Уредба о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника

„Службени гласник РС“, број 69/2021 и 132/2021

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом уређују се поступак и услови за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника.

Члан 2.

Сагласност за обављање послова информационог посредника може добити лице које испуњава следеће услове, и то:

1) да је правно лице регистровано у Републици Србији;

2) да на дан подношења захтева нема доспеле, а неплаћене обавезе за јавне приходе по основу обављања делатности, које утврђује Пореска управа;

3) да нема законског или осталог заступника који је правноснажно осуђен за кривично дело против имовине, привреде, безбедности рачунарских података, државних органа, правног саобраћаја и против службене дужности;

4) да као правно лице није правноснажно осуђено за кривично дело;

5) да примењује мере заштите које се односе на оператора ИКТ система од посебног значаја и да је донело акт о безбедности ИКТ система од посебног значаја у складу са прописима којима се уређује информациона безбедност;

6) да му раније није одузета сагласност за обављање послова информационог посредника;

7) да је донело акт о општим условима пружања услуге информационог посредника (у даљем тексту: општи услови пружања услуга); и

8) да је донело акт о интерним правилима пружања услуга информационог посредника, која обавезно обухватају начин чувања података у оквиру система електронских фактура и у којем је место чувања тих података одређено у Републици Србији (у даљем тексту: интерна правила).

Након добијања сагласности за обављање послова информационог посредника лице мора обезбедити осигурање од ризика одговорности, које подразумева најнижи износ осигурања од ризика за могућу штету насталу вршењем послова информационог посредника тако да осигурана сума на коју мора бити уговорено осигурање по једном штетном догађају не може износити мање од 20.000 евра у динарској противвредности за поверен посао у вези са издавањем, слањем, примањем и чувањем електронских фактура, односно у вези са електронским евидентирањем из члана 4. Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21 – у даљем тексту: Закон).

Под штетним догађајем из става 2. овог члана подразумева се појединачна штета настала једном у вези са једном електронском фактуром, односно обрачуном из члана 4. Закона, у оквиру обављања послова информационог посредника.

Укупна осигурана сума на коју мора бити уговорено осигурање од одговорности из става 2. овог члана кумулативно на годишњем нивоу, по свим штетним догађајима, не може бити нижа од 5.000.000 евра у динарској противвредности укупно за све поверене послове у вези са издавањем, слањем, примањем и чувањем електронских фактура, односно у вези са електронским евидентирањем из члана 4. Закона.

Члан 3.

Општи услови пружања услуга примењују се код свих уговорених услуга информационог посредника и обавезно обухватају:

1) обавезе информационог посредника;

2) обавезе корисника услуга;

3) правни оквир који се примењује на пружање услуге;

4) начин решавања приговора и спорова;

5) гарантовани ниво доступности услуге;

6) поступак у случај престанка рада информационог посредника (излазна стратегија);

7) услови чувања пословне тајне и личних података;

8) услови техничке подршке кориснику услуге;

9) подаци за контакт пружаоца услуге.

Корисници услуга треба да буду у потпуности информисани о општим условима пружања услуга пре него што закључе уговор о пружању услуга.

Општи услови пружања услуга чине саставни део сваког појединачног уговора о пружању услуга информационог посредника.

Општи услови пружања услуга не смеју садржати одредбе о ограничењу одговорности пружаоца услуга информационог посредника.

Информациони посредник обезбеђује јавну доступност општих услова пружања услуга на свом веб сајту, на начин који обезбеђује њихову једноставну и сталну доступност.

Члан 4.

У циљу обезбеђивања несметаног и континуираног пружања услуга информационог посредника и заштите поверљивости података корисника ових услуга, информациони посредник утврђује и посебна интерна правила рада и заштите система информационог посредника (у даљем тексту: интерна правила) у којима су садржани и детаљно описани поступци и мере који се примењују у циљу пружања услуге информационог посредника.

Интерна правила нису јавна и могу представљати пословну тајну информационог посредника.

Члан 5.

За обављање послова информационог посредника потребна је сагласност Министарства финансија.

Лице које испуњава услове из члана 2. ове уредбе подноси захтев за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника Министарству финансија електронским путем.

На основу захтева из става 2. овог члана, Министарство финансија врши проверу да ли лице из става 2. овог члана испуњава услове за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника, у складу са интерним техничким упутством које се објављује на интернет страници Министарства финансија и које садржи техничка објашњења за рад у систему. У случају да утврди да су услови испуњени, даје сагласност лицу за обављање послова информационог посредника на период од највише 24 месеца.

Уз захтев из става 2. овог члана подносе се:

1) докази о испуњености услова из члана 2. став 1. тач. 1)–5) ове уредбе;

2) општи услови пружања услуга;

3) интерна правила;

4) акт о безбедности ИКТ система.

Испуњеност услова из члана 2. став 1. тачка 6) ове уредбе Министарство финансија проверава по службеној дужности.

Доказе о испуњавању услова из члана 2. став 1. тач. 1)–3) ове уредбе Министарство финансија прибавља по службеној дужности, уз сагласност подносиоца захтева.

По утврђивању испуњености услова из члана 2. став 1. ове уредбе, Министарство финансија у року од 15 дана захтева од подносиоца достављање доказа из члана 2. ст. 2. и 4. ове уредбе.

По утврђивању испуњености услова из члана 2. ст. 2. и 4. ове уредбе, Министарство финансија доноси решење о давању сагласности и уписује подносиоца захтева у Регистар информационих посредника у складу са чланом 12. Закона.

Захтев из става 2. овог члана, са прилозима из става 4. овог члана доставља се у електронском облику преко портала Министарства финансија, а решење из става 8. овог члана доставља се у електронском облику информационом посреднику.

У случају промене података исказаних у захтеву из става 2. овог члана, укључујући промене чињеница о којима је доказе и акта приложио у складу са ставом 4. овог члана, информациони посредник је обавезан да о томе без одлагања у писаној форми обавести Министарство финансија.

Члан 6.

Министарство финансија решењем може одузети сагласност за обављање послова информационог посредника, а које садржи рок у којем је неопходно обуставити обављање послова информационог посредника, и то у случају да:

1) информациони посредник престане да испуњава услове из члана 2. став 1. тач. 1), 3), 4), 5) и 8) и члана 2. став 2. ове уредбе;

2) информациони посредник не поступи у складу са обавезом из члaна 5. став 8. ове уредбе; или

3) је информациони посредник правноснажно осуђен за прекршај из чл. 19. и 21. Закона.

Решење из става 1. овог члана се доставља у електронском облику лицу које је добило сагласност за обављање послова информационог посредника.

У случају престанка обављања послова информационог посредника, сви корисници информационог посредника који претходно нису прешли да користе друге информационе посреднике по аутоматизму прелазе на непосредан приступ систему електронских фактура.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. фебруара 2022. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о изменaмa Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника: „Сл. гласник РС“, број 132/2021

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: