Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница
(важи до 28.04.2023.)

„Службени гласник РС“, број 133/2022, 136/2022, 10/2023, 15/2023 и 25/2023

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом се, у циљу спречавања и отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања, ограничавају произвођачке цене и цене у трговини на велико и мало основних животних намирница.

Члан 2.

Максимална малопродајна цена јестивог сунцокретовог уља у паковању од једног литра не сме прелазити 219,99 динара.

Члан 3.

(Брисан)

Члан 4.

(Брисан)

Члан 5.

Максимална малопродајна цена за брашно тип Т-400 глатко, у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма, не сме прелазити 84,7 динара по килограму.

Максимална произвођачка цена брашна тип Т-400 глатко, у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма, не сме прелазити 70,00 динара по килограму.

Маржа обрачуната на нето фактурну цену брашна из става 1. овог члана, умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10%.

За време важења ове уредбе ванфактурна давања од стране добављача се не примењују.

Члан 6.

Максимална малопродајна цена за брашно тип Т-500, у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма, не сме прелазити 78,65 динара по килограму.

Максимална произвођачка цена брашна тип Т-500, у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма, не сме прелазити 65,00 динара по килограму.

Маржа обрачуната на нето фактурну цену брашна из става 1. овог члана, умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10%.

За време важења ове уредбе ванфактурна давања од стране добављача се не примењују.

Члан 7.

(Брисан)

Члан 8.

(Брисан)

Члан 9.

Произвођачи не смеју испоручивати производе из чл. 2. и 3. и чл. 5–8. ове уредбе у количинама мањим од просечних у последњих 12 месеци.

Члан 10.

(Брисан)

Члан 11.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама чл. 2–10. ове уредбе.

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране  вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Члан 12.

Надзор над применом ове уредбе спроводе министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине.

Члан 13.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а важи до 30. априла 2023. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о измени и допунама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница: „Службени гласник РС“, број 136/2022

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница: „Службени гласник РС“, број 10/2023

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница: „Службени гласник РС“, број 15/2023

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Уредба о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница: „Службени гласник РС“, број 25/2023

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Поделите: