Објављен „Службени гласник РС“ број 30 од 20.4.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о девизном пословању (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о акцизама (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о допунама Закона о рачуноводству (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о допуни Закона о ревизији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о факторингу

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 30 од 20.4.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о планском систему Републике Србије
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о девизном пословању
 • ЗАКОН о допунама Закона о рачуноводству
 • ЗАКОН о допуни Закона о ревизији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о факторингу
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о играма на срећу
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о акцизама
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац — ветропарк)
 • ЗАКОН о изменама Закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa A.D. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „Аик Банка” а.д. Ниш и Unicredit Bank Srbija a.d. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
 • ОДЛУКА о избору Савета Државне ревизорске институције
 • ОДЛУКА о избору члана Комисије за хартије од вредности
 • ОДЛУКА о организацији и раду службе Народне скупштине
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 28
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 29
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 30
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Плана за деловање у случају акцидента
 • УРЕДБА о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2018. годину
 • УРЕДБА о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности
 • ОДЛУКА о утврђивању локалитета Слатина — Турска чесма у Дреновцу за археолошко налазиште
 • ОДЛУКА о утврђивању локалитета Мотел Слатина код Параћина за археолошко налазиште
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ o постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова — представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника Управног одбора Архива Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Архива Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Агенције за осигурање депозита
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Републици Того
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Аману, Хашемитска Краљевина Јордан
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3703/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3704/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3708/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3705/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3706/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3707/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3709/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3510/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3522/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3636/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3523/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3637/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3639/2018
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности, 05 број 404-3503/2018
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности, 05 број 404-3506/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора
 • ПРАВИЛНИК о претходно упакованим производима
 • ПРАВИЛНИК о садржини елабората о енергетској ефикасности постројења за производњу електричне енергије, постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, система за пренос и дистрибуцију електричне енергије, постројења за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
 • ПРАВИЛНИК о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-209/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-212/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-213/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-177/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-210/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-268/2018-01
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету ромске националне мањине
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац–Бојник–Дољевац” у Бојнику
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе „Нови аутопревоз”, Врњачка Бања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Чачак
ОГЛАСИ

Поделите: