Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница
(важи до 24.05.2024.)

„Службени гласник РС“, број 14/2024

 

Члан 1.

Овом уредбом се, у циљу спречавања и отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања, ограничавају произвођачке цене и цене у трговини на велико и мало основних животних намирница.

Члан 2.

Трговци на мало који продају прехрамбене производе обавезни су да у структури дневне понуде свих врста брашна тип Т-400 глатко имају најмање једну робну марку брашна тип Т-400 глатко, у паковањима до једног килограма, укључујући један килограм, чија максимална малопродајна цена не сме прелазити 54,99 динара по килограму.

Максимална произвођачка цена брашна из става 1. овог члана, не сме прелазити 45,00 динара по килограму.

Члан 3.

Трговци на мало који продају прехрамбене производе обавезни су да у структури дневне понуде свих врста брашна тип Т-500 имају најмање једну робну марку брашна тип Т-500 у паковањима до једног килограма, укључујући један килограм, чија максимална малопродајна цена не сме прелазити 49,99 динара по килограму.

Максимална произвођачка цена брашна из става 1. овог члана, не сме прелазити 40,90 динара по килограму.

Члан 4.

По ценама из чл. 2. и 3. ове уредбе произвођачи морају испоручивати трговцима на мало најмање 50% испоручених количина на месечном нивоу у односу на исти период претходне године.

Члан 5.

Максимална количина брашна из чл. 2–4. ове уредбе коју трговац на мало може да прода потрошачу у појединачној куповини је пет килограма брашна тип Т-400 глатко и пет килограма брашна тип Т-500.

Члан 6.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама чл. 2–5. ове уредбе.

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Члан 7.

Надзор над применом ове уредбе спроводе министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине.

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу 1. марта 2024. године и важи до 31. маја 2024. године.

Поделите: