Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 111 od 7.10.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 111 od 7.10.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba
 • UREDBA o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor zdravstva i socijalne zaštite
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti članova Saveta Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti člana Saveta Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Saveta Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Nacionalnog komiteta za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nacionalnog saveta za klimatske promene
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o razrešenju članova i imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS” uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS” nije obavezno, u 2023. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prodaje „Službenog glasnika RS”, visini pretplate na „Službeni glasnik RS” i visini naknade za pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije, u 2023. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2023. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda solidarnosti za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje LEN European Youth Artistic Swimming Championships 2023, u Beogradu 2023. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje LEN European Junior Artistic Swimming Championships 2023, u Beogradu 2023. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7744/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7759/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7745/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7748/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7749/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7750/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7751/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7752/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7753/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7754/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7755/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7757/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7758/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o zahtevima eko-dizajna za rashladne uređaje
 • PRAVILNIK o zahtevima eko-dizajna za elektronske ekrane
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-89/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-90/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-704/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-705/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-734/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-735/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-776/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-789/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-790/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-802/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-885/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-869/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-870/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-871/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-872/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-873/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-874/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-892/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-893/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-894/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-895/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-896/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-897/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-898/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-901/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-907/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-908/2022-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika broj 740-03-25/2022-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-26/2022-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
 • ODLUKA o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje
 • ODLUKA o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju plasmana po osnovu lizinga poljoprivrednih mašina i opreme u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje
 • ODLUKA o izmenama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • ODLUKA o izmeni Odluke o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan
 • ODLUKA o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje usluga pružanja informacija o tom fondu
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju tokovima gotovine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0688/20-11
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac”, Vlasotince
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalije֨” u Sremskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” u Sremskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplifikacija” u Sremskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za poslove urbanizma „Urbanizam” u Sremskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas” u Sremskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća ,,Gradska toplana”, Pirot
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Putevi”, Kraljevo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog energetskog preduzeća „Toplana”, Kraljevo
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Radnik”, Sivac
OGLASI

Podelite: