Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
(važi do 13.10.2023.)

„Službeni glasnik RS“, broj 32/2021, 117/2021, 51/2022 i 141/2022

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 4. stav. 2. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 153/20 i 96/21 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti:

1) prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica – obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije;

2) koje obavljaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.);

3) pružanja marketinških usluga u maloprodajnom objektu pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Član 3.

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10), i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, grana, odnosno grupa:

Član 4.

Delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja smatraju se i:

– delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 104/16 i 95/18), osim sledećih komunalnih delatnosti: upravljanje grobljima i sahranjivanje; pogrebna delatnost; upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora i pružanje usluga na pijacama, i to: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;

– poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS”, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika:

– pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

Član 4a

Obveznici fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. maja 2022. godine zaključno sa 31. decembrom 2023. godine.

Član 5.

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS”, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14) prestaje da važi 1. maja 2022. godine.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Uredba o izmenama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja: „Sl. glasnik RS“, br. 117/2021

Član 6.

Obveznici fiskalizacije koji nisu, u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS”, broj 32/21) i ovom uredbom, oslobođeni obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužni su da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 153/20 i 96/21) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja: „Sl. glasnik RS“, br. 51/2022

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja: „Sl. glasnik RS“, br. 141/2022

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: