Објављен „Службени гласник РС“ број 51 од 29.4.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 51 од 29.4.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор уметност и хуманизам (хуманистичке науке)
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Заједничке групе за унапређење услова пословања и привлачења нових инвестиција у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3511/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3512/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3513/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Канцеларије Амбасаде Републике Јерменије у Прагу, са седиштем у Београду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким и техничко-експлоатационим условима које морају испуњавати теретно возило или скуп возила којим се обавља превоз терета у друмском саобраћају и обрасцима потврда о испуњавању ових услова
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о садржини и обрасцу сертификата о специјалистичком знању из области ADN и Регистру издатих сертификата о специјалистичком знању из области ADN
 • ПРАВИЛНИК о проценту одржавања полазака у друмском саобраћају у међумесном и међународном превозу путника
 • ПРАВИЛНИК о роковима, обиму и начину спровођења енергетског прегледа у систему енергетског менаџмента, као и садржају и начину достављања извода из извештаја о спроведеном енергетском прегледу
 • ПРАВИЛНИК о обуци и испиту за енергетског саветника
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
 • ПРАВИЛНИК о клиничком испитивању лекова у хуманој медицини
 • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 68. заседању септембра 2021. године
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Неготинског виногорја на животну средину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда Остружница–Обреновац на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 224-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 224-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 224-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-8/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-9/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-10/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-11/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-12/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-13/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-14/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-15/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-16/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-17/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-18/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-19/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-20/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 225-21/22
Други државни органи и државне организације
 • УПУТСТВО за утврђивање референтне и дисконтне каматне стопе
 • ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године
 • ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2021. годину
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, TREFF TABAKO д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац–Бојник–Дољевац” у Бојнику
ОГЛАСИ

Поделите: