Објављен „Службени гласник РС“ број 117 од 3.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 117 од 3.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ЗАКЉУЧАК поводом представљања Извештаја Европске комисије о Републици Србији за 2021. годину
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о учешћу јавности у изради одређених планова и програма у области заштите животне средине
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2021. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2021. години
 • ОДЛУКА о промени назива Градског завода за ургентну медицину
 • ОДЛУКА о промени назива Градског завода за геријатрију и палијативно збрињавање
 • ОДЛУКА о образовању Националног координационог тела за борбу против ширења оружја за масовно уништење за период од 2021. до 2025. године
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду и подношење кандидатуре за међународну специјализовану изложбу EXPO Belgrade 2027
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за упоредно право у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Историјског института у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању генералног директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за трансфузију крви Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10984/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10985/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11098/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11100/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11206/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Транснафта” а.д. Панчево за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о расподели вишка прихода над расходима Агенције за квалификације према Извештају о извршењу Финансијског плана за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и Владе Санкт Петербурга, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање LEN European Youth Artistic (Synchronised) Swimming Championships 2022, у Београду 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства за јуниоре (У18), у Нишу 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11260/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11261/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11262/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11263/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11264/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11265/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11128/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11131/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11133/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11134/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за трансфузију крви Ниш
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2084/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2085/2021-1
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2086/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2087/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2088/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2089/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1894/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1895/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1896/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1897/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1898/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1899/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1900/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1901/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1902/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1903/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1904/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1905/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1906/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1907/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1908/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1909/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1910/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1911/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1915/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1916/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1917/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1918/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1919/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1920/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1921/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1922/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-1923/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2027/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2028/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2029/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2030/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2031/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2032/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2033/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2034/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2035/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2036/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2037/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2038/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2039/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2040/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2041/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2042/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2043/2021-01
 • ОДЛУКУ о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2044/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2045/2021-01
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о поништавању огласа за избор јавних тужилаца
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о облику и садржају статистичког извештаја за даваоце финансијског лизинга
 • ОДЛУКА о садржају и форми образаца финансијских извештаја за даваоце финансијског лизинга
Републичка изборна комисија
 • ПОСЛОВНИК Републичке изборне комисије (пречишћен текст)
 • РОКОВНИК за вршење радњи у поступку спровођења републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, расписаног за 16. јануар 2022. године
 • ОДЛУКА о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за изјашњавање на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • ОДЛУКА о утврђивању текста Информације о Акту о промени Устава Републике Србије
 • ИСПРАВКА Упутствa за припрему и примопредају гласачког материјала
 • ИСПРАВКА Упутства за рад гласачког одбора приликом спровођења гласања на републичком референдуму
 • ИСПРАВКА Упутства за уређивање гласачког места за спровођење републичког референдума
 • ИСПРАВКА Упутствa за утврђивање резултата републичког референдума
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о одржавању подсистема енергија
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у новембру 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о допуни Решења о упису у Именик миритеља и арбитара
 • ЕТИЧКИ КОДЕКС Државне ревизорске институције
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4304-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4329-1-I-1/2021
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.o.o. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: