Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 7 od 29.1.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • IZMENA USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 7 od 29.1.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-685/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-686/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-725/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-726/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-727/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-728/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-730/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-691/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-690/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-731/2020
 • IZMENA USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima pod kojima se vrši raskid kupoprodajnog ugovora, kao i načinu utvrđivanja i isplate tržišne cene preostale vrednosti stana za pripadnike snaga bezbednosti
 • PRAVILNIK o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u gimnaziji po programu internacionalne mature (International Baccalaurate Diploma Programme — IBDP)
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene regionalnog Kolubarskog sistema snabdevanja vodom na životnu sredinu
 • REŠENJE o upisu u Registar prerađivača duvana, 02-33 broj 92-1/20
 • REŠENJE o upisu u Registar prerađivača duvana, 02-33 broj 86-1/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-2/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-3/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-4/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-5/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-6/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-7/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-8/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-9/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 50-2/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 50-3/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 50-4/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 50-5/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 50-6/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 50-7/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 50-8/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 50-9/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 50-10/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 50-11/20
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
 • ISPRAVKA Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-12/2018
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2485/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2487/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine koji će se održati u 2020. godini
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu nemačke nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o geodetskim metodama merenja
 • PRAVILNIK o premeru i katastru vodova ODLUKA o cenama zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijalne regulacije i cene pomoćnih usluga za 2020. godinu
Druge organizacije
 • ANEKS 10 UGOVORA o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: