Објављен „Службени гласник РС“ број 32 од 2.4.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја
 • УРЕДБА о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 32 од 2.4.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2021. годину
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2021. години
 • УРЕДБА о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи
 • УРЕДБА о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Основних академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и студијског програма Основних струковних студија криминалистике који се финансирају из буџета на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2021/2022. годину
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Мастер академских студија Криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и управљање безбедносним ризицима природних катастрофа који се финансирају из буџета на криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2021/2022. годину
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Здравственог центра Смедеревска Паланка
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања
 • ОДЛУКА о образовању Савета за права детета
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за припрему и организовање наградне игре
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за организацију складиштења и дистрибуцију витаминског пакета у Републици Србији
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Завода за унапређивање образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Завода за унапређивање образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Завода за унапређивање образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Надзорног одбора Завода за унапређивање образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Музеја позоришне уметности Србије – Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председникa и члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Доња Гуштерица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Доња Гуштерица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела међувладине Мешовите комисије са Републиком Северном Македонијом
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2771/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2853/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Подунављеˮ друштво с ограниченом одговорношћу, Ковин за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за реституцију за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на годишње финансијске извештаје Агенције за реституцију за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име друштва с ограниченом одговорношћу садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга у унутрашњем путничком саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени статуса установе Дом ученика средњих школа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени назива установе Дом ученика средњих школа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2929/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2931/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2933/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2934/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2984/2021
Министарства
 • УПУТСТВО о измени и допуни Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику Тужиоца за организовани криминал
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу
 • ПРАВИЛНИК o пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару, фебруару и марту 2021. године
Друге организације
 • ОДЛУКA о изменама и допунама Одлуке о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: