Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 30 od 20.4.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o dopunama Zakona o računovodstvu (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o dopuni Zakona o reviziji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 30 od 20.4.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o planskom sistemu Republike Srbije
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
 • ZAKON o dopunama Zakona o računovodstvu
 • ZAKON o dopuni Zakona o reviziji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • ZAKON o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac — vetropark)
 • ZAKON o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa A.D. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „Aik Banka” a.d. Niš i Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad
 • ODLUKA o izboru Saveta Državne revizorske institucije
 • ODLUKA o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti
 • ODLUKA o organizaciji i radu službe Narodne skupštine
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 28
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 29
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 30
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Plana za delovanje u slučaju akcidenta
 • UREDBA o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2018. godinu
 • UREDBA o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa
 • UREDBA o izmenama Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti
 • ODLUKA o utvrđivanju lokaliteta Slatina — Turska česma u Drenovcu za arheološko nalazište
 • ODLUKA o utvrđivanju lokaliteta Motel Slatina kod Paraćina za arheološko nalazište
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca — zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Subotici
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova — predstavnika Vlade u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
 • REŠENJE o razrešenju člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije
 • REŠENJE o imenovanju člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Arhiva Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Arhiva Srbije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš” sa sedištem u Nišu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova srpskog dela Jugoslovensko-rumunske Mešovite komisije za Đerdap
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova srpskog dela Jugoslovensko-rumunske Mešovite komisije za Đerdap
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita
 • REŠENJE o razrešenju člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije
 • REŠENJE o imenovanju člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Republici Togo
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Amanu, Hašemitska Kraljevina Jordan
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za privredne registre za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privredne registre za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za 2018. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3703/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3704/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3708/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3705/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3706/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3707/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3709/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3510/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3522/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3636/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3523/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3637/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3639/2018
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
 • REŠENJE o ustupanju strane robe bez plaćanja protivvrednosti, 05 broj 404-3503/2018
 • REŠENJE o ustupanju strane robe bez plaćanja protivvrednosti, 05 broj 404-3506/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora
 • PRAVILNIK o prethodno upakovanim proizvodima
 • PRAVILNIK o sadržini elaborata o energetskoj efikasnosti postrojenja za proizvodnju električne energije, postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, sistema za prenos i distribuciju električne energije, postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije
 • PRAVILNIK o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-209/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-212/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-213/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-177/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-210/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-268/2018-01
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Brestovac–Bojnik–Doljevac” u Bojniku
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za prevoz putnika i transport robe „Novi autoprevoz”, Vrnjačka Banja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod”, Čačak
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Čačak
OGLASI

Podelite: