Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
(važi do 06.05.2020.)

„Službeni glasnik RS“, broj 55/2020

 

Član 1.

Ovom uredbom se uređuje poseban režim u pogledu isprava koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2.

Za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom i koje naročito sadrže: broj i datum isprave, poslovno ime, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima), mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje i u koji se isporučuje, ime i prezime odgovornih lica isporučioca i prevoznika, naziv robe i količinu.

Isporučilac, primalac i prevoznik (ukoliko ga ima), mogu sporazumno odrediti način na koji će prijem odnosno isporuka robe biti potvrđena.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: