Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије

Службени гласник РС“, број 105/2016

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се услови и начин доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије (у даљем тексту: подстицање развоја домаћег туризма).

Члан 2.

Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз доделу ваучера за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима (у даљем тексту: ваучер), у трајању од најмање пет ноћења, изван пребивалишта корисника ваучера.

Ваучер се може користити на територији Републике Србије, изузимајући територију града Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца (изузеће се не односи на здравствене установе које организују боравак и пружају услуге превенције, лечења и рехабилитације, а пружају услуге смештаја и исхране трећим лицима у складу са Законом о туризму, а које се налазе на територији ових градова).

Члан 3.

Услуге смештаја из члана 2. ове уредбе пружају привредни субјекти, друга правна лица, здравствене установе које организују боравак и пружају услуге превенције, лечења и рехабилитације, а пружају услуге смештаја и исхране трећим лицима у складу са Законом о туризму, као и физичка лица која пружају угоститељске услуге у категорисаним објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, а у којима се угоститељска делатност обавља у складу са Законом о туризму (у даљем тексту: Угоститељ).

По завршетку коришћења услуга смештаја Угоститељ је у обавези да кориснику изда фискални исечак за пружене услуге.

Фискални исечак из става 2. овог члана мора да садржи све елементе прописане Законом о фискалним касама („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 93/12), као и износ боравишне таксе, ослобађања од њеног плаћања или умањења на начин прописан Законом о туризму.

Члан 4.

Корисници ваучера у смислу ове уредбе су:

1) корисници права на пензију;

2) незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде);

3) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита;

4) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање;

5) радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно;

6) ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно;

7) корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу;

8) носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су се изјаснили да се баве искључиво пољопривредом, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 10/13 – др. закон).

Корисник ваучера може остварити право на субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима само по једном основу из става 1. овог члана.

Члан 5.

Подстицање развоја домаћег туризма спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Министарством финансија, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, центрима за социјални рад, филијалама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Националном службом за запошљавање, Централним регистром обавезног социјалног осигурања, Министарством пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања и Јавним предузећем „Пошта Србије”, Београд.

Члан 6.

Министарство објављује обавештење којим се позивају Угоститељи да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера корисницима.

Пријаву за учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима (у даљем тексту: пријава за учешће), Министарству подносе Угоститељи писаним путем.

Пријава за учешће у реализацији шеме доделе ваучера садржи нарочито:

1) назив привредног субјекта, правног лица, односно име и презиме физичког лица, из члана 3. ове уредбе;

2) матични број и ПИБ за привредне субјекте, правна лица и предузетнике, односно ЈМБГ за остала физичка лица, као и матични број и ПИБ привредног субјекта или правног лица са којим физичко лице има закључен уговор и преко кога пружа угоститељске услуге;

3) седиште, односно адресу Угоститеља (улица, број, место, поштански број, општина);

4) податке о угоститељском објекту (назив, врста, а за категорисане објекте и категорија и број решења о разврставању у категорију, као и број расположивих лежајева);

5) телефон, факс;

6) е-mail адресу;

7) податке о контакт особи.

Уз пријаву потребно је обезбедити следећа документа:

1) за привредни субјект и друго правно лице уз пријаву је потребно обезбедити копију решења о упису у одговарајући регистар, а за категорисане објекте копију решења о разврставању у категорију;

2) за здравствену установу која организује боравак и пружа услуге превенције, лечења и рехабилитације, а пружа услуге смештаја и исхране трећим лицима у складу са Законом о туризму, уз пријаву је потребно обезбедити копију одобрења министра надлежног за послове туризма, у складу са чланом 60. став 2. Закона о туризму;

3) за физичко лице из члана 3. ове уредбе, уз пријаву је потребно обезбедити копију решења о разврставању у категорију објекта домаће радиности (кућа, апартман, соба), односно копију решења о разврставању у категорију сеоског туристичког домаћинства, копију решења о упису у одговарајући регистар привредног субјекта или правног лица са којим физичко лице има закључен уговор и преко кога пружа угоститељске услуге, као и копију уговора са привредним субјектом или правним лицем, на основу ког физичко лице пружа угоститељске услуге.

За сваки објекат који Угоститељ ставља у функцију реализације шеме доделе ваучера подноси се посебна пријава.

Угоститељ је у обавези да информише Министарство о свим статусним и другим променама у току периода трајања шеме доделе ваучера.

Министарство сачињава листу Угоститеља који су испунили услове за реализацију шеме доделе ваучера и објављује је на званичној интернет презентацији Министарства.

Уколико у току периода трајања шеме доделе ваучера Угоститељ престане да испуњава услове прописане законом и овом уредбом, биће уклоњен са листе Угоститеља. По поновном испуњењу прописаних услова и уз обезбеђивање релевантне документације, Угоститељ може бити враћен на листу Угоститеља.

Члан 7.

По објављивању листе Угоститеља из члана 6. ове уредбе, Министарство објављује обавештење за подношење пријава за доделу ваучера (у даљем тексту: пријава).

Лице која испуњава услове из члана 4. ове уредбе врши резервацију смештаја код Угоститеља са објављене листе, на основу чега Угоститељ издаје потврду о резервацији.

Лице из става 2. овог члана подноси пријаву, која садржи нарочито:

1) име и презиме подносиоца пријаве;

2) ЈМБГ;

3) адресу становања, односно адресу за доставу ваучера;

4) контакт телефон;

5) податак о оствареном праву из члана 4. ове уредбе.

Уз пријаву се обавезно подноси фотокопија личне карте или пасоша и потврда о извршеној резервацији.

Корисници права на пензију подносе фотокопију или оригинал пензионог чека односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију.

Радно ангажована лица са примањима која не прелазе износ од 60.000 динара месечно подносе и оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац.

За малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава услов из члана 4. ове уредбе, пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ).

Подносилац пријаве стиче право на доделу ваучера, ако је услов из члана 4. ове уредбе остварио даном подношења пријаве.

Пријава са потребном документацијом подноси се преко шалтера Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд, на територији целе Републике Србије, а евидентиране пријаве са прилозима се пакују (опремају) и достављају Министарству, путем пошиљке са потврђеним уручењем (услуга резервисаног сервиса).

Проверу испуњености услова за доделу ваучера за лица из члана 4. став 1. тач. 1)–4), 6) и 7) ове уредбе, врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, преко Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Националне службе за запошљавање, центара за социјални рад и јединствене матичне евиденције корисника борачко-инвалидске заштите.

Проверу испуњености услова за доделу ваучера за лица из члана 4. став 1. тачка 5) ове уредбе, у вези са статусом запосленог, врши Министарство финансија преко Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Проверу испуњености услова за доделу ваучера за лица из члана 4. став 1. тачка 8) ове уредбе, врши Министарство пољопривреде и заштите животне средине преко Управе за аграрна плаћања.

О испуњености услова, наведених у ст. 10, 11. и 12. овог члана, надлежни органи електронским путем достављају информације (електронске базе) Министарству.

Члан 8.

Вредност ваучера износи 5.000 динара и наведени износ представља максимални износ средстава, која корисник може једном у току календарске године користити при субвенционисаном коришћењу услуга смештаја у угоститељским објектима, без обзира колика је вредност извршене услуге смештаја.

Ваучер садржи следеће податке и то:

1) одштампане податке:

(1) намена: субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима;

(2) издавалац ваучера: Министарство трговине, туризма и телеко-муникација;

(3) новчана вредност: 5.000,00 динара;

(4) серијски број ваучера;

(5) почетак и завршетак важења ваучера;

(6) податке о кориснику ваучера из члана 7. став 3. тач. 1), 2) и 3) ове уредбе;

(7) изјаву корисника ваучера о коришћењу услуге смештаја.

2) податке који се ручно попуњавају:

(1) назив Угоститеља;

(2) ПИБ Угоститеља, односно ЈМБГ за физичка лица и ПИБ привредног субјекта или правног лица са којим физичко лице има закључен уговор и преко кога пружа угоститељске услуге;

(3) број рачуна Угоститеља у банци, односно привредног субјекта или правног лица са којим физичко лице има закључен уговор и преко кога пружа угоститељске услуге;

(4) потпис и печат Угоститеља, односно потпис физичког лица Угоститеља;

(5) потпис корисника ваучера, односно његовог законског заступника (родитеља, односно старатеља).

Број пријава за доделу ваучера ограничен је расположивим буџетским средствима и рангирање пријава вршиће се на основу датума и времена пријема на шалтеру Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд.

Пријављеним лицима која су стекла право на ваучер, Министарство, преко Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд, доставља ваучере лично на адресу, путем препоручене пошиљке (услуга резервисаног сервиса).

Члан 9.

По окончању коришћења услуга смештаја, Угоститељ попуњава ваучер са подацима из члана 8. ове уредбе који се ручно попуњавају, потписује и печатира ваучер, а корисник ваучера, односно његов законски заступник (родитељ, односно старатељ), потписује ваучер и изјаву о коришћењу услуга смештаја.

Ваучери се могу користити закључно са 20. новембром 2017. године.

У случају да корисник ваучера користи услуге смештаја у већем износу од износа ваучера, Угоститељу се рефундира износ у вредности ваучера.

У случају да је вредност ваучера већа од вредности пружених услуга смештаја, рефундира се износ средстава у вредности пружених услуга.

Угоститељ месечно, а најкасније 25. новембра 2017. године, доставља Министарству захтев за рефундацију средстава за ваучере реализоване у претходном периоду са пратећом документацијом и то:

1) оверен и потписан списак реализованих ваучера;

2) уредно попуњене, потписане и печатиране ваучере;

3) прописан фискални исечак за пружене услуге.

Поред документације из става 5. овог члана, Угоститељ доставља оверену и потписану спецификацију, која садржи:

1) све пружене услуге са посебно исказаном услугом ноћења и појединачном ценом (која се једино рефундира);

2) исказан износ боравишне таксе, са назнаком о евентуалном умањењу или ослобађању (позив на одредбе Закона о туризму као основ умањења или ослобађања).

На основу достављене уредне документације, врши се рефундација средстава, у року од 45 дана од датума пријема комплетне документације.

Члан 10.

Даном ступања на снагу ове уредбе, престаје да важи Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 113/15).

Члан 11.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: