Објављен „Службени гласник РС“ број 7 од 29.1.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИЗМЕНА УСКЛАЂЕНИХ ДИНАРСКИХ ИЗНОСА акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 7 од 29.1.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-685/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-686/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-725/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-726/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-727/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-728/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-730/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-691/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-690/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-731/2020
 • ИЗМЕНА УСКЛАЂЕНИХ ДИНАРСКИХ ИЗНОСА акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима под којима се врши раскид купопродајног уговора, као и начину утврђивања и исплате тржишне цене преостале вредности стана за припаднике снага безбедности
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о остваривању образовно-васпитног рада у гимназији по програму интернационалне матуре (International Baccalaurate Diploma Programme — IBDP)
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар прерађивача дувана, 02-33 број 92-1/20
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар прерађивача дувана, 02-33 број 86-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-5/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-6/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-7/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-8/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 49-9/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 50-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 50-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 50-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 50-5/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 50-6/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 50-7/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 50-8/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 50-9/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 50-10/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 50-11/20
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
 • ИСПРАВКА Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-12/2018
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2485/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2487/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине који ће се одржати у 2020. години
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету бошњачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету немачке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о геодетским методама мерења
 • ПРАВИЛНИК о премеру и катастру водова ОДЛУКА о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијалне регулације и цене помоћних услуга за 2020. годину
Друге организације
 • АНЕКС 10 УГОВОРА о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: