća na električnu energiju:

1) koja se isporučuje za:

(1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

(2) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

(3) lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;

(4) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

2) čija se isporuka vrši u okviru realizacije međunarodnog ugovora, ako je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize;

3) koja se koristi za proizvodnju električne energije, odnosno za proizvodnju električne i toplotne energije u kombinovanom procesu proizvodnje (kogeneracija), kao i za sopstvenu potrošnju, odnosno održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije proizvođača električne energije;

4) koja se koristi za proizvodnju uglja u rudnicima sa površinskom eksploatacijom uglja (površinski kopovi);

5) koja se koristi za obezbeđivanje sistemskih usluga, balansiranje sistema, obezbeđivanje sigurnog rada prenosnog i distributivnog sistema i za nadoknadu gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 1) podtač. (1) i (3) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Član 40m.

Obveznik akcize dužan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju dostavlja nadležnom poreskom organu najkasnije u roku od 15 dana po isteku obračunskog perioda.

Obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave iz stava 1. ovog člana.

Član 40n.

Bliže uslove, način i postupak obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju, kao i ostvarivanje oslobođenja propisuje ministar.

Čl. 41-45.

(Prestalo da važi)

Član 46.

(Prestao da važi)

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47.

Obveznik akcize – proizvođač dužan je da na dan početka primene ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u magacinu, skladištu, prodavnici i dr., koje se nalaze van fabričkog kruga, i da u prodajne cene zatečenih zaliha ukalkuliše (obračuna) akcizu po novim stopama i iznosima.

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana veća od akcize ukalkulisane po do sada važećim stopama, uključujući i posebne naknade, obveznik akcize dužan je da tu razliku uplati najkasnije do 5. maja 2001. godine.

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana manja od akcize ukalkulisane po do sada važećim stopama, uključujući i posebne naknade, obveznik akcize može da za tu razliku umanji naredne akontacije akcize.

Obveznik – držalac slobodne carinske prodavnice dužan je da na dan početka primene ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha proizvoda u tim prodavnicama.

Obveznik iz stava 4. ovog člana dužan je da u prodajne cene zatečenih zaliha akciznih proizvoda, koje nije vratio inostranom dobavljaču u skladu sa carinskim propisima, ukalkuliše (obračuna) akcizu.

Obveznik akcize kojem je odobreno držanje akcizne prodavnice dužan je da na dan početka primene ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha proizvoda u tim prodavnicama, i da akcizu sadržanu u prodajnoj ceni zatečenih zaliha proizvoda uplati u roku od 60 dana od dana početka primene ovog zakona.

Obračunata akciza iz stava 5. ovog člana uplaćuje se u roku od 60 dana od dana početka primene ovog zakona.

Član 48.

Do donošenja propisa po odredbi člana 18. stav 4. ovog zakona primenjivaće se Uredba o izdavanju kontrolnih akciznih markica i načinu obeležavanja duvanskih prerađevina i alkoholnih pića tim markicama („Službeni list SRJ“, br. 33/97, 39/97 i 55/98).

Član 49.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o akcizama i porezu na promet („Službeni glasnik RS“, br. 43/94, 53/95, 24/96, 52/96, 55/96, 1/97, 60/97, 42/98, 33/99, 48/99, 54/99 i 25/2000), u delu kojim se uređuju akcize i odredbe člana 1. stav 1. tač. 1)-3) i stav 2. tačka 1), čl. 2-7. i čl. 22-26. Zakona o obezbeđivanju sredstava za sprovođenje socijalnog programa Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 44/98 i 48/99).

Do donošenja propisa po odredbama ovog zakona primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona iz stava 1. ovog člana.

Član 50.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. aprila 2001. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 73/2001

Član 4.

Akciza na so za ishranu ne plaća se za 2002. i 2003. godinu.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2002. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 72/2003

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 55/2004

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 135/2004

Član 28.

Obveznik akcize – proizvođač dužan je da na dan 1. januara 2005. godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda iz čl. 8. i 9. ovog zakona u magacinu i skladištu, osim u akciznom skladištu, obračuna akcizu propisanu ovim zakonom i uplati je u propisanom roku.

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana veća od akcize ukalkulisane i plaćene u iznosima koji su važili do 1. januara 2005. godine, obveznik akcize dužan je da razliku uplati najkasnije do 31. januara 2005. godine.

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana manja od akcize ukalkulisane i plaćene u iznosima koji su važili do 1. januara 2005. godine, obveznik akcize može da za razliku umanji naredne akontacije akcize.

Prvo usklađivanje iznosa akciza stopom rasta cena na malo za proizvode iz stava 1. ovog člana izvršiće se po isteku prvog polugodišta 2005. godine.

Poslednje tromesečno usklađivanje iznosa akciza stopom rasta cena na malo za proizvode iz člana 2. tač. 1), 2) i 5) Zakona o akcizama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004 i 55/2004) izvršiće se u januaru 2005. godine, a prvo polugodišnje usklađivanje po isteku prvog polugodišta 2005. godine.

Član 29.

Proizvođači akciznih proizvoda koji su, do početka primene ovog zakona dobili rešenje o odobravanju statusa akciznog skladišta dužni su da ispune uslove iz propisa koji će doneti ministar nadležan za poslove finansija na osnovu ovlašćenja iz člana 13. ovog zakona, u roku od 90 dana od dana početka primene tog propisa.

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine, osim odredaba ovog zakona koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 46/2005

Član 12.

Izuzetno od člana 3. ovog zakona, Vlada Republike Srbije, na predlog organizacije za duvan, utvrdiće i objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“ u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, iznose najpopularnijih cena i minimalnih akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine za prvo polugodište 2005. godine, na osnovu svih objavljenih maloprodajnih cena ovih proizvoda u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i podataka o obimu prodaje cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u 2004. godini.

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ do utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine za drugo polugodište 2005. godine, saglasno članu 3. ovog zakona.

Član 13.

Usklađivanje iznosa akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004 i 135/2004) sa stopom rasta cena na malo u oktobru, novembru i decembru 2004. godine izvršiće se u julu mesecu 2005. godine.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 61/2007

Član 30.

Prvo godišnje usklađivanje dinarskih iznosa akciza iz člana 10. i člana 23. stav 2. ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom izvršiće se u januaru 2008. godine stopom rasta cena na malo u 2007. godini.

Član 31.

Odredbe člana 1a st. 2. i 3. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon), prestaju da važe 1. januara 2008. godine.

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 5/2009

Član 27.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 39b stav 2. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon i 61/07), koji su prodati i otpremljeni kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija do dana stupanja na snagu ovog zakona, ostvariće se u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28.

U 2009. godini neće se vršiti utvrđivanje iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine saglasno članu 4. ovog zakona, već će se, saglasno članu 10. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon i 61/07), izvršiti utvrđivanje iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine za drugo polugodište 2008. godine – u januaru 2009. godine.

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine utvrđeni na način iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se u 2009. godini.

Član 29.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize iz čl. 3, 5, 18. i 21. ovog zakona izvršiće se u januaru 2010. godine stopom rasta cena na malo u 2009. godini.

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Zakon o izmenama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 31/2009

Član 8.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize iz čl. 1, 3. i 5. ovog zakona izvršiće se u januaru 2010. godine stopom rasta cena na malo od narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2009. godine.

Prvo naredno utvrđivanje iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine u skladu sa ovim zakonom izvršiće se do 31. jula 2009. godine, na osnovu ostvarenog obima prodaje duvanskih prerađevina u Republici Srbiji u prvom polugodištu 2009. godine.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Zakon o izmenama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 101/2010 i 43/2011

Član 4.

Usklađivanje iznosa akcize na alkoholna pića iz čl. 12. i 12a i na cigare i cigarilose iz člana 40g Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09 i 31/09), izvršiće se u januaru 2011. godine stopom rasta cena na malo u 2010. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Ovlašćuje se Vlada da objavi iznose akciza iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

Zakon o izmenama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 43/2011

Član 4.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel – goriva iz člana 1. ovog zakona, izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2011. godine.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C i tečni naftni gas za pogon motornih vozila iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09 i 101/10), izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Ovlašćuje se Vlada da objavi iznose akciza iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 101/2011

Član 11.

Izuzetno od člana 2. ovog zakona, minimalna akciza na cigarete od 1. januara 2012. godine do dana početka primene akta Vlade kojim će se utvrditi prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta i minimalna akciza na cigarete na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama i ukupnoj količini cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prvom polugodištu 2012. godine, u skladu sa ovim zakonom, iznosi 71,00 din/pak.

Izuzetno od odredbe člana 2. ovog zakona, minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) od 1. januara 2012. godine do dana početka primene akta Vlade kojim će se utvrditi prosečna ponderisana maloprodajna cena duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) i minimalna akciza na ove duvanske prerađevine na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama i ukupnoj količini duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prvom polugodištu 2012. godine, u skladu sa ovim zakonom, iznosi i to: za rezani duvan 2.100 din/kg; za duvan za lulu 4.200 din/kg; za duvan za žvakanje 140 din/kg; za burmut 5.800 din/kg.

Prvo utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), u skladu sa članom 2. ovog zakona, izvršiće se do 31. jula 2012. godine, na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prvom polugodištu 2012. godine.

Član 12.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2013. godine indeksom potrošačkih cena u 2012. godini.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2012. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 93/2012 i 119/2012

Član 26.

Izuzetno od člana 10. st. 4. i 7. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), minimalna akciza na cigarete od 1. oktobra 2012. godine do dana stupanja na snagu akta Vlade kojim će se utvrditi prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta i minimalna akciza na cigarete na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama i ukupnoj količini cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u drugom polugodištu 2012. godine, iznosi 76,00 din/pak.

Prvo naredno utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2013. godine, na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i ukupnoj količini cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u drugom polugodištu 2012. godine.

Član 27.

(Brisan)

Član 28.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na alkoholna pića i cigare i cigarilose izvršiće se u januaru 2013. godine indeksom potrošačkih cena u 2012. godini.

Član 29.

Kupac dizel goriva – poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje upis i vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava, refakciju plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora nabavljeno u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2012. godine, ostvaruje u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, način i postupak ostvarivanja refakcije, uslovi za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativi potrebnih količina za pogon traktora, kao i uslovi za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativi potrebnih količina dizel goriva za pogon traktora i uslovi za ostvarivanje prava na refakciju.

Član 30.

Lice koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona nabavilo derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama podnelo do 31. decembra 2012. godine, pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruju u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe („Službeni glasnik RS“, broj 51/05), pod uslovom da mu rok za podnošenje zahteva za refakciju za te derivate nafte propisan navedenim pravilnikom nije istekao do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 31.

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 6. stav 2. tačka 6) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), dužno je da na dan stupanja na snagu ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha tečnog naftnog gasa i tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila i da u roku od deset dana od dana izvršenog popisa popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da prilikom prodaje zatečenih zaliha tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila iz stava 1. ovog člana krajnjem potrošaču obračuna akcizu u iznosu koji je važio u vreme kada je to lice bilo obveznik akcize i istu plati u zakonskom roku.

Član 32.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice iz člana 6. stav 2. tačka 6) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), ako na dan stupanja na snagu ovog zakona ne izvrši popis zatečenih zaliha tečnog naftnog gasa i tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila, ako u roku od deset dana od dana izvršenog popisa popisne liste ne dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave i na zatečene zalihe tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila ne obračuna akcizu prilikom prodaje krajnjem potrošaču i ne plati akcizu u zakonskom roku.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Član 33.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380ºC („Službeni glasnik RS“, br. 4/12 i 53/12).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Službeni glasnik RS“, broj 69/12), u delu koji se odnosi na iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i iznos minimalne akcize na cigarete.

Član 34.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2012. godine, osim odredbe člana 5. stav 5. i člana 16. ovog zakona, u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte za poljoprivredne svrhe i odredaba čl. 15. i 24. ovog zakona, koje stupaju na snagu 1. januara 2013. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 119/2012, 142/2014, 103/2015 i 108/2016

Član 12.

Do 31. decembra 2017. godine akciza se ne plaća na derivate nafte, i to na:

1) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);

2) tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

Član 12a.

Odredbe čl. 1, 3a i 7. ovog zakona, u delu koji se odnosi na prestanak ostvarivanja prava na refakciju akcize za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo u poljoprivredne svrhe i člana 2a ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

Član 13.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, broj 93/12), član 27. briše se.

Član 14.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na kafu i cigarete izvršiće se u januaru 2014. godine indeksom potrošačkih cena u 2013. godini.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte iz člana 1. stav 1. ovog zakona izvršiće se u januaru 2016. godine indeksom potrošačkih cena u 2015. godini.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte iz člana 1. stav 5. ovog zakona izvršiće se u januaru 2014. godine indeksom potrošačkih cena u 2013. godini.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 47/2013

Član 12.

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ima zatečene proizvedene, uvezene ili nabavljene količine biogoriva i biotečnosti na zalihama (u kontejnerima, cisternama, rezervoarima, magacinima i skladištima) dužno je da na dan stupanja na snagu ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha biogoriva i biotečnosti i da najkasnije u roku od deset dana od dana izvršenog popisa popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Popis zaliha biogoriva i biotečnosti iz stava 1. ovog člana vrši se kod proizvođača, uvoznika, trgovca na veliko i trgovca na malo biogoriva i biotečnosti, uključujući i benzinske stanice koje vrše prodaju biogoriva i biotečnosti.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave uz popisnu listu iz stava 1. ovog člana, dostave i podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti po mesecima, i to na poslednji dan u mesecu počev od januara 2013. godine do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem je ovaj zakon stupio na snagu.

Od dana stupanja na snagu ovog zakona lica iz stava 1. ovog člana dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavljaju podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha iz stava 1. ovog člana, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca.

Član 13.

Na biogoriva i biotečnosti koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona uneti u carinsko područje Republike, a za koje nije okončan carinski postupak, nadležni carinski organ obračunaće akcizu u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 14.

Iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza za biogoriva i biotečnosti iz člana 3. ovog zakona primenjuju se do početka primene propisa kojim se određuje obavezan sadržaj biogoriva i biotečnosti u gasnom ulju.

Od početka primene propisa iz stava 1. ovog člana plaćena akciza za biogoriva i biotečnosti umanjivaće se do iznosa od 0 din./lit. na sadržane količine ovih energenata u gasnom ulju, a do njihovog najvećeg dozvoljenog učešća u gasnom ulju u skladu sa tehničkim standardima koji uređuju tu oblast.

Od početka primene propisa iz stava 1. ovog člana plaćena akciza za biogoriva i biotečnosti umanjivaće se do iznosa od 0 din./lit. kada se koristi kao čisto biogorivo, odnosno biotečnost u skladu sa propisom koji uređuje ovu oblast.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 15.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice iz člana 12. ovog zakona ako:

1) na dan stupanja na snagu ovog zakona ne izvrši popis zatečenih zaliha biogoriva i biotečnosti;

2) u propisanom roku ne dostavi popisne liste nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave;

3) uz popisnu listu iz člana 12. stav 1. ovog zakona ne dostavi i podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti po mesecima, i to na poslednji dan u mesecu počev od januara 2013. godine do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem je ovaj zakon stupio na snagu;

4) u propisanom roku ne dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Član 16.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim propisa iz člana 14. stav 4. ovog zakona koji će se doneti najkasnije do početka primene propisa iz člana 14. stav 1. ovog zakona.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 142/2014, 103/2015 i 108/2016

Član 8.

Sastavljanje i podnošenje obračuna akcize za 2014, 2015., 2016. i 2017. godinu vrši se u skladu sa Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 i 68/14 – dr. zakon).

Član 9.

Odredbe čl. 3. do 5. ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2018. godine.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2015. godine, osim odredbe člana 6. ovog zakona koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 55/2015

Član 12.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta izvršiće se u januaru 2016. godine indeksom potrošačkih cena u 2015. godini.

Član 13.

Proizvođač nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, dužan je da na dan stupanja na snagu ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a odredbe člana 11. ovog zakona, osim odredbe kojom se uređuje pravni osnov za donošenje podzakonskog akta (član 40n), primenjivaće se za potrošnju električne energije ostvarenu počev od 1. avgusta 2015. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 103/2015

Član 13.

Do 31. decembra 2015. godine oporezivanje alkoholnih pića, uključujući i piva, vrši se u skladu sa Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 55/15).

Član 14.

Proizvođač niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2% vol alkohola, a najviše do 5% vol alkohola, dužan je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu do 15. januara 2016. godine.

Od 1. januara 2016. godine lica iz stava 1. ovog člana dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavljaju podatak o stanju zaliha niskoalkoholnih pića popisanih u smislu stava 1. ovog člana, na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška tih zaliha, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca.

Proizvođač niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2% vol alkohola, a najviše do 5% vol alkohola na zalihama nije dužan da navedene proizvode prilikom stavljanja u promet obeleži kontrolnim akciznim markicama.

Član 15.

Na niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2% vol alkohola, a najviše do 5% vol alkohola, koja su do 31. decembra 2015. godine uneta u carinsko područje Republike, a za koje nije okončan carinski postupak, nadležni carinski organ obračunaće akcizu u skladu sa odredbama ovog zakona. Uvoznik nije dužan da navedene proizvode prilikom uvoza obeleži kontrolnim akciznim markicama.

Član 16.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa akcize na alkoholna pića izvršiće se u januaru 2017. godine indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5, čl. 12, 12a, 14, člana 40a stav 1. tačka 5) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini („Službeni glasnik RS“, broj 4/15), u delu koji se odnosi na iznose akciza na alkoholna pića, uključujući i pivo, kao i u delu koji se odnosi na dinarske iznose do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, i to za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje i na tečni naftni gas koji se koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje.

Član 17.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 1), 4), 6) i 7), kao i dinarski iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (3), tač. 4), 5) i 6) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 55/15), izvršiće se u januaru 2016. godine indeksom potrošačkih cena u 2015. godini.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas, kao i dinarski iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, i to za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje i na tečni naftni gas koji se koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje, propisani ovim zakonom izvršiće se u januaru 2017. godine indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Član 18.

Lice koje je do dana početka primene ovog zakona nabavilo derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 55/15), pravo na refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, koji se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, ostvaruje u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje („Službeni glasnik RS“, br. 112/12, 38/13 i 93/13).

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 108/2016

Član 18.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina za 2017. godinu, izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta i celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije“, sa ukupnom količinom cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji u periodu od 1. jula do 31. decembra 2016. godine.

Član 19.

Prvo utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), u skladu sa članom 3. ovog zakona, izvršiće se do 15. februara 2018. godine, na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Član 20.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete vršiće se počev od 1. januara 2018. godine, a po isteku kalendarske godine u kojoj, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, indeks potrošačkih cena prelazi 2%.

Član 24.

Do 31. decembra 2017. godine obračunavanje akcize na kafu vrši se u skladu sa Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15 i 103/15).

Član 25.

Lice koje se na dan 31. decembra 2017. godine bavi preradom, prženjem, pakovanjem, kao i drugim sa njima povezanim radnjama koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, dužno je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha kafe i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Od 1. januara 2018. godine lice iz stava 1. ovog člana dužno je da nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave dostavlja podatak o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha iz stava 1. ovog člana, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca.

Lice iz stava 1. ovog člana koje na dan 31. decembra 2017. godine ima proizvedenu kafu za krajnju potrošnju na zalihama nije dužno da navedeni proizvod prilikom stavljanja u promet obeleži kontrolnom akciznom markicom.

Kafa koja je do 31. decembra 2017. godine uneta u carinsko područje Republike, a za koju nije okončan carinski postupak, ne obeležava se kontrolnom akciznom markicom.

Član 26.

Odredbe čl. 1, 4. (u delu kojim se uređuje šta se smatra proizvodnjom kafe), 6. (u delu kojim se uređuje obeležavanje kafe kontrolnom akciznom markicom), 7, 8. i 11. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 30/2018

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama: „Sl. glasnik RS“, br. 153/2020

Član 6.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete vršiće se počev od januara 2022. godine, a po isteku kalendarske godine u kojoj, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, indeks potrošačkih cena prelazi 2%.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta izvršiće se počev od januara 2022. godine, indeksom potrošačkih cena u 2021. godini.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim odredbe člana 3. ovog zakona koja se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podelite: