Уредба о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи

„Службени гласник РС“, број 32/2021

 

Члан 1.

Овом уредбом уређује се облик и садржај регистра елемената електронских фискалних уређаја из члана 6. став 2. Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, број 153/20 – у даљем тексту: Закон), врстe електронских фискалних уређаја, начин њиховог коришћења и одобравања њихових елемената, околности које могу довести до аутоматске обуставе рада безбедносног елемента електронског фискалног уређаја, поступак његове поновне употребе, појединости алтернативног приступа сталној интернет вези и начин увида у податке достављене Пореској управи из члана 6. Закона.

Члан 2.

Електронски фискални уређај је хардверско и/или софтверско решење које се састоји од једног процесора фискалних рачуна (у даљем тексту: ПФР) и једног или више електронских система за издавање рачуна (у даљем тексту: ЕСИР), одобрених од стране Пореске управе, као и безбедносног елемента издатог од стране Пореске управе.

Електронски фискални уређај:

1) прима, евидентира, анализира и чува податке о свакој трансакцији обвезника фискализације;

2) обрачунава износ пореза за сваку трансакцију;

3) припрема фискалне податке за ЕСИР;

4) примењује електронски потпис на фискални рачун, користећи безбедносни елемент као заштиту од неовлашћене измене садржаја;

5) преноси фискалне податке у Систем за управљање фискализацијом (у даљем тексту: СУФ);

6) сачињава фискални рачун и издаје га купцу, односно примаоцу фискалног рачуна.

Обвезник фискализације има право да се определи за врсту електронског фискалног уређаја који ће користити, докле год се ради о електронском фискалном уређају који се састоји од ПФР и једног или више ЕСИР чија је употреба одобрена од стране Пореске управе.

Члан 3.

ПФР, као елемент електронског фискалног уређаја, може бити хардверски и/или софтверски – локални процесор, односно софтверски – виртуелни процесор, а његове основне функције су да:

1) прима податке о трансакцијама из ЕСИР-а;

2) анализира податке о трансакцијама и фискализује податке;

3) израчунава износ пореза на основу података о евидентираним добрима, односно услугама које добија из ЕСИР-а;

4) садржи ажуран сат и календар;

5) форматира податке као фискални рачун на основу комуникације са безбедносним елементом, ствара електронски потпис и бележи га на фискалном рачуну;

6) прослеђује фискални рачун у ЕСИР;

7) чува податке о трансакцијама и фискалне податке у интерној меморији све до безбедног преноса у СУФ;

8) преноси фискалне податке у СУФ и примa команде из СУФ-а.

Члан 4.

Независно од форме, ПФР не може да функционише ако није у вези са безбедносним елементом из члана 2. став 1. тачка 6) Закона.

Безбедносни елемент ће, на основу команде из СУФ-а, аутоматски обуставити законити рад ПФР-а и онемогућити даље законито функционисање елемената електронског фискалног уређаја у случају:

1) пријаве злоупотребе;

2) да дође до значајне грешке у комуникацији са СУФ-ом;

3) да обвезник фискализације не доставља Пореској управи податке о издатим фискалним рачунима у складу са чланом 8. Закона;

4) да обвезнику фискализације буде одузет порески идентификациони број у складу са законом, односно у случају да обвезник фискализације буде брисан из регистра Агенције за привредне регистре;

5) да Пореска управа укине одобрење за употребу елемента или елемената електронског фискалног уређаја, а по протеку рока за обуставу употребе елемента назначеног у решењу из члана 10. став 1. ове уредбе.

Значајном грешком, у смислу става 2. тачка 2) овог члана, а у складу са Техничким водичем, сматра се квар, недостатак протокола или недостатак у софтверу који производи нетачне или неочекиване резултате.

У случају околности из става 2. тач. 1) и 2) овог члана, ради поновне законите употребе електронског фискалног уређаја након аутоматске обуставе законитог рада, обвезник фискализације мора да контактира Пореску управу која поново омогућава законити рад безбедносног елемента и ПФР-а након отклањања неправилности које су довеле до околности из става 2. тач. 1) и 2) овог члана.

У случају околности из става 2. тачка 3) овог члана, ради поновне законите употребе електронског фискалног уређаја након аутоматске обуставе законитог рада, обвезник фискализације мора да предузме мере у циљу достављања Пореској управи података о издатим фискалним рачунима у складу са чланом 8. Закона, након чега Пореска управа поново омогућава законити рад безбедносног елемента и ПФР-а.

У случају околности из става 2. тачка 4) овог члана, поновна употреба електронског фискалног уређаја након аутоматске обуставе законитог рада није могућа све до враћања пореског идентификационог броја обвезнику фискализације.

У случају околности из става 2. тачка 5) овог члана, поновна употреба електронског фискалног уређаја након аутоматске обуставе законитог рада није могућа све до добијања новог одобрења за закониту употребу елемента или елемената електронског фискалног уређаја.

Члан 5.

ЕСИР, као елемент електронског фискалног уређаја, може бити у облику хардвера или софтвера, а његова основна функција је генерисање и издавање фискалних рачуна у штампаној форми.

Изузетно од става 1. овог члана, фискални рачун се може генерисати и издати у електронској форми искључиво приликом промета на мало путем интернета.

Члан 6.

Елементи електронског фискалног уређаја могу да имају различите облике и међусобне интеракције, те се електронски фискални уређај може јавити у виду:

1) једног или више хардверских ЕСИР-а, од којих сваки има свој локални ПФР;

2) мешаног хардверског и софтверског ЕСИР-а који је обједињен у оквиру софтвера за планирање ресурса, који се преко интернета повезује са софтверским виртуелним ПФР-ом;

3) једног или више софтверских ЕСИР-а, инсталираних на личном рачунару, мобилном телефону или таблету, који се преко локалне мреже повезују са једним локалним ПФР-ом;

4) једног или више софтверских ЕСИР-а, инсталираних на личном рачунару, мобилном телефону или таблету, који се преко интернета повезују са софтверским виртуелни ПФР-ом;

5) софтверског ЕСИР-а у форми интернет продавнице, која се преко интернета повезује са софтверским виртуелним ПФР-ом.

Електронски фискални уређај се може јавити и у другим облицима, под условом да је употреба његових елемената одобрена од стране Пореске управе у складу са Законом и овом уредбом.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не утичу на обавезу обвезника фискализације из члана 6. став 4. Закона.

Члан 7.

Електронски фискални уређај ће се сматрати спремним за употребу уколико се састоји од елемената (ПФР и ЕСИР, као и безбедносни елемент) чија је употреба одобрена од стране Пореске управе и уколико је извршено успешно повезивање са СУФ-ом.

Члан 8.

Добављач електронског фискалног уређаја, који жели да обвезнику фискализације испоручи хардверско и/или софтверско решење потребно за рад електронског фискалног уређаја, дужан је да пре испоруке једног или више елемената електронског фискалног уређаја Пореској управи електронским путем поднесе захтев за добијање одобрења за употребу елемента електронског фискалног уређаја, и то за сваки елемент одвојено.

На основу захтева из става 1. овог члана, Пореска управа је дужна да изврши проверу усклађености елемента или елемената електронског фискалног уређаја са захтевима из одговарајућег Техничког водича, који се објављује на порталу Пореске управе и да, у случају да утврди да су услови из Техничког водича испуњени, одобри употребу елемента електронског фискалног уређаја, као и да генерише идентификациони број (у даљем тексту: ИБ) елемената електронског фискалног уређаја.

Приликом генерисања ИБ, Пореска управа води рачуна да додељени ИБ буде јединствен за сваки елемент електронског фискалног уређаја, по добављачу, типу и моделу елемента електронског фискалног уређаја.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се и неопходна техничка документација предвиђена Техничким водичем.

Порескa управa, након извршене провере испуњености услова из Техничког водича, решењем одлучује о захтеву у року од 15 дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, које садржи ИБ елемента електронског фискалног уређаја и извештај о поступку одобравања, састављен у складу са применљивим Техничким водичем.

Захтев, са прилозима, из става 4. овог члана доставља се у електронском облику преко портала Пореске управе, а решење из става 5. овог члана у електронском облику добављачу електронског фискалног уређаја.

Одредбе ст. 1–6. овог члана се примењују и на обвезника фискализације који жели самостално да развије један или више елемената електронског фискалног уређаја за сопствене потребе.

Члан 9.

У случају промена на елементу или елементима електронског фискалног уређаја чија је употреба одобрена од стране Пореске управе, добављач електронског фискалног уређаја, односно лице из члана 8. став 7. ове уредбе дужно је да поднесе нов захтев из члана 8. став 1. ове уредбе, и то за сваки елемент електронског фискалног уређаја на кога ће утицати промена.

Члан 10.

Пореска управа може, у случају неодговарајућег рада или употребе елемента електронског фискалног уређаја, који нису у складу са одговарајућим Техничким водичем, у случају промена у Техничком водичу, решењем укинути одобрење за употребу елемента или елемената електронског фискалног уређаја, које садржи рок у којем је неопходно обуставити испоруку и употребу елемента или елемената електронског фискалног уређаја.

Решење из става 1. овог члана се доставља у електронском облику добављачу електронског фискалног уређаја, односно лицу из члана 8. став 7. ове уредбе.

Члан 11.

Пореска управа води доступан регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја, и то:

1) елемената електронског фискалног уређаја чија је употреба одобрена на основу захтева из члана 8. став 1. ове уредбе;

2) елемената електронског фискалног уређаја којима је одобрење за употребу укинуто у складу са одредбом члана 10. став 1. ове уредбе.

Регистар из става 1. овог члана, нарочито садржи:

1) податке о подносиоцу захтева из члана 8. став 1. ове уредбе, и то:

(1) назив, односно име и презиме подносиоца;

(2) порески идентификациони број (ПИБ), односно датум рођења подносиоца када ПИБ није доступан;

(3) матични број подносиоца;

(4) адресу седишта, односно пребивалишта подносиоца;

2) податке о елементу електронског фискалног уређаја, и то:

(1) назив;

(2) тип;

(3) ИБ елемента електронског фискалног уређаја;

3) број и датум решења којим се одобрава употреба елемента електронског фискалног уређаја;

4) број и датум решења којим се укида одобрење за употребу елемента електронског фискалног уређаја.

Члан 12.

За потребе спровођења поступка одобравања из члана 8. ове уредбе, Пореска управа је дужна да:

1) објави и ажурира Технички водич на порталу Пореске управе који садржи услове који морају бити испуњени ради одобравања употребе елемента или елемената електронског фискалног уређаја;

2) обезбеди и одржава тестно окружење, као и алате неопходне да би се извршило квалитативно и функционално испитивање елемената електронског фискалног уређаја.

Члан 13.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2021. године.

Поделите: