Zahtev za odlaganje roka za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga

Grupa građana koji su se udružili pod nazivom „Prava revizora i računovođa Srbije“ predala je Narodnoj skupštini Srbije zahtev za odlaganje roka za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, a sličnim dopisima su se obratili i Vladi Srbije, Ministartvu finansija i ostalim nadležnim organima i institucijama.

Podsećamo da je Zakonom o računovodstvu (u daljem tekstu: Zakon) koji je donet u oktobru 2019. godine predviđeno da se vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja može poveriti ugovorom pravnom licu ili preduzetniku koji je upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (u daljem tekstu: Registar). Jedan od uslova za dobijanje dozvole i upis u Registar je da u radnom odnosu sa punim radnim vremenom bude najmanje jedan zaposleni (ili sam preduzetnik) sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa. Rok za usklađivanje sa ovim odredbama Zakona je tri godine od njegovog stupanja na snagu, odnosno do 31.12.2022. godine.

Kao razloge za odlaganje roka grupa građana „Prava revizora i računovođa Srbije“ navodi: pandemiju virusa Covid 19, veliki broj novih i izmenjenih propisa, uvođenje efaktura od 1. januara 2023. godine, nedovoljan broj rokova za polaganje, mali broj upisanih u Registar od kojih je najveći broj upisanih sa „starim“ zvanjima (na osnovu analize koju su izvršili članovi grupe).

Smatramo da su rezultati analize koju je grupa izvršila vrlo indikativni i da govore u prilog zahtevu za odlaganje roka.

Članovi grupe su izvršili analizu podataka iz Registra pružalaca računovodstvenih usluga kod APR. Analiza je izvršena korišćenjem podataka od 24. novembra 2022. godine, na uzorku od preko 90% svih pravnih lica i preduzetnika koji imaju pretežnu delatnosti 69.20 (6.625 od ukupno 7.322).

Rezultati analize su sledeći:

Procenat upisanih u Registar u odnosu na ukupan broj je 27% (1.796 od 6.625), što odgovara procentu ukupno upisanih u odnosu na ukupan broj koji je u trenutku vršenja analize iznosio 28% (2.064 od 7.322).

– Od ukupnog broja upisanih, uslov u vezi sa profesionalnim zvanjem je ispunjen uz „stara“ zvanja kod 77% upisanih (stari SRRS 56% i JUR 21%), dok je sa „novim“ zvanjima uslov ispunjen kod 23% upisanih (novi SRRS 15% i KOR 8%).

Napomena: na današnji dan broj upisanih u Registar je 2.612, što iznosi skoro 36% ukupnog broja pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 69.20.

Na osnovu podataka iz analize koju je sačinila grupa građana „Prava revizora i računovođa Srbije“, odlučili smo da izvršimo dopunu analize i došli smo da zaključka da ni u teoriji nije bilo moguće da sva pravna lica i preduzetnici koji nisu imali zvanja dobiju zvanja u roku od tri godine.

Ako pođemo od pretpostavke da je većina onih koji su imali „stara“ zvanja izvršila upis u Registar u trenutku analize članova grupe, podaci iz analize ukazuju na to da bi procenat onih sa „starim“ zvanjima u odnosu na ukupan broj pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 69.20 bio oko 21%.
Napomena: 77% (% starih) x 27% (% upisanih) = 21%

To bi dalje značilo da je 79% ili oko 5.800 pravnih lica i preduzetnika (od ukupno 7.322) trebalo da polaže za dobijanje „novih“ zvanja kako bi se upisali u Registar.

Ako se uzme u obzir da za profesionalno zvanje treba položiti u proseku 7 ispita (broj ispita je drugačiji kod dve organizacije kod kojih se polaže), prethodno navedeno znači da je 5.800 lica trebalo da položi ukupno 40.600 ispita. Pod uslovom da svi polože sve ispite iz prvog pokušaja, a imajući u vidu da je ukupan broj ispitnih rokova kod dve organizacije za prethodne tri godine bio 16, to bi značilo da je na svakom ispitu trebalo da učestvuje preko 2.500 osoba! Verujemo da kapaciteti za polaganje ispita nisu bili ni blizu ovog broja.

Na osnovu navedenog zaključujemo da ni teorijski nije bilo moguće da u roku od tri godine svi polože sve ispite i dobiju potrebna zvanja. Ponavljamo da nismo uzeli u obzir da se ispiti često polažu iz više pokušaja, kao i moguće bolesti i druge obaveze zbog kojih pojedinci nisu bili u mogućnosti da polažu.

U nastavku prenosimo u celosti zahtev grupe građana koji su se udružili pod nazivom „Prava revizora i računovođa Srbije“:

Obraćamo Vam se ispred Grupe Građana koji su se udružili pod imenom Prava revizora i računovođa na osnovu člana 57. stav 1. tačka 1. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon)(u daljem tekstu: Zakon) od 01.01.2023. godine uslov za obavljanje registrovane pretežne delatnosti pružanja računovodstvenih usluga je upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (u daljem tekstu: Registar), koji po službenoj dužnosti vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu dobijenog rešenja o dozvoli koje izdaje Komora ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: KOR), koja je uslovljena polaganjem stručnih ispita i sticanjem profesionalnih zvanja kod ovlašćenog člana Međunarodne federacije računovođa (u daljem tekstu: MFR), odnosno kod nas Saveza računovođa i revizora Srbije (u daljem tekstu: SRRS) ili KOR-a.

Predlažemo, molimo Vas, da po hitnom postupku razmotrite predlog da se rok za primenu člana 18. Zakona odloži, najkraće jednu do dve godine.

Smatramo da je navedeni period potreban da se svi koji su u postupku sticanja profesionalnog zvanja usaglase sa Zakonom, i dobiju rešenja o dozvoli za upis u Registar. U situaciji sa Covid 19 virusom se izgubilo oko godinu dana, pored svih drugih obaveza koje smo imali i koje nas tek čekaju, oko primene raznoraznih donetih Zakona, Uredbi, Pravilnika, i izmena istih. Nabrojaćemo samo neke od Zakona koji su donošeni, menjani, a usko su vezani za našu struku, pa smo dodatno bili angažovani upoznavanjem sa istima, kao i edukacijom klijenata u vezi istih: Zakon o arhivskoj građi, Zakon o PDV-u, Zakon o privrednim društvima, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o trgovini, Zakon o pranju novca i terorizmu, Zakon o elektronskom fakturisanju, koji je pretrpeo brojne izmene u ovom kratkom roku i obaveza prelaska na e-fakture od 01.01.2023.godine.

Potreba za produžetkom roka:

Prema našoj statistici iz novembra meseca ove godine (24.11.2022.) od 7.233 registrovanih aktivnih pravnih lica i preduzetnika koji se bave računovodstvenim i revizorskim poslovima, kod Agencije je upisano u Registar 2.064 pravna lica i preduzetnika, od kojih je 22% upisanih sa stečenim zvanjem iz poslednje tri godine od donošenja Zakona, dok je 78 % upisanih lica profesionalna zvanja stekla u periodu od 1998-2000.god. Ovo je pokazatelj da postoji problem kod usaglašavanja i rokom koji nam je za to ostavljen. Ova statistika je pokazatelj, da je većina upisanih u Registar pravo na upis i predmetne dozvole ostvarila na osnovu profesionalnih zvanja od pre 20-25 god. Zapošljavaju se penzioneri u radni odnos. Mladi nemaju šansu da se zaposle. Pitamo se, ko će se baviti ovim poslom za koju godinu? Može se iz ovog zaključiti da do kraja godine neće uspeti čak ni 50% računovodstvenih firmi da se upiše u Registar. U zajedničkom interesu nam je izbegavanje stvaranja velikog broja nezaposlenih lica, zatvaranjem preduzetničkih radnji i privrednih društava za pružanje računovodstvenih usluga, trošenja budžetskog novca za naknade za ta nezaposlena lica kod NSZ.

Podsećamo, pored obaveza koje naš posao nosi, posebno u ovo vreme tranzicije, kao produžena ruka države u sprovođenu i implementaciji Zakona, u periodu koji nam je ostavljen rok za usklađivanje sa Zakonom, sve nas je bitno ograničila vanredna situacija u Državi izazvana COVID 19 virusom, policijski časovi, zbog koje smo mi kao struka bili dodatno poslovno opterećeni raznoraznim subvencijama, kreditima kod Fonda za Razvoj. Usporeni smo ličnim gubicima najbližih, lošim zdravstvenim stanjem. Mi računovođe nismo smeli da se razbolimo.

Potom kreće fiskalizacija, e-fakture, razne izmene i dopune Zakona koje smo trebali ispratiti, uz edukaciju klijenata u vezi istih, pored redovnih poslovnih i ličnih obaveza.

Imali smo nedovoljan broj rokova za polaganje, koji su otkazivani, kod SRRS ukupno 11 u tri god. ispitnih predmeta 9, kod KOR-a polaganje ispita organizovano od 2021.god. pet ispitnih predmeta, godišnje dva roka za polaganje, 2022.god.dva redovna roka, treći vanredni, ali organizovan u vreme predaje FI, poništavanje ispita, zbog nepravilnosti na ispitu, a ustvari zbog podmetanja nogu jednih drugima, u borbi za lične interese, preko naših leđa. Pored svega nabrojanog, veći deo registrovanih pravnih lica i preduzetnika nije uspelo da se uskladi sa Zakonom i na vreme dobije potrebnu dozvolu.

Pružaoci računovodstvenih usluga vode poslovne knjige paušalcima, preduzetnicima i mikro pravnim licima, što ne opravdava uvođenje profesionalnog zvanja, dok zaposleni na računovodstvenim poslovima u srednjim i velikim pravnim licima, nemaju obavezu posedovanja profesionalnog zvanja, a u stvari bi baš oni trebali imati zvanje i znanje. Smatramo da smo diskriminisani u odnosu na zaposlene kolege koje se bave računovodstvenim poslovima, koji uzgred nisu uslovljeni nikakvim polaganjima, dozvolama, stručnim zvanjima, nisu izloženi dodatnim troškovima, stresovima, pa se zapitamo, da li bi isti Zakon prošao normativnu kontrolu i koju ocenu ustavnosti i zakonitosti bi dobio. Sam Zakon je neprimenjiv po više pitanja, ali goruće je da se odloži primena člana 18. Zakona.

Dodatno ukazujemo da smo se obraćali nadležnim institucijama više puta, da se o ovim i sličnim inicijativama izjašnjavala Nacionalna Komisija za računovodstvo (u daljem tekstu: Komisija) dva puta, te da su se članovi iste izjasnili da nema osnova da se inicijative prihvate. Samo ćemo reći da je Komisija telo koje treba da prati proces, razmatra izveštaje, daje mišljenje, razmatra i pruža informacije Ministarstvu u vezi primene Zakona, a da isto nema čak ni objavljenu mejl adresu na koju bi se mi pružaoci računovodstvenih usluga obratili sa predlozima, žalbama, sugestijama… Molimo Vas da nas uključite u donošenje Zakona i drugih zakonskih akata koji se tiču naše struke. Ista ta Komisija je sastavljena od članova koji ne bi smeli po nama biti članovi u Komisiji, zbog sukoba interesa, odnosno zaposleni su kod ovlašćenih članica MFR, kod kojeg se pritom polaže za profesionalna zvanja i koji su inicijatori uvođenja istih, a sve iz razloga da bi nam naplaćivali raznorazne članarine, licence, edukacije i koji godinama drže neopravdano monopol u struci. Čitajući jedan njihov izveštaj, kažu nisu se okupljali zbog COVID 19 virusa, da kod njih ima virusa, kod nas ga nema.

Da li je svrsishodno propisati da jedan čovek u agenciji koja se bavi pružanjem računovodstvenih usluga treba da bude odgovoran za stotine FI, koje ta agencija sastavlja svojim klijentima? Koliko je realno i koliko se tim ugrožava opstanak malih, porodičnih agencija, dok se favorizuju one agencije koje na osnovu samo jednog lica sa profesionalnim zvasljem, sastavljaju „kvalitetan, ispravan FI“ što je trebalo da bude cilj Zakona. Te male porodične agencije redovno izmiruju obaveze, plaćaju poreze i doprinose, zapošljavaju radnike i nose i trpe najveći teret svih promena, izmena zakona, tranzicija, u ime i za račun Države.

Mi smo samo obična grupa građana, koja je dovedena u situaciju da ne želi da se bavi ovim poslom, iako smo sa raznih strana puštali glas, tj glasić, jer ne stižemo da živimo, a ne glasno da vičemo. Toliko se toga natovarilo na naša pleća, više niko ništa ne zna da uradi, ni u banci, ni u Poreskoj, niti jednoj instituciji, svi šalju kod nas sa „pitajte knjigovođu“.

Sve ovo će imati za posledicu značajno povećanje troškova poslovanja za sve privredne subjekte, a pre svega za preduzetnike i mikro pravna lica, čiji će opstanak ozbiljno biti doveden u pitanje.

Napominjemo i mi se slažemo sa uvođenjem reda u struku. Takođe imamo podršku većine kolega koji su upisani u registar, osim onih koji to neće podržati zbog ličnog interesa – preuzimanja klijenata.

Molim nadležni organ da svojim ovlašćenjima pred nadležnom Narodnom Skupštinom Republike Srbije pokrene inicijativu za donošenje neophodnog Akta o produženju rokova za početak primene odredaba Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon).

Grupa građana „Prava revizora i računovođa Srbije“

Na kraju podsećamo čitaoce na ono što smo u vezi sa profesionalnim zvanjima pisali prilikom donošenja Zakona 2019. godine:

Najmanje jedan licencirani računovođa u agenciji – šta je stvarni razlog za ovakvu odredbu u Nacrtu zakona o računovodstvu?

Profesionalna zvanja i Predlog zakona o računovodstvu

Profesionalna zvanja za računovođe – šta nakon usvajanja Zakona o računovodstvu?

Podelite: