Уредба о исправама које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
(важи до 06.05.2020.)

„Службени гласник РС“, број 55/2020

 

Члан 1.

Овом уредбом се уређује посебан режим у погледу исправа које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Члан 2.

За време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 робу у превозу морају да прате исправе које су у непосредној вези са њеним превозом и које нарочито садрже: број и датум исправе, пословно име, адресу, ПИБ и матични број или број пољопривредног газдинства (БПГ), односно број из одговарајућег регистра испоручиоца, примаоца и превозника (уколико га има), место и адресу објекта из кога се испоручује и у који се испоручује, име и презиме одговорних лица испоручиоца и превозника, назив робе и количину.

Испоручилац, прималац и превозник (уколико га има), могу споразумно одредити начин на који ће пријем односно испорука робе бити потврђена.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: