Објављен „Службени гласник РС“ број 25 од 31.3.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 25 од 31.3.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу
 • УРЕДБА о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
 • УРЕДБА о бродским погонским машинама
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели страних дозвола за међународни превоз терета
 • УРЕДБА о „Борачкој споменици”
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Благојевграду, Република Бугарска
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о финансирању високог образовања
 • ОДЛУКА о образовању Савета за права детета
 • ОДЛУКУ о измени Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Националног координационог тела за борбу против ширења оружја за масовно уништење за период од 2021. до 2025. године
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за споразуме o узајамном подстицању и заштити улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Покрајинског културног центра у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра у Бору
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра у Бору
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије техничких струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије струковних студија Шумадија
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије струковних студија Шумадија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета примењених уметности Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности чланова Привременог савета Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности чланова Привременог савета Топличке академије струковних студија
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Топличке академије струковних студија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и чланова Савета за младе
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за младе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачких група за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите српско-црногорско-албанске комисије
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите српско-црногорско-албанске комисије
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за трговинско-економску сарадњу између Републике Србије и Грузије
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за трговинско-економску сарадњу између Републике Србије и Грузије
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите српско-туниске комисије за економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите српско-туниске комисије за економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког одбора за спровођење и подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском и контролу спровођења Споразума
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког одбора за спровођење и подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском и контролу спровођења Споразума
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Македонијом
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Северном Македонијом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Благојевграду, Република Бугарска
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2668/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2669/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2795/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2728/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2745/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2729/2023
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2322/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2323/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2738/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2740/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2733/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2736/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о накнади за рад рецензената жалбене поткомисије Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Перу у Републици Србији на челу са почасним конзулом, са седиштем у Београду, и конзуларним подручјем на територији Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2808/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2829/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2906/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2633/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2635/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2637/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2631/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2634/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2638/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
 • ПРАВИЛНИК о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије
 • ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 231-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 231-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 232-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 232-2/23
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-8364/2017
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 12219/13, Мршо против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама бр. 59718/21 и 59813/21, Радованов против Србије и Маринковић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр.13700/22 и 13708/22, Бакић и Бојичић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања
Друге органиизације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о начину распоређивања утврђеног максималног броја деташираних радника на послодавце са територије Републике Србије
 • ОДЛУКА о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, Yugorosgaz а.д. Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Београдске електране, Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ГАС-ФЕРОМОНТ а.д. Стара Пазова
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, CYRUS ENERGY д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Ресава-гас д.о.о. Свилајнац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Врбас-гас, Врбас
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа Комуналац, Жабари
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа Комуналац, Жабари
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Руском”, Руски Крстур
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус”, Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: