Рок за усклађивање правних лица и предузетника са новим Законом о јавним набавкама истиче 1. јула 2020. године

Агенција за привредне регистре подсећа правна лица и предузетнике који су регистровани у Регистру понуђача да 1. јула 2020. године истиче рок за усклађивање са новим Законом о јавним набавкама.

Правна лица и предузетници који до 1. јула 2020. године не изврше своју законску обавезу, брисаће се из Регистра понуђача по службеној дужности.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

Агенција за привредне регистре подсећа правна лица и предузетнике који су регистровани у Регистру понуђача да 1. јула 2020. године  истиче рок за усклађивање са новим Законом о јавним набавкама.

Понуђачи регистровани по претходном Закону о јавним набавкама у обавези су да поднесу захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке, како би се ускладили са новим Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/19) и Правилником о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Сл. гласник РС”, бр. 17/20).

Детаљна упутства за усклађивање за правна лица налазе се на следећем линку Обавештење и упутство регистрованим понуђачима о обавези усклађивања са новим Законом о јавним набавкама ЗА ПРАВНА ЛИЦА, док су за предузетнике упутства објављена на линку Обавештење и упутство регистрованим понуђачима о обавези усклађивања са новим Законом о јавним набавкама ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ.

Документација, која се подноси уз захтев за издавање потврде, прописана је чланом 111. став 1. тач. 1) и 2) Закона о јавним набавкама и чланом 6. став 1. тач. 3, 4 и 5. Правилника о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача. Ова документација не може бити старија од два месеца од дана њеног подношења у Регистру понуђача.

Правна лица и предузетници, који до 1. јула 2020. године не доставе наведена документа, односно не изврше своју законску обавезу, брисаће се из Регистра понуђача по службеној дужности, у складу са одредбом члана 128. став 8. Закона о јавним набавкама.

Поделите: