Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba
(važi do 04.02.2023.)

„Službeni glasnik RS“, broj 87/2022, 97/2022, 111/2022 i 130/2022

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se obavezna proizvodnja i promet hleba, maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom hleba.

Član 2.

Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T-500” u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Hleb od brašna „T-500” iz stava 1. ovog člana je vekna najmanje težine 500 grama, sa sledećim osnovnim sastojcima: 370 grama brašna „T-500”, so 7,4 grama, kvasac 9,25 grama i aditiv 1,48 grama (za veknu težine 500 grama).

Član 3.

Maksimalna maloprodajna cena hleba iz člana 2. stav 2. ove uredbe je 53,50 dinara, a maksimalna proizvođačka cena je 45,88 dinara.

Najviša ukupna stopa marže, obračunata na neto fakturnu cenu hleba iz člana 2. stav 2. ove uredbe, umanjenu za rabate i popuste, iznosi maksimalno 6%.

Član 4.

Trgovci na malo koji prodaju hleb obavezni su da u strukturi dnevne nabavke svih vrsta hleba imaju najmanje 30% hleba od brašna „T-500”.

Trgovci na malo koji prodaju hleb iz člana 2. stav 2. ove uredbe, mogu da vrate proizvođaču hleba do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou.

Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Član 5.

(Brisan)

Član 6.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama čl. 2–5. ove uredbe.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane  vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 7.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjuje se od 9. avgusta 2022. godine i važi šest meseci od dana početka primene.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Uredba o izmeni Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba: „Službeni glasnik RS“, broj 97/2022

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Uredba o izmenama Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba: „Službeni glasnik RS“, broj 111/2022

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Uredba o izmeni Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba: „Službeni glasnik RS“, broj 130/2022

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Podelite: