Увоз маски и рукавица за сопствене потребе

(Акт Управе царина број 148-II-483-14-9/2020 од 25.03.2020. год.)

Велики број правних лица обраћао се надлежним телима са питањем на који начин се може извршити увоз маски ирукавица у циљу заштите запослених од болести COVID 19, тј.сузбијањем њеног ширења. Сходно томе, Влада је донела одлуку да правна лица, без обзира на делатност, могу увозити маске и рукавицеу наведене сврхе.

То је допуштено уз јасно ограничење да није дозвољена дистрибуција, продаја трећим лицима нити било каква трговина том робом, јер је одлука донета како би се додатно заштитили радници који нису у могућности да у овом периоду раде од куће.

Сходно томе, овом приликом вас обавештавамо да, у време трајања епидемије COVID 19, маске и рукавице могу увозити правна лица, без обзира на делатност, с тим да су иста дужна да се обрате Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, ради добијања мишљења да није потребно прибавити решење о регистрацији медицинског средства, као и граничној санитарној инспекцији која ће утврђивати здрвствену исправност/безбедност тих производа.

У складу са напред наведеним, приликом увоза маски и рукавица, у напред наведене сврхе, потребно је приложити:

  • Мишљење Агенцији за лекове и медицинска средства Србиједа се конкретне маске или рукавице не сматрају медицинским средством
  • Решење или потврду граничног санитарног инспектора, без обзира на то да ли се маске /рукавице сврставају у тарифну ознаку која је у ИСЦС-у повезана са шифрама У65/И65 или не и
  • Изјаву увозника да се маске/рукавице увозе у циљу заштите запослених од болести COVID 19.

Напред наведене исправе потребно је уписати у рубрику 44 ЈЦИуз припадајуће шифре.

Поделите: