Усклађивање понуђача са новим Законом о јавним набавкама – до 1. јула 2020. године

Правна лица и предузетници, регистровани у Регистру понуђача, имају обавезу да до 1. јула 2020. године поднесу захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке.

Правна лица и предузетници који до 1. јула 2020. године не изврше усклађивање брисаће се из Регистра понуђача по службеној дужности, у складу са одредбом члана 128. став 8. Закона о јавним набавкама.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Правна лица и предузетници, регистровани у Регистру понуђача, имају обавезу да до 1. јула 2020. године поднесу захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке, у складу са новим Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 91/19) и Правилником о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача (Сл. гласник РС, бр. 17/20).

Захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке подноси регистровани заступник правног лица/предузетник, или лице овлашћено од стране заступника за подношење захтева, уз који се достављају потврде надлежних органа на основу којих се доказује испуњеност услова за учествовање у поступцима јавних набавки.

Документација која се подноси уз захтев за издавање потврде прописана је чланом 111. став 1. тач. 1) и 2) Закона о јавним набавкама и чланом 6. став 1. тач. 3, 4 и 5. Правилника о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача. Ова документација не може бити старија од два месеца од дана њеног подношења у Регистру понуђача.

Правна лица и предузетници који до 1. јула 2020. године не доставе наведена документа брисаће се из Регистра понуђача по службеној дужности, у складу са одредбом члана 128. став 8. Закона о јавним набавкама.

Подсетимо, Регистар понуђача је јединствена, централна, електронска и јавна база података о домаћим правним лицима и предузетницима који докажу непостојање услова за искључење из поступка јавне набавке, прописаних одредбом члана 111. Закона о јавним набавкама.

У Регистар понуђача се, као понуђач, уписује домаће правно лице и предузетник који поднетом документацијом докаже да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући регистар; да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, није правноснажно осуђиван, или му правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за кривична дела прописана законом; да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање, или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.

Уписом у Регистар понуђача, домаће правно лице и предузетник доказују да нема основа за њихово искључење из поступка јавне набавке из разлога прописаних чланом 111. Закона о јавним набавкама.

Остале информације, упутства, обрасце и висину накнада можете пронаћи у Регистру понуђача.“

Поделите: