Uređen poseban režim u pogledu isprava koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja

U „Službenom glasniku RS“, broj 55 od 14.4.2020. godine objavljena je Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba).

Za vreme vanrednog stanja robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom i koje naročito sadrže:

  • broj i datum isprave,
  • poslovno ime, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima),
  • mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje i u koji se isporučuje,
  • ime i prezime odgovornih lica isporučioca i prevoznika,
  • naziv robe i količinu.

Razlika u odnosu na odredbu Zakona o trgovini koja reguliše ovo pitanje (član 29. stav 2) tiče se potpisa odgovornih lica isporučioca i prevoznika, koji u ovom posebnom režimu (za vreme vanrednog stanja) nisu obavezni elementi isprave koja prati robu u prevozu (otpremnice, dostavnice i slično).

Uredbom je predviđeno da isporučilac, primalac i prevoznik (ukoliko ga ima), mogu sporazumno odrediti način na koji će prijem odnosno isporuka robe biti potvrđena.

Prema tome, za vreme vanrednog stanja potpisi odgovornih lica isporučioca i prevoznika nisu obavezni elementi isprave koja prati robu u prevozu, već se učesnici mogu sporazumno dogovoriti na koji način će biti potvrđen prijem, odnosno isporuka robe (npr. putem mejla, SMS poruke i slično).

Uredba je stupila na snagu 14.4.2020. godine.

Podelite: