Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade
(važi do 06.08.2021.)

„Službeni glasnik RS“, broj 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013-dr.pravilnik, 3/2014, 81/2014-dr.pravilnik, 31/2015-dr.pravilnik, 44/2016-dr.pravilnik i 95/2018-dr.zakon

Prečišćen tekst propisa

 

Čl. 1 – 3.

(prestali da važe)

III EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 4.

Dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i godišnji izveštaj vode obveznici plaćanja naknade.

Dnevna evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u pisanom i/ili elektronskom obliku na Obrascu 1. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obveznici plaćanja naknade godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) na Obrascu 2. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Godišnji izveštaj iz stava 3. ovog člana dostavlja se Agenciji najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Obveznici plaćanja naknade dostavljaju Agenciji godišnji izveštaj iz stava 4. ovog člana direktnim unošenjem podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja i na odštampanom Obrascu 2. iz informacionog sistema, u papirnoj formi.

Čl. 5-17.

(prestali da važe)

 

Obrazac 1 – Dnevna evidencija o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda
Obrazac 2 – Godišnji izveštaj o stavljanju proizvoda po vrstama na tržište Republike Srbije

 

Podelite: