Објављен „Службени гласник РС“ број 111 од 7.10.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 111 од 7.10.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба
 • УРЕДБА о расподели страних дозвола за међународни превоз терета
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности члана Савета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Савета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању председника и чланова Националног савета за климатске промене
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2023. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени продаје „Службеног гласника РС”, висини претплате на „Службени гласник РС” и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2023. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2023. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање LEN European Youth Artistic Swimming Championships 2023, у Београду 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање LEN European Junior Artistic Swimming Championships 2023, у Београду 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7744/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7759/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7745/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7748/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7749/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7750/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7751/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7752/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7753/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7754/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7755/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7757/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7758/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за расхладне уређаје
 • ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за електронске екране
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-89/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-90/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-704/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-705/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-734/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-735/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-776/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-789/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-790/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-802/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-885/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-869/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-870/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-871/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-872/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-873/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-874/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-892/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-893/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-894/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-895/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-896/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-897/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-898/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-901/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-907/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-908/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника број 740-03-25/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-26/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту
 • ОДЛУКА о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пољопривредних кредита у условима отежане пољопривредне производње
 • ОДЛУКА о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пласмана по основу лизинга пољопривредних машина и опреме у условима отежане пољопривредне производње
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован
 • ОДЛУКА о посредницима друштва за управљање добровољним пензијским фондом и издавању дозволе за обављање услуга пружања информација о том фонду
 • ОДЛУКА o измени и допуни Одлуке о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке o управљању токовима готовине
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0688/20-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац”, Власотинце
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналије֨” у Сремској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод” у Сремској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топлификација” у Сремској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за послове урбанизма „Урбанизам” у Сремској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас” у Сремској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа ,,Градска топлана”, Пирот
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Путеви”, Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног енергетског предузећа „Топлана”, Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Радник”, Сивац
ОГЛАСИ

Поделите: