Уређен посебан режим у погледу исправа које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања

У „Службеном гласнику РС“, број 55 од 14.4.2020. године објављена је Уредба о исправама које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Уредба).

За време ванредног стања робу у превозу морају да прате исправе које су у непосредној вези са њеним превозом и које нарочито садрже:

  • број и датум исправе,
  • пословно име, адресу, ПИБ и матични број или број пољопривредног газдинства (БПГ), односно број из одговарајућег регистра испоручиоца, примаоца и превозника (уколико га има),
  • место и адресу објекта из кога се испоручује и у који се испоручује,
  • име и презиме одговорних лица испоручиоца и превозника,
  • назив робе и количину.

Разлика у односу на одредбу Закона о трговини која регулише ово питање (члан 29. став 2) тиче се потписа одговорних лица испоручиоца и превозника, који у овом посебном режиму (за време ванредног стања) нису обавезни елементи исправе која прати робу у превозу (отпремнице, доставнице и слично).

Уредбом је предвиђено да испоручилац, прималац и превозник (уколико га има), могу споразумно одредити начин на који ће пријем односно испорука робе бити потврђена.

Према томе, за време ванредног стања потписи одговорних лица испоручиоца и превозника нису обавезни елементи исправе која прати робу у превозу, већ се учесници могу споразумно договорити на који начин ће бити потврђен пријем, односно испорука робе (нпр. путем мејла, СМС поруке и слично).

Уредба је ступила на снагу 14.4.2020. године.

Поделите: